Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Forvitring i betongkum førte til rømming fra settefiskanlegg

I forbindelse med sortering på et settefiskanlegg, rømte det ca 1400 yngel av regnbueørret på ca. 18 gram.

Hva skjedde?

En representant for et villfisklag observerte rømt regnbueørret i en elv. Et nærliggende settefiskanlegg som hadde stått tomt en stund, hadde mottatt et par dager før regnbueørret som de var i gang med å sortere. Undersøkelser ved settefiskanlegget avdekket etter hvert hull i en betongkum som ble brukt som mellom- og oppsamlingsstasjon før fisken ble pumpet opp i sorteringsmaskinen. I det ene hjørnet, bak plastrørene, ble det funnet et hull plassert 40 cm under vannivå ved full kum. Hullet førte ut i en grov ur mellom anlegget og elva, og regnbueørret kunne dermed komme ut i elva.

Bilde 15.6.17 - Viser hull skjult av plastrør (Foto © Sjøtroll Havbruk AS)
Bilde 15.6.17 - Viser hull skjult av plastrør (Foto © Selskapet)
Hull vist når plastrør er fjernet. Foto: © Sjøtroll Havbruk AS
Hull vist når plastrør er fjernet. Foto: © Selskapet

Betongkummen var støpt i 3 omganger. Først del for ca. 30 år siden (1986) ved bygging av kum. For ca. 20 år siden (1997) ble det lagt inn 3 rør bøyd over kanten og deretter (1998) ble det støpt på toppen for å øke størrelsen på kummen (1998). Selskapet antar det har vært svakheter i arbeidet som ble gjort for 20 år siden, med dårlig støpearbeid og forankring mellom gammelt og nytt. I løpet av årene har vann trengt inn i betongen og ført til skader og forvitring. Siden hullet var skjult av rørene, ble det ikke oppdaget ved den visuelle kontrollen forut for sortering.

Hva ble gjort?

Ved dette anlegget ble betongkummen tatt helt ut av drift og fylt igjen med grus og betong. Nye løsninger og rutiner for flytting av fisk ble utarbeidet. Rømmingssikring ved anlegget ble systematisk gjennomgått. Utfisking og overvåking i elva ble iverksatt av selskapet etter pålegg fra Fiskeridirektoratet.

Læring

Eldre innretninger av betong, som betongkummer, der fisk oppbevares må ha rutiner for ettersyn og vedlikehold som sikrer at sprekkdannelse og forvitring avdekkes tidlig og blir reparert. Visuell kontroll er ikke tilstrekkelig i tilfeller der rør og annet utstyr skjuler betongen.

Fiskeridirektoratet forventer at settefiskanlegg og andre landbaserte anlegg inkluderer dette fareområdet i sine risikovurderinger der det er aktuelt, og iverksetter tiltak og planer for å hindre lignende hendelser.

Forskriftskrav

Akvakulturdriftsforskriften §§ 5 første ledd og 37 første, andre og tredje ledd .

IK-Akvakultur § 5 andre ledd bokstav e, f og g .

Forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk

Oppdatert: 06.01.2021