Auksjon august 2020

Auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

Oppdatert 03.09.2020

Etter auksjonsforskriften § 8 tredje ledd skal det betales saksbehandlingsgebyr for fusjonering av kjøpt produksjonskapasitet fra auksjonen, eller ved søknad om ny tillatelse, som sendes til fylkeskommunen etter at tilsagn er mottatt.

Innbetalingen vil kunne eksemplifiseres slik:

  • Dersom kapasiteten fordeles på tre eksisterende tillatelser, vil det bli 3 x Kr.12.000,-  = kr.36.000,-.
  • Gebyret merkes med «Auksjon [produksjonsområdet] – [tillatelsesnr.]».
  • For eksempel «Auksjon PO11 – TN0000».

Innbetalingen skjer ellers på vanlig måte som ved lokalitetsklarering, med ett gebyr pr. lokalitet.

Oppdatert 01.09.2020

Fiskeridirektoratet sender ut tilsagnsdokument via Altinn så snart innbetaling er registrert i Fiskeridirektoratets økonomisystemer.

Det er klagefrist på 3 uker på tilsagnet. Forutsatt det ikke er kommet klager, vil fylkeskommunene kunne utstede nye tillatelsesdokument etter klagefristens utløp.

Kapasiteten kan først tas i bruk etter at fylkeskommunen har utstedt nytt tillatelsesdokument og det er registrert i Akvakulturregisteret.

Nærmere regler om dette går frem av auksjonsforskriften  (Lovdata).

Oppdatering 20.08.2020

Fiskeridirektoratet har som mål å sende notifikasjonsbrev før helgen til alle budgivere som vant kapasitet i auksjonen. Der vil informasjon om innbetaling fremgå, samt videre prosess.

Dette er informasjon som også går frem av auksjonsforskriften .

Oppdatering 19.08.2020

Nærings- og fiskeridepartementet holdt 18.08 auksjon av nye tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret. Tillatelsene ble solgt for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som ved forrige auksjon. 42 selskap var påmeldt auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27 189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

Tildelt kapasitet og samlet vederlag per produksjonsområde

Produksjonsområde

Tonn MTB tildelt

Samlet vederlag (mill. NOK)

1: Svenskegrensen til Jæren

                         977

                                                      152

2: Ryfylke

                      2 082

                                                      395

6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

                      6 384

                                                   1 545

7: Nord-Trøndelag med Bindal

                      2 915

629

8: Helgeland til Bodø

                      3 648

                                                       798

9: Vestfjorden og Vesterålen

                      3 855

                                                       984

11: Kvaløya til Loppa

                      2 481

                                                       545

12: Vest-Finnmark

                      4 005

                                                       759

13: Øst-Finnmark

                         842

                                                      168

Totalt

                    27 189

                                                  5 975

Selskap som kjøpte tillatelser i auksjonen

Selskap

Kjøp av kapasitet (tonn MTB)

Samlet vederlag (NOK)

