Auksjon august 2020

Auksjon for 2020 av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret.

Nærings- og fiskeridepartementet lyste ut ny produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk av laks, ørret og regnbueørret, jf. § 4 i forskrift om tildeling av produksjonskapasitet til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2020 gjennom auksjon (auksjonsforskriften 2020).

Den nye produksjonskapasiteten ble tildelt i produksjonsområdene 1-2, 6-9 og 11-13, jf. auksjonsforskriften 2020 § 3 og forskrift 16. januar 2017 nr. 61 om produksjonsområder for akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret (produksjonsområdeforskriften). Geografisk avgrensning for hvert produksjonsområde er listet opp i produksjonsområdeforskriftens vedlegg. 

Tildeling av tilsagn om tillatelse ga rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet om tillatelse gjelder. Et tilsagn om tillatelse ga imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette måtte i tilfelle omsøkes på ordinært vis. 

Tillatelsene ble tildelt gjennom en simultan klokkeauksjon, som startet 18. august 2020. Departementet offentliggjorde forut for auksjonen et detaljert regelverk for auksjonen. Antallet tilsagn om tillatelser og størrelsen på disse ble bestemt gjennom auksjonen. 

Pressemelding: Pressemelding fra Nærings- og fiskeridepartementet

Minstepriser

Nærings- og Fiskeridepartementet besluttet minstepriser og tilgjengelig kapasitet i de ulike produksjonsområdene for auksjonen 2020.

Produksjonsområde

Tilgjengelig kapasitet (tonn MTB)

Minstepris
 (NOK per tonn MTB)

1 - Sv.gr-Jæren 

  977 

156 000

2 - Ryfylke 

  2 082 

156 000

6 - N.Møre-S.Trøndelag 

  6 384 

156 000

7 - N.Trøndelag+Bindal 

  2 915 

169 000

8 - Helgeland-Bodø 

  3 648 

189 000

9 - V.fjorden- Vesterålen 

  3 855 

174 000

11 - Kvaløya-Loppa 

  2 481 

156 000

12 - V.Finnmark 

  4 005 

156 000

13 - Ø.Finnmark 

  842 

156 000

SUM 

  27 189  

 

Resultater 

Tillatelsene ble solgt for rekordhøye 6 milliarder kroner, dobbelt så mye som ved forrige auksjon. 42 selskap var påmeldt auksjonen, og 30 selskap kjøpte til slutt tillatelser. Det var 27 189 tonn produksjonskapasitet tilgjengelig i auksjonen, og alt ble solgt.

Tildelt kapasitet og samlet vederlag per produksjonsområde

Produksjonsområde

Tonn MTB tildelt

Samlet vederlag (mill. NOK)

1: Svenskegrensen til Jæren

 977

 152

2: Ryfylke

 2 082

 395

6: Nordmøre og Sør-Trøndelag

 6 384

 1 545

7: Nord-Trøndelag med Bindal

 2 915

629

8: Helgeland til Bodø

 3 648

  798

9: Vestfjorden og Vesterålen

 3 855

  984

11: Kvaløya til Loppa

 2 481

  545

12: Vest-Finnmark

 4 005

  759

13: Øst-Finnmark

 842

                                              168

Totalt

 27 189

 5 975

Selskap som kjøpte tillatelser i auksjonen

Selskap

Kjøp av kapasitet (tonn MTB)

Samlet vederlag (NOK)

Ballangen Sjøfarm AS

 292

75 067 068

Bremnes Seashore AS

 527

99 929 740

Cermaq Norway AS

                                                 1774

451 346 521

Eidesvik Laks AS

 386

73 193 320

Eidsfjord Sjøfarm AS

                                                 1984

462 895 641

Emilsen Fisk AS

 400

86 277 600

Erviks Laks og Ørret AS

                                                   455

110 115 005

Finnøy Fisk AS

 115

21 806 300

Gratanglaks AS

 130

33 420 270

Grieg Seafood ASA

 527

99 929 740

Knutshaugfisk AS

 780

188 768 580

Kobbvåglaks AS

                                                 1000

218 792 000

Kvarøy Fiskeoppdrett AS

                                                 1000

218 792 000

Lerøy Seafood Group ASA

 355

70 680 855

Lofoten Sjøprodukter AS

                                                       5

1 285 395

Lovundlaks AS

 623

136 307 406

Midt-Norsk Havbruk AS

 1 101

237 479 094

Mowi ASA

 1 758

300 505 220

Måsøval Fiskeoppdrett AS

                                                 2000

484 022 000

Nordlaks Oppdrett AS

 200

50 240 400

Norway Royal Salmon ASA - NRS Farming AS

1 050

199 101 000

Rogaland Fjordbruk AS

 527

99 929 740

Salaks AS

 100

25 707 900

Salmar Farming AS

 8 057

1 760 276 652

Seløy Sjøfarm AS

 650

142 214 800

Sinkaberg-Hansen

 300

64 708 200

Sjurelv Fiskeoppdrett AS

                                                     93

20 414 430

Vega Sjøfarm AS

 183

40 038 936

Wenberg Fiskeoppdrett AS

 192

42 008 064

Øyfisk AS

 625

159 792 675

Totalt

27 189

5 975 046 552

Flere detaljer (pdf, 92.1 kB)