Undervisningstillatelser

Fiskeridirektoratet kan gi vederlagsfri tillatelse til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret som skal brukes til undervisningsformål.

Undervisningstillatelsene skal bidra til at undervisningsinstitusjonene skal kunne tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og akvakulturregelverk og derigjennom bidra til rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen (laksetildelingsforskriften § 22 fjerde ledd) .

Tillatelsene kan tildeles undervisningsinstitusjoner på universitet- eller høyskolenivå, fylkeskommuner for bruk i videregående skole eller private skoler som har eller planlegger et undervisningstilbud hvor akvakultur inngår. Undervisningsopplegget må være godkjent av departementet, og det må føre fram til et tilbud om fagbrev.

Undervisningstillatelsens maksimalt tillatte biomasse (MTB) fastsettes etter en konkret vurdering, med blant annet hensyn til søkerens behov og det planlagte driftsopplegget, men skal ikke overstige 780 tonn.

Reglene om tildeling av undervisningstillatelser er gitt i laksetildelingsforskriften . Se særlig § 8 annet ledd, § 22 fjerde ledd, § 26, § 28a siste ledd og § 28b første og tredje ledd.

Tillatelsene tildeles løpende, etter søknad.

Dersom Fiskeridirektoratet gir tilsagn om undervisningstillatelse, videresender vi søknaden til fylkeskommunen for lokalitetsklarering.