Ballangen Sjøfarm AS

                                                   292

75 067 068

Bremnes Seashore AS

                                                   527

99 929 740

Cermaq Norway AS

                                                 1774

451 346 521

Eidesvik Laks AS

                                                   386

73 193 320

Eidsfjord Sjøfarm AS

                                                 1984

462 895 641

Emilsen Fisk AS

                                                   400

86 277 600

Erviks Laks og Ørret AS

                                                   455

110 115 005

Finnøy Fisk AS

                                                   115

21 806 300

Gratanglaks AS

                                                   130

33 420 270

Grieg Seafood ASA

                                                   527

99 929 740

Knutshaugfisk AS

                                                   780

188 768 580

Kobbvåglaks AS

                                                 1000

218 792 000

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

                                                 1000

218 792 000

Lerøy Seafood Group ASA

                                                   355

70 680 855

Lofoten Sjøprodukter AS

                                                       5

1 285 395

Lovundlaks AS

                                                   623

136 307 406

Midt-Norsk Havbruk AS

                                                1 101

237 479 094

Mowi ASA

                                                1 758

300 505 220

Måsøval Fiskeoppdrett AS

                                                 2000

484 022 000

Nordlaks Oppdrett AS

                                                   200

50 240 400

Norway Royal Salmon ASA - NRS Farming AS

1 050

199 101 000

Rogaland Fjordbruk AS

                                                   527

99 929 740

Salaks AS

                                                   100

25 707 900

Salmar Farming AS

                                                8 057

1 760 276 652

Seløy Sjøfarm AS

                                                   650

142 214 800

Sinkaberg-Hansen

                                                   300

64 708 200

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

                                                     93

20 414 430

Vega Sjøfarm AS

                                                   183

40 038 936

Wenberg Fiskeoppdrett AS

                                                   192

42 008 064

Øyfisk AS

                                                   625

159 792 675

Totalt

27 189

5 975 046 552

Oppdatering 14.08.2020

Nærings- og Fiskeridepartementet har nå besluttet minstepriser og tilgjengelig kapasitet i de ulike produksjonsområdene for auksjonen 2020.

Produksjonsområde

Tilgjengelig kapasitet (tonn MTB)

Minstepris
 (NOK per tonn MTB)

1 - Sv.gr-Jæren

                 977

156 000

2 - Ryfylke

             2 082

156 000

6 - N.Møre-S.Trøndelag

             6 384

156 000

7 - N.Trøndelag+Bindal

             2 915

169 000

8 - Helgeland-Bodø

             3 648

189 000

9 - V.fjorden- Vesterålen

             3 855

174 000

11 - Kvaløya-Loppa

             2 481

156 000

12 - V.Finnmark

             4 005

156 000

13 - Ø.Finnmark

                 842

156 000

SUM

           27 189 

 

Nærings- og fiskeridepartementet har ved forskriftsendring 16. juli 2020 endret fristen for påmelding til auksjonen. Ny frist for påmelding til auksjonen er 21. juli 2020 klokken 23:59.

Fristen for innsending av bankgaranti er endret til 28. juli 2020 klokken 23:59. Ved innsending av bankgaranti etter 21. juli må skjema « Bankgaranti - auksjon av akvakulturtillatelser 2020»  benyttes.

Påmeldte selskap vil få bekreftelse om at de er godkjent som budgiver samtidig som påloggingsinformasjon til auksjonsnettsiden blir sendt ut til den enkelte. Utsending vil starte 3.august 2020.

Dersom registreringsdokumentene har mindre feil eller mangler vil det bli gitt beskjed fortløpende om dette.

Prøveauksjon er satt til fredag 14. august 2020 med oppstart for budgivere klokken 10:00.

Minner fortsatt om frist for å levere inn minstenivå-skjema og akseptskjema, er seinest 21. juli 2020 til , for de påmeldte selskap. Skjema finnes i høyre marg.

Ny informasjon per 23. juni 2020 med demo av auksjonsprogramvare

Påmeldingsfristen til auksjon av produksjonskapasitet er 21. juli 2020 klokken 23:59.

Registreringsskjema finnes lenger nede på denne siden.

Det minnes om at bankgarantien må sendes rekommandert til Fiskeridirektoratet, samt legges ved som kopi i påmeldingsskjemaet (se nærmere lenken over).

Auksjonen vil ha oppstart 18. august 2020 klokken 09:00.

Som følge av koronasituasjonen, har Nærings- og fiskeridepartementet bestemt at orientering om auksjonen og auksjonsprogramvaren skal avholdes som en demonstrasjonsvideo i stedet for fysiske informasjonsmøter.

Videoen er tilgjengelig på YouTube .

Det presiseres at minstepriser og tilgjengelig produksjonskapasitet vil bli fastsatt på et seinere tidspunkt nærmere auksjonsstart. Priser og tilgjengelig kapasitet som fremgår av demostrasjonsvideoen kun er angitt for å illustrere programvaren.

Dersom det er spørsmål til auksjonen eller programvaren, kan disse sendes til . Forutsatt at det kommer spørsmål vil det bli publisert en FAQ-side (frequently asked questions) med spørsmål og svar, på denne siden.

Registrerte budgivere må sende inn akseptskjema og skjema for minstenivå for produksjonskapasitet tildelt gjennom avslutningsbud («exit-bids») innen 21.juli 2020 til . Skjema ligger tilgjengelig i høyre marg.

Vedtatte detaljerte auksjonsregler av 22.06.2020 er også tilgjengelig i høyre marg.

Registrerte godkjente budgivere vil få tilsendt mer informasjon innen 10. august 2020, og det vil bli avholdt en testauksjon siste halvdel av den uken.

