Tare- og algedyrking

For å drive med produksjon og dyrking av vannlevende planter, som for eksempel tare og makroalger, kreves det en tillatelse.

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse, jf. akvakulturloven § 4 (lovdata.no). Akvakultur av vannlevende planter reguleres av forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (lovdata.no), og tillatelser tildeles av fylkeskommunen.

Fiskeridirektoratets klagesaksenhet er klageorgan. 

Søknad

Her finner du søknad om akvakultur av vannlevende planter med veiledning

OBS: Søknadsskjemaet er ikke er spesielt tilpasset vannlevende planter, og den som søker om tillatelse til akvakultur av vannlevende planter må påregne å skrive en del supplerende opplysninger utenom standardfeltene i søknadsskjemaet.

Depositum og saksbehandlingsgebyr

Det fremgår av forskriften § 10a (lovdata.no) at søknad om tillatelse til akvakultur av vannlevende planter skal inneholde dokumentasjon som viser at søker har innbetalt et depositum på kr. 3000 per omsøkt dekar (eventuelt forsikring eller annen likeverdig sikkerhet som gir tilsvarende dekning). Det fremgår av forskriften § 21 (lovdata.no) at Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften. 

Statistikk

Her finner du statistikk knyttet til akvakulturtillatelser til vannlevende planter.

Høsting av tare

Produksjon og dyrking av vannlevende planter må ikke forveksles med høsting av tare.