Avlusingsoperasjon- lodd brukt inne i noten førte til hull i notlinet

Under en rutinemessig ROV inspeksjon av en merd like etter en utført avlusingsoperasjon, ble det funnet et hull på 10x10 cm på 8 meters dybde.

En kommunikasjonssvikt mellom underleverandør og virksomheten, førte til at funn av hull i noten ikke ble meldt inn til ledelsen.

Dagen etter ble det utført avlusing i en annen merd og i forbindelse med ROV inspeksjon, som ble utført like i etterkant, ble det funnet et hull på 4x6 cm på 6 meters dybde.

Beredskapsplanen ble straks iverksatt og gjenfangstgarn ble satt ut. Virksomheten hadde som et forebyggende tiltak under avlusingsoperasjonen, satt ut overvåkingsgarn i sjøen på 25 m 9 omfar.

Virksomheten avdekket årsaken til at det ble hull i de to notposene.

Begge hullene ble funnet i et område hvor det ble benyttet lodd på innsiden av noten for å holde noten utspilt under operasjonen. Ferdig avluset fisk ble tilbakeført fra avlusingsfartøyet og ut til samme merd, bak perlebandet som ble brukt for å dele notposen i to.

Loddene ble brukt for å spile ut noten i den delen hvor den ferdig avluste fisken ble tilbakeført, for på den måten å gi fisken god plass. Loddene besto av blåser fylt med betong (figur 1) og kjetting lenker ( Figur 2).

Lodd på innsiden av noten med blåser fylt med betong. Foto: Selskapet
Figur 1: Det ble benyttet lodd på innsiden av noten som besto av blåser fylt med betong. (Foto: Selskapet)
Figur 2 : Det ble benyttet lodd på innsiden av noten som besto av kjetting lenke (Foto: Selskapet)

Hva ble gjort

Virksomheten hadde ikke risikovurdert bruken av loddene og vil i fremtiden ikke benytte seg av disse loddene, men finne annet alternativ.

Virksomheten har laget en ny SJA hvor blant annet risikovurderingen for aktuelt arbeid  gjennomgås og at utstyr som skal brukes er sjekket for skader.

Læring

Ansvar og roller må på forhånd være avklart og gjennomgått mellom de aktørene som deltar, og alle som deltar må har fått nødvendig opplæring.

I denne hendelsen førte en kommunikasjonssvikt mellom underleverandør og virksomheten til at funn av hull ikke ble meldt inn til ledelsen. Dersom viktige oppgaver gjennomføres av underleverandører, må ansvars- og oppgavefordeling være skriftlig (f.eks. notvask, dykking, gjenfangst).

Det skal til enhver tid foreligge en oppdatert beredskapsplan som blant annet skal inneholde en oversikt over hvordan rømming kan oppdages, begrenses og gjenfangst effektiviseres.

Vurdering av risiko med hensyn på rømming av fisk gjelder for hele virksomheten og inkluderer alle faser av virksomheten, utstyr og operasjoner, og skal dokumenteres skriftlig .

I denne hendelsen hadde ikke virksomheten risikovurdert bruken av loddene inne i noten for å spile den ut, slik at forebyggende tiltak kunne beskrives.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse

Akvakulturloven § 12 krav til vare –og tjenesteprodusenter, innretning, utstyr mv.

Akvakulturdriftsforskriften § 5§ 7§ 37

IK-Akvakultur § 5 tredje ledd b), f)

Oppdatert: 12.03.2021