Visningstillatelser

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge såkalte visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Visningsanlegg som er åpne for besøkende .

Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes. I tillegg har de fleste anleggene et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen.

Regelverk og vilkår for tildeling

Vilkårene for å få tildelt en slik visningstillatelse er strenge, og kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen.

Det er 27 visningstillatelser i drift, og tre anlegg under etablering (pr. januar 2021).

Tillatelser tildeles av Fiskeridirektoratet etter en helhetsvurdering, jamfør vilkårene i laksetildelingsforskriftens kapittel 5.

Det skal generelt mye til for at søknader om visningstillatelser innvilges. For å få en visningstillatelse må virksomheten være særlig egnet for formidling og tilrettelagt for publikum. Andre momenter som kan tillegges vekt i vurderingen er avstanden til andre visningsanlegg, og om akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av andre større turistmål.

En visningstillatelse er en type særtillatelse. Den følger totrinnssystemet for tildeling som er omtalt under tildelingsprosessen .

Fiskeridirektoratet sentralt behandler søknaden om tillatelse og gir eventuelt et tilsagn om tillatelse. Deretter vurderer fylkeskommunen spørsmål om lokalisering etter vanlige regler om dette.

Driftsmessige begrensninger

Visningstillatelsene er underlagt noen andre driftsmessige begrensninger enn ordinære kommersielle matfisktillatelser:

  • Det kan knyttes maksimalt fire lokalitetertil en akvakulturtillatelse til visning. Ved endring av visningslokaliteter må det sendes søknad til Fiskeridirektoratet, som vil vurdere om den nye lokaliteten er egnet for visning.
  • Samdrift er ikke tillatt med visningstillatelser. Samlokalisering med andre typer tillatelser er tillatt.
  • Når Fiskeridirektoratet innvilger en visningstillatelse, kan vi vurdere tillatelsens størrelse. Per i dag er det gitt 15 tillatelser på 780 tonn maksimalt tillatt biomasse (MTB) og ni tillatelser på 500 tonn MTB.
  • Visningstillatelser gis midlertidig for inntil 10 år om gangen. Innehavere står fritt til å søke om forlengelse, men må søke om dette senest ett år før tillatelsen går ut.

Søknad om å øke biomassen på eksisterende visningstillatelser

Innehavere av visningstillatelser som er begrenset til 500 tonn MTB kan søke Fiskeridirektoratet om utvidelse.

Utvidelse av biomassen innvilges eventuelt etter en helhetsvurdering av vilkårene i laksetildelingsforskriftens kapittel 5, men særlig etter § 28b.

Ved vurderingen skal Fiskeridirektoratet blant annet ta hensyn til søkerens behov for biomasse. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til søkerens behov for økonomisk utbytte, jamfør § 28b første og siste ledd.

En søknad om å øke biomassen på en visningstillatelse må derfor være begrunnet i oppdretters visningsfaglige behov.

Oppdatert: 15.01.2021