Yngel rømte gjennom grov rist under lasting til bil

Da lakseyngel ble lastet til bil ble det oppdaget 14 rømte yngel på ca 2-5 gram i elva ved et settefiskanlegg.

Hva skjedde?

I forbindelse med en undersøkelse i elva ved settefiskanlegget oppdaget utførende selskap NIVA og Aa-vann AS rømt lakseyngel, 14 levende og 4 døde, i elva. Undersøkelser gjort ved anlegget viste at yngelen har kunnet gå gjennom risten i vannavskilleren under lasting og dermed havne i rensestasjonen. Under nedtapping av kar ved levering og sortering flommet forkammeret i rensestasjonen over og fisken rømte til elva gjennom overløpet.

Bilde viser rist på vannavskiller, gammel lysåpning 6 mm (i bruk på rømmingstidspunktet) nederst og ny rist anskaffet lysåpning 3 mm øverst. Foto: © Fiskeridirektoratet
Bilde viser rist på vannavskiller, gammel lysåpning 6 mm (i bruk på rømmingstidspunktet) nederst og ny rist anskaffet lysåpning 3 mm øverst. Foto: © Fiskeridirektoratet

Strømstopp på nyåret hadde medført at mye fisk døde, og ble erstattet med ny fisk som naturlig nok ikke ble like stor som den ville blitt ved ordinært driftsopplegg.

Hva ble gjort?

Den rømte yngelen ble tatt ut fra elva. Selskapet gjennomførte en omfattende årsakskartlegging som viste at manglende risikovurderinger av endret driftsopplegg med en mindre yngel førte til at rømmingen kunne skje.  Den vanlige 6 mm risten som ble brukt som vannavskiller var i groveste laget siden fisken var mye mindre enn vanlig. Anleggets avløpssperre hadde svakheter som kom frem under driftsoperasjon med nedtapping av kar for forberedelse til flytting av fisk. Overløpet til trommelfilteret har ikke vært tilstrekkelig til å ta høyde for ekstra vannmengder ved denne driftsoperasjonen. Risikovurderinger ble oppdatert basert på endringer i driftsopplegg og tiltak iverksatt.

Læring

Alle landbaserte anlegg med siler, rister, netting o.l. som er del av dobbelsikringen må sørge for at alle løsninger er tilpasset den til enhver tid minste fiskestørrelse. Ved endring av fiskestørrelse eller driftsopplegg må dette risikovurderes og relevante tiltak iverksettes.

Aktuelle fareområder vil være:

  • avløp (kar, avdeling, intern transport, rør, slanger, utstyr til sortering og vaksinering)
  • område (bygning, mur/voll, avstand til sjø/elv samt topografi, sluker, overløp, trekkrør)
  • transport og levering til bil/brønnbåt (vannavskiller, rør, slanger)

(opplistingen er ikke uttømmende)

Fiskeridirektoratet forventer at settefiskanlegg og andre landbaserte anlegg har inkludert fare for rømming knyttet til minste fiskestørrelse i sine risikovurderinger, og har etablerte prosedyrer og rutiner for å hindre lignende hendelser.

Fra 1.1.2018 kom det nye tekniske krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk.

Følgende lov og forskriftskrav kan være aktuell ved denne type hendelse.

Akvakulturdriftsforskriften §§ 5 første ledd og 37 første, andre og tredje ledd .

Forskrift om IK-Akvakultur § 5, bokstav f), g) og h).

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk .

Oppdatert: 06.01.2021