Tilsyn med undervisningstillatelser

Fiskeridirektoratet har i 2019 gjennomført tilsyn med 13 undervisningstillatelser, der 11 er tilknyttet videregående skoler og to er tilknyttet universitet.

Vi konkluderer med at ordningen med undervisningstillatelser stort sett fungerer etter intensjonen.

Virksomhetene bidrar til at institusjonene skal kunne tilby attraktiv, realistisk og kvalitativ god undervisning i praktisk akvakultur og akvakulturregelverk og derigjennom bidra til rekruttering av personell med relevant kompetanse til akvakulturnæringen. Imidlertid bør selve undervisningsbiomassen i enda større grad bli benyttet til undervisningsformål, både praktisk og teoretisk, for å i enda større grad bidra til formålet med tillatelsene.

Det ble ikke registrert noen brudd på laksetildelingsforskriften § 22, eller vilkår i tilsagn.

Alle de videregående skolene har et undervisningstilbud som kan føre til fagbrev innen akvakultur, jf. krav i § 26 i laksetildelingsforskriften.

For de fleste virksomhetene var det mangelfull implementering av undervisningstillatelsen i internkontrollsystemet og det er konsentrert 58 avvik på IK-akvakultur.

Det ble også gitt noen avvik opp mot Akvakulturdriftsforskriften. Etter arbeidsgruppens syn har denne tilsynskampanjen vært nyttig både for Fiskeridirektoratet og for virksomhetene.

En viktig effekt av kampanjen er at det er satt søkelys på implementering av undervisningstillatelsen i virksomhetenes internkontrollsystem.