Tare- og algedyrking

For å drive med produksjon og dyrking av vannlevende planter, som for eksempel tare og makroalger, kreves det en tillatelse.

Ingen kan drive akvakultur uten tillatelse, jf. akvakulturloven § 4 (lovdata.no). Akvakultur av vannlevende planter reguleres av forskrift om tillatelse til akvakultur av andre arter enn laks, ørret og regnbueørret (lovdata.no), og tillatelser tildeles av fylkeskommunen.

Nærings- og Fiskeridepartementet er klageorgan.

Klarering av en bestemt lokalitet

En tillatelse til akvakultur av vannlevende planter må klareres på en bestemt lokalitet. Det er først når lokaliteten er klarert og eventuelle øvrige vilkår i tilsagnet er oppfylt, at det ved utstedelse av tillatelsesdokument fattes vedtak som kan gi rett til drift. Det er likevel å anse som én tillatelse, ettersom virksomheten bare kan utøves når man kan produsere en bestemt art på en bestemt lokalitet.

Hvor lenge gjelder tillatelsen?

Alle akvakulturtillatelser, uavhengig av art, er i utgangspunktet tidsmessig ubegrenset – med unntak av tillatelser til akvakultur av matfisk av laks, ørret og regnbueørret til særlige formål.

Fiskeridirektoratet har imidlertid blant annet hjemmel til å trekke tilbake tillatelser etter forskriften § 18 (lovdata.no), som gjelder passivitet. Akvakulturloven stiller blant annet også krav til at akvakultur skal etableres, drives og avvikles på en miljømessig forsvarlig måte, jf. § 10 (lovdata.no).

Søknad

Skjema for søknad om akvakultur av vannlevende planter med veiledning

Søknadsskjemaet er ikke er spesielt tilpasset vannlevende planter, og den som søker om tillatelse til akvakultur av vannlevende planter må påregne å skrive en del supplerende opplysninger utenom standardfeltene i søknadsskjemaet.

Depositum og saksbehandlingsgebyr

Det fremgår av forskriften § 10a (lovdata.no) at søknad om tillatelse til akvakultur av vannlevende planter skal inneholde dokumentasjon som viser at søker har innbetalt et depositum på kr. 3000 per omsøkt dekar (eventuelt forsikring eller annen likeverdig sikkerhet som gir tilsvarende dekning), begrenset oppad til 200 000 kroner. Det fremgår av forskriften § 21 (lovdata.no) at Fiskeridirektoratet i særlige tilfeller kan dispensere fra bestemmelsene i forskriften.

I tillegg til det ovennevnte depositumet, må alle som søker om tillatelse til akvakultur betale et saksbehandlingsgebyr til staten, jf. forskrift om gebyr og avgift i forbindelse med akvakulturvirksomhet (lovdata.no). For søknader om tillatelse til akvakultur av vannlevende planter er dette gebyret på kr. 24 000 per tillatelse.

Statistikk

Fiskeridirektoratets statistikk knyttet til akvakulturtillatelser til vannlevende planter.

Høsting av tare

Produksjon og dyrking av vannlevende planter må ikke forveksles med høsting av tare.