Brønnbåt

Brønnbåtrederiene har en viktig rolle i det rømmingsforebyggende arbeidet. 

Brønnbåter deltar i stadig flere arbeidsoperasjoner i akvakulturnæringen. Operasjonene brønnbåtene deltar i er ofte komplekse og risikofylte, og utføres i et samarbeid mellom flere aktører. Dette gjør at brønnbåtrederiene har en viktig rolle i det rømmingsforebyggende arbeidet. De siste årene har det forkommet flere rømmingshendelser der brønnbåter har vært innvolvert.

Brønnbåtnæringen skal ha et fungerende IK-system som kartlegger og vurderer risiko for rømming i de ulike arbeidsoperasjonene, med tilhørende risikoreduserende tiltak. Før operasjoner gjennomføres bør ansvar og roller gjennomgås og tydeliggjøres mellom aktørene som deltar. Det må sikres at alle som deltar har fått nødvendig opplæring.

Med bakgrunn i siste års rømmingshendelser følger en liste over spesielt vesentlige farer. Disse bør være vurdert i risikokartleggingen:

  • Dårlige værforhold og værforhold som endrer seg i løpet av arbeidsoperasjonen og presser brønnbåt inn i merd/anlegg.
  • Åpning av feil ventiler og åpning av ventiler i feil rekkefølge som fører til at fisk blir pumpet på sjøen og ut på dekk.
  • Provisoriske/midlertidige system for vannavsiling, koblinger og overganger som svikter. Ofte montert som følge av mangler ved opprinnelig utsyr.
  • Svakheter i rør/slanger og koblinger/overganger som fører til sprekk eller frakobling.
  • Resterende fisk i laste-/losseslanger.
  • Overtrykk i brønn som gjør at fisk pumpes ut av laste-/losseslanger.
  • Mangelfull sikring av avløpsrenne/spygatt som gjør at fisk som havner på dekk går i sjø.
  • Skade på haneføtter og fortøyningsliner under manøvrering ved og mellom merder på anlegg.
  • Not som kommer inn i thruster/sidepropell til brønnbåt pga. slakk not/sterk strøm.