Informasjon fra før 06. mai 2020

Nærings- og fiskeridepartementet lyser med dette ut ny produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2020).

Den nye produksjonskapasiteten vil tildeles i produksjonsområdene 1-2, 6-9 og 11-13, jf. auksjonsforskriften 2020 § 3 og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften). Geografisk avgrensning for hvert produksjonsområde er listet opp i produksjonsområdeforskriftens vedlegg.

Tildeling av tilsagn om tillatelse gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Tillatelsene vil tildeles gjennom en simultan klokkeauksjon, som vil starte 18. august 2020. Departementet vil forut for auksjonen offentliggjøre et detaljert regelverk for auksjonen. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse bestemmes gjennom auksjonen. Antall tonn produksjonskapasitet som tildeles i hvert produksjonsområde vil offentliggjøres på Fiskeridirektoratets nettsider forut for auksjonen. Bud som avgis i auksjonen er bindende.

For å delta i auksjonen må budgivere registrere seg på forhånd på fastsatt skjema og akseptere auksjonsregelverket. Akseptskjema vil bli tilgjengeliggjort samtidig med det detaljerte auksjonsregelverket og må være sendt Fiskeridirektoratet minimum 4 uker før auksjonen starter.

Nærmere om registrering (kapittel 4 i auksjonsforskriften)

Registreringen gjennomføres på Fiskeridirektoratets nettsider og skal være gjennomført før 21. juli 2020 klokken 23:59. Det er kun mulig å registrere seg til auksjonen gjennom Fiskeridirektoratets nettløsning.

Registreringsskjema - Auksjon av akvakulturtillatelser 2020

Bare fysiske personer eller selskaper hjemmehørende i EØS eller Sveits kan registrere seg til auksjonen. For å bli registrert må følgende vilkår tilfredsstilles:

  1. fylle ut og sende inn fastsatt registreringsskjema i direktoratets nettbaserte registreringsløsning, 
  2. tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 12 og avgi egenerklæring om dette, og
  3. stille bankgaranti i henhold til § 13. 

Det kan ikke registreres flere selskap tilhørende samme konsern, jf. regnskapsloven § 1-3. Foretak skal opplyse om tilknyttede selskap, jf. regnskapsloven § 1-4.

For å delta i auksjonen må budgiver i tillegg akseptere auksjonsreglementet.

Nærmere om bankgaranti

For å bli registrert og kunne delta i auksjonen skal budgiveren stille en ubetinget og ugjenkallelig bankgaranti på NOK 2 millioner, jf. auksjonsforskriften 2020 § 13. Bankgarantien skal inneholde informasjonen som fremkommer av fastsatt bankgarantiskjema og være underskrevet av bank/finansieringsinstitusjonen. Garantien må være gyldig til og med 18. november 2020.

Budgiver skal laste opp en elektronisk kopi av garantien i Fiskeridirektoratets registreringsløsning innen 28. juli 2020 klokken 23:59.

Ved innsending av bankgaranti etter 21. juli må skjema « Bankgaranti - auksjon av akvakulturtillatelser 2020»  benyttes.

Banken eller finansieringsinstitusjonen skal innen samme frist sende originalen med rekommandert brev til:

Fiskeridirektoratet 
Pb. 185 Sentrum
5804 Bergen

Sendingen merkes med "Auksjon 2020".

Aksept av auksjonsregelverket

Den registrerte budgiveren skal senest 4 uker før auksjonen starter fylle ut skjema for aksept av auksjonsregelverket og laste dette opp i direktoratets nettbaserte løsning, jf. auksjonsforskriften 2020 §§ 10 og 18. Fastsatt skjema vil gjøres tilgjengelig på Fiskeridirektoratates nettsider samtidig som det detaljerte regelverket offentliggjøres.

Annen informasjon 

Foruten tildelingsforskriften vil det fastsettes detaljerte regler for auksjonen. Disse reglene vil offentliggjøres her på Fiskeridirektoratets nettsider, hvor ny informasjon om auksjonen offentliggjøres fortløpende.

Mal for akseptskjema vil bli tilgjengelig for nedlasting på denne siden når detaljert auksjonsregelverk er vedtatt. Etter påmeldingsfristens utløp vil registrerte budgivere få brev om de så langt er godkjent eller ei, samt en påminnelse om at akseptskjema og bankgarantiskjema må sendes Fiskeridirektoratet innen en gitt frist.