Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Visningstillatelser

For å bedre kunnskapen om akvakultur hos publikum har Fiskeridirektoratet mulighet til å innvilge visningstillatelser. Dette er vederlagsfrie tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret til visningsformål.

Innholdet i visningstilbudet kan variere, men hovedpoenget er å formidle kunnskap om akvakulturnæringen. De fleste visningstilbudene har et visningssenter på land, hvor besøkende kan få omvisning. I tillegg tilbyr de fleste visningssentrene besøk på et visningsanlegg. Ved besøk på et visningsanlegg blir man tatt med ut på sjøanlegget hvor visningstillatelsen driftes.

Visningsanlegg som er åpne for besøkende .

Midlertidig stopp i muligheten til å søke om tillatelse til visningsformål

Fra den 8. mars 2021 ble det innført midlertidig stopp i muligheten til å søke om tillatelse til visningsformål. Søknader som er kommet inn til Fiskeridirektoratet før stansen ble iverksatt 8. mars 2021 kl. 10 skal behandles i tråd med forskriftens bestemmelser.

Søknader om fornyelse av visningstillatelse kan fortsatt innvilges, men bare for inntil 5 år, mot tidligere 10 år.

Regelverk og vilkår for tildeling

Vilkårene for å få tildelt en slik visningstillatelse er strenge, og kun de aller beste representantene for oppdrettsnæringen vil kunne nå opp i søknadsprosessen.

Ved utgangen av 2021 er det registrert 28 visningstillatelser i Akvakulturregisteret. Tildelt biomasse til visningstillatelser og tilsagn om visningstillatelser utgjør til sammen 21 720 tonn MTB.

Tillatelser tildeles av Fiskeridirektoratet etter en helhetsvurdering, jamfør vilkårene i laksetildelingsforskriften (lovdata.no) kapittel 6.

Det skal generelt mye til for at søknader om visningstillatelser innvilges. For å få en visningstillatelse må virksomheten være særlig egnet for formidling og tilrettelagt for publikum. Andre momenter som kan tillegges vekt i vurderingen er avstanden til andre visningsanlegg, og om akvakulturvirksomheten vil ligge i nærheten av andre større turistmål.

En visningstillatelse er en type særtillatelse. Den følger totrinnssystemet for tildeling som er omtalt under tildelingsprosessen.

Fiskeridirektoratet sentralt behandler søknaden om tillatelse og gir eventuelt et tilsagn om tillatelse. Deretter vurderer fylkeskommunen spørsmål om lokalisering etter laksetildelingsforskriften (lovdata.no) kapittel 8.

Driftsmessige begrensninger

Visningstillatelsene er underlagt noen andre driftsmessige begrensninger enn ordinære kommersielle matfisktillatelser:

  • Det kan knyttes maksimalt fire lokaliteter til en akvakulturtillatelse til visning. Ved endring av visningslokaliteter må det sendes søknad til Fiskeridirektoratet, som vil vurdere om den nye lokaliteten er egnet for visning.
  • Samdrift er ikke tillatt med visningstillatelser. Samlokalisering med andre typer tillatelser er tillatt, men krever søknad til Fiskeridirektoratet.
  • Når Fiskeridirektoratet innvilger en visningstillatelse, kan vi vurdere tillatelsens størrelse. Per i dag er det gitt 6 tillatelser med en maksimalt tillatt biomasse på 500 tonn MTB, mens 21 har en maksimalt tillatt biomasse på 780 tonn MTB.
  • Visningstillatelser gis midlertidig for inntil 10 år om gangen. Innehavere står fritt til å søke om forlengelse, men må søke om dette senest ett år før tillatelsen går ut. Søknader om forlengelse behandles etter samme vilkår som søknader om ny tillatelse, men kan etter den midlertidige stoppen fra 8. mars 2021 ikke gis for mer enn 5 år.

Søknad om å øke biomassen på eksisterende visningstillatelser

Innehavere av visningstillatelser som er begrenset til 500 tonn MTB kan søke Fiskeridirektoratet om utvidelse.

Ved søknad om utvidelse av biomasse gjør Fiskeridirektoratet en helhetsvurdering av vilkårene i laksetildelingsforskriften kapittel 6, særlig etter § 6-14 (lovdata.no).

Ved vurderingen skal Fiskeridirektoratet blant annet ta hensyn til søkerens behov for biomasse. Det skal imidlertid ikke tas hensyn til søkerens behov for økonomisk utbytte, jamfør § 6-14.

En søknad om å øke biomassen på en visningstillatelse må derfor være begrunnet i oppdretters visningsfaglige behov.