Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Brann på merd

Brann på merd har skjedd fra tid til annen. Risikoen for rømming er tilstede alt etter omfanget av brannen.

erfaringsbasebilde--store-skader-paa-overdelen-av-flytekragen-etter-brann.jpg
Figur 1: Store skader på overdelen av flytekragen etter brann. Stålklammer har ikke tatt skade. Foto:© Fiskeridirektoratet
erfaringsbasebilde-store-skader-paa-rekkverk-etter-brann.jpg
Figur 2: Store skader på rekkverk etter brann. Foto:© Fiskeridirektoratet

Det er med tiden kommet mye strømførende utstyr på merdene og PE rørene og plastklammer vil være utsatt ved brann og sterk varme. Den største risikoen for rømming vil erfaringsmessig være om innfestingspunktene på notposen til flytekragen brenner bort og toppen av notposen blir liggende under vann.

Når det gjelder årsaken til at brann oppstår på merd er det sannsynlig at det oppstår i elektrisk anlegg. I de fleste hendelsene kan det ikke med sikkerhet pekes på hva som var den utløsende årsaken til at brannen oppstod i det elektriske anlegget og fikk utvikle seg.

2010 rømte det rundt 650 laks etter brann på en merd. I denne hendelsen brant deler av flytekragen, stolper, rekkverk og not slik at toppen av noten kom under vann og fisken fritt kunne svømme ut (figur 3). Brannen synes å ha opphav i det elektriske anlegget som forsynte fôrautomaten med strøm. Det kan ikke med sikkerhet pekes på hvilke faktorer som var utløsende for at brannen oppstod og fikk utvikle seg.

Figur 3: Omfattende skader på flytekrage, klammer, stolper og gelender. Foto:©Fiskeridirektoratet
Figur 3: Omfattende skader på flytekrage, klammer, stolper og gelender. Foto:©Fiskeridirektoratet

I april 2014 rømte det rundt 120 000 fisk etter en brann på en merd. Brannen ble oppdaget på morgenen av ansatte som var på tur ut til anlegget. Brannen ble slukket med vann fra båten. I denne hendelsen ble det omfattende skader på deler av flytekragen, gelender og øvre del av notposen (figur 1 og 2). Innfestingspunktene på notposen som var festet til flytekragen var brent bort og store deler av toppen av notposen lå under vann slik at fisk kunne svømme ut. Det ble ikke påvist noen sikker elektrisk brannårsak. Mye av det elektriske anlegget var sunket i sjøen.

I mai 2017 brant det på en merd. Brannen ble oppdaget på ettermiddagen av personell på nabolokaliteten som så at det steg svart røyk opp fra anlegget. Ved nærmere ettersyn så de at det brant på en av merdene, og tilkalte så brannvesenet samt eieren av anlegget. Gelenderet som fortsatt brant, ble kuttet av med sag av brannvesenet som så spylte vann inn i røret for å slukke og kjøle. Kjølingen pågikk i nærmere 20 minutter. Etter hvert ble rørene kalde nok til at personell kunne gå på merden og få dekket over den brannskadde noten med en kastenot for å hindre rømming av fisk. I denne hendelsen brant deler av flytekragen og rekkverk. Det ble også skade på notas øverste del. Det ble ikke påvist noen sikker elektrisk brannårsak. Sannsynlig rømte det ikke fisk.

I juli 2018 rømte det rundt 7000 fisk etter en brann på en merd. Det var ansatte fra anlegget som på kvelden oppdaget brannen fra land. De dro ut til anlegget og fikk slukket brannen med vann fra båten. I denne hendelsen ble det store skader på merden der strømførende utstyr var montert. Gangbanen, klammer over vannivå, stolper og gelender ble oppbrent. Innerste flyterør ble delvis brent og isoporen ble enkelte plasser også brent. Ytre flyterør var deformert. Taknettstenger var brent helt ned til klammer. Deler av det elektriske anlegget var sunket i sjøen. Det er usikkert hva som var den utløsende faktoren for at brannen oppstod og fikk utvikle seg. 

Læring

Det er et krav i akvakulturdriftsforskriften at en skal gjennomføre risikovurdering med sikte på å minimalisere risikoen for rømming. Hendelsene med brann på merd viser at lokalitetene i sin risikovurdering må vurdere risiko for brann ved bruk av elektrisk utstyr. Det må også kartlegges hva som kan føre til brann på anlegget og hvor sannsynlige de er. På bakgrunn av dette må bedriften etablere tiltak for å reduserer risikoen for brann i anlegg ved bruk av strømførende utstyr på merd.

  • Brukerhåndbøker for elektrisk utstyr må være tilgjengelig på lokaliteten og gjøres kjent for brukeren
  • Bedriften må kunne dokumentere at ettersyn og vedlikehold på elektrisk utstyr på merd er utført.
  • Bedriften må også ha rutiner for å avdekke uønskede hendelser/avvik, følge disse opp og gjøre forebyggende tiltak.

I NYTEK- forskriften § 23 fremgår det at når leverandør av produkter eller tjenester til akvakulturnæringen har, eller burde ha, kjennskap til avvik ved egne produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk, plikter leverandøren uten ugrunnet opphold å iverksette egnede tiltak for å lukke avvikene. Leverandøren skal straks melde fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til mottakeren av produktet eller tjenesten.

NYTEK- forskriften § 31 gir innehavere av akvakulturtillatelse plikt til uten ugrunnet opphold å iverksette egnet tiltak for å hindre eller begrense rømming dersom vedkommende har, eller burde ha, kjennskap til avvik ved produkter eller tjenester som kan føre til rømming av fisk. Innehaver skal melde fra om avviket til Fiskeridirektoratet og til leverandøren av produktet eller tjenesten.

Link til avviksskjema

https://www.fiskeridir.no/Akvakultur/Drift-og-tilsyn/Roemming/NYTEK-forskriften

Oppdatert: 30.04.2019