Akvakultur av torsk

Tildeling av tillatelser til akvakultur av torsk reguleres av forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret. Tillatelser kan tildeles løpende av fylkeskommunen.

Det følger av forskriften § 7 første ledd bokstav a at:

«Lokalitet for akvakultur kan klareres dersom […] det er miljømessig forsvarlig. Lokaliteter for torsk skal ikke etableres i gyteområder for vill torsk.»

Gyteområder og gytefelt

I Fiskeridirektoratets kartløsning Yggdrasil opereres det med en rekke temalag, blant annet «Gyteområder» og «Gytefelt torsk MB».

Nærings og fiskeridepartementet har slått fast at kartfestede gyteområder for torsk som fremgår av Fiskeridirektoratets kartløsning, er omfattet av forbudet i § 7 første ledd a, uavhengig av om områdene i Fiskeridirektoratets kartløsning er betegnet som "gytefelt" eller "gyteområder".

Om etablering av akvakulturlokaliteter for torsk i gyteområder for torsk (pdf, 156.9 kB)

Kart over tillatelser til akvakultur av torsk, gytefelt og gyteområder