Akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til forskningsformål

Hensikten med forskningstillatelsene er å gi rom for viktige forskningsprosjekter som kan bringe norsk oppdrettsnæring fremover.

Ordningen er primært forbeholdt universiteter, høgskoler og forskningsinstitusjoner på universitets-/høgskolenivå. I særlige tilfeller kan også annen privat eller offentlig institusjon gis tillatelse når anlegget fremstår som en nødvendig og integrert del av et forskningsprosjekt. I slike tilfeller forutsettes det at søker presenterer et konkret prosjekt med angivelse av omfang og varighet. Det må også fremlegges inngått(e) forpliktende avtale(r) med ekstern forskningsinstitusjon(er) på universitets-/høgskolenivå som påtar seg det faglige ansvaret for forskningen i den omsøkte tillatelsen.

Forskningstillatelsene er tidsbegrenset og søknadene blir individuelt vurdert ut fra prosjektets faglig innhold, relevans, samlet kompetanse, biomassebehov og risiko. Det er ingen søknadsfrist for denne type tillatelser, og Fiskeridirektoratet har løpende adgang til å innvilge tillatelser etter ordningen. For nærmere informasjon se vår veileder for søknad om forskningstillatelser.

Det er ved utgangen av 2020 i alt 101 forskningstillatelser. Forskningsinstitusjoner som har akvakultur og laksefisk som en sentral del av sitt forskningsgrunnlag (NIVA, HI, Nofima, SINTEF, UiB, NTNU og NINA) innehar tilsammen 11 tillatelser til forskning innenfor sine sentrale forskningsområder. Noen av dem har i tillegg forskningstillatelser knyttet til konkrete prosjekter, og er involvert som faglig ansvarlig for spesifikk forskning i tillatelser tildelt andre virksomheter. I forskningstillatelsene blir det utført forskning innenfor en rekke fagområder som fiskehelse, utvikling av fôr, avl og genetikk, teknologi og drift, samt økologi og velferd. Du finner alle tillatelsene listet i tabellen.

Resultatene fra forsøksvirksomheten skal være allment tilgjengelig og årlig forsøksrapporter utført på standardiserte skjema (rapporteringsskjema) skal sendes Fiskeridirektoratet innen 15. februar hvert år.