Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Hensikten med forskningstillatelsene er å gi rom for viktige forskningsprosjekter som kan bringe norsk oppdrettsnæring fremover.

Ordningen er primært forbeholdt universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner på universitets-/høgskolenivå. I særlige tilfeller kan også annen privat eller offentlig institusjon gis tillatelse når anlegget fremstår som en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt. I slike tilfeller forutsettes det at søker presenterer et konkret prosjekt med angivelse av omfang og varighet. Det må også fremlegges inngått(e) forpliktende avtale(r) med ekstern forskningsinstitusjon(er) på universitets-/høgskolenivå som påtar seg det faglige ansvaret for forskningen i den omsøkte tillatelsen.

Forskningstillatelsene er tidsbegrenset og søknadene blir individuelt vurdert ut fra prosjektets faglige innhold, relevans, samlet kompetanse, biomassebehov og risiko. Det er ingen søknadsfrist for denne type tillatelser, og Fiskeridirektoratet har løpende adgang til å innvilge tillatelser etter ordningen. For nærmere informasjon se vår veileder for søknad om forskningstillatelser.

I forskningstillatelsene blir det utført forskning innenfor en rekke fagområder som fiskehelse, utvikling av fôr, avl og genetikk, teknologi og drift, samt økologi og velferd. 

Resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelig og forsøksrapportene skal sendes Fiskeridirektoratet innen 15. februar hvert år.