Auksjon av produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018

Etter auksjonen over produksjonskapasitet 18. til 20. juni 2018 gjenstod 414 tonn usolgt kapasitet. Av disse har 363 tonn blitt solgt i en lukket budrunde som ble avsluttet 17. september.

I alt har nå 99,7 % av den nye produksjonskapasitet i 2018 blitt solgt. Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet at det ikke blir avholdt flere auksjoner i denne tildelingsrunden.

I denne auksjonen ble det solgt tillatelser for 81 millioner kroner, og årets tildelingsrunde har i alt ca. gitt 4 milliarder kroner. 80 prosent av inntektene fra salg av nye tillatelser fordeles gjennom Havbruksfondet. Ettersom inntektene fra restauksjonen innbetales etter 31. august, vil dette inngå i utbetalingen fra Havbruksfondet i oktober 2019.

Resultatet av den lukkede budrunden følger av tabellen under.

Saken fortsetter under tabellen.

Tillatelsesnummer Produksjonsområde Antall tonn Høyste bud Budgiver/Vinner
1 1 16 Eide Fjordbruk AS 2 120 000
2 7 100 Midt-Norsk Havbruk AS 20 600 000
3 7 45 Midt-Norsk Havbruk AS 9 270 000
4 8 100 Selsøyvik Havbruk AS 24 519 012
5 8 100 Selsøyvik Havbruk AS 24 618 023
6 10 40 - -
7 11 2 Marine Harvest Norway AS 258 000
8 12 11 - -
   

Informasjon til budvinnere

Budvinnerne vil snarlig motta et bekreftelsesbrev fra Fiskeridirektoratet. Her vil det fremgå hvilke tillatelser som er kjøpt, til hvilken pris og samlet pris.

I henhold til § 15 plikter budvinnerne å betale budsummen innen 15 dager, inkludert helligdager, fra mottatt notifikasjon om vinnende bud, til:

Fiskeridirektoratet,
Økonomiseksjonen,
Postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen,

Beløpet betales til kontonummer 7694 05 09048 og innbetalingen merkes «Lukket budrunde 2018 [+ hvilket tillatelsesnummer i auksjonen betalingen gjelder]».

Når innbetaling for vederlag er mottatt, vil Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tilsagn om tildeling av tillatelse. Tilsagn om tildeling av kapasitet gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet gjelder. Tilsagn gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.

Historikk

Oppdatering/Informasjon til budgivere 17. sept. kl 14:22:

Fiskeridirektoratet har blitt orientert om at noen budgivere har hatt vanskeligheter med å legge inn nye budskjema for å endre sine bud. Vi har laget en veileder (pdf, 246.0 kB) for å vise hvordan man enklest mulig legger inn nye bud.

Oppdatering/Informasjon til budgivere 7. sept. kl 12:22:

I budskjemaet er det totalprisen for den tillatelsen man legger inn bud på man skal fylle ut, ikke prisen per tonn som i den foregående auksjonen.

Budgivningen har startet

Det er nå mulig å registrere seg og legge inn bud i den lukkede budrunden for salg av resten av laksetillatelsene som ikke ble solgt i auksjonen i juni.

Budgivere må benytte registrerings- og budgivningsskjemaet i menyen til høyre.

Siste frist for å registrere seg og inngi bud er mandag 17. september 2018, klokken 23:59.

Fiskeridirektoratet vil løpende legge ut informasjon om den lukkede budrunden her.

Utlysning av den lukkede budrunden

Fiskeridirektoratet lyser med dette ut for salg 414 tonn produksjonskapasitet til akvakultur av matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret. Produksjonskapasiteten skal selges til høystbydende gjennom en lukket budrunde. Fristen for å registrere seg og legge inn bud er mandag 17. september 2018 klokken 23:59.

Nærings- og fiskeridepartementet fastsatte 30. august 2018 en forskrift om auksjon av restkapasitet (Forskrift om tildeling av nye tillatelser til akvakultur med matfisk i sjø av laks, ørret og regnbueørret i 2018 – auksjon av restkapasitet).

Vi viser for øvrig til høring av 5. juli 2018 og Nærings- og fiskeridepartementets nettsider.

De 414 tonnene som nå legges ut for salg er restkapasitet som ikke ble solgt i auksjonen 18. til 20. juni 2018. At disse tonnene ikke ble solgt da, skyldes auksjonstekniske forhold ved auksjonsformatet som ble brukt. Vi viser til informasjonen om den forrige auksjonen på våre nettsider.

Kapasiteten som nå legges ut for salg tildeles i bestemte størrelser som nummererte tillatelser. Fordelingen er slik:

Tillatelsesnummer Produksjonsområde Antall tonn
1 1 16
2 7 100
3 7 45
4 8 100
5 8 100
6 10 40
7 11 2
8 12 11

De som ønsker å legge inn bud i auksjonen må registrere seg og gi bud gjennom Fiskeridirektoratets elektroniske skjema. Det er ikke mulig å registrere seg, eller gi bud på annen måte.

For å delta i auksjonen må budgivere:

  • fylle ut fastsatt elektronisk skjema, inkludert opplasting av firmaattest
  • laste opp dokumentasjon på økonomisk evne til å betale vederlaget
  • tilfredsstille krav til finansiell situasjon i henhold til § 11 og avgi egenerklæring om dette

Skjema for dokumentasjon på betalingsevne finner du i menyen til høyre og i registreringsløsningen.

Bud skal fylles inn i eget budskjema fastsatt av Fiskeridirektoratet. Skjemaet finner i menyen til høyre og i det elektroniske registreringsskjemaet. Budskjemaet fylles ut manuelt og lastes opp elektronisk i Fiskeridirektoratets registrerings- og budgivningsløsning. Budskjemaet må signeres av person eller personer med myndighet til å forplikte budgiver økonomisk og juridisk, jamfør firmaattesten.

Bud kan lastes opp og endres helt fram til fristen utløper. Det budet som ligger inne 17. september klokken 23:59 blir gjeldende.

Bud skal være i norske kroner (NOK) og skal angis i hele kroner. Fiskeridirektoratet kan ikke godta bud på deler av en tillatelse, jamfør § 11, andre ledd.

Vi gjør oppmerksom på at bud pålydende mindre enn kroner 120 000,- per tonn blir avvist, jamfør § 11, tredje ledd.

Fiskeridirektoratet vil legge ut løpende informasjon om den lukkede budrunden og avviklingen av denne på våre nettsider.

Informasjon til budvinnere 

Etter auksjonen vil Fiskeridirektoratet sende et bekreftelsesbrev til budvinnerne. Her vil det fremgå hvilke tillatelser som er kjøpt, til hvilken pris og samlet pris.

I henhold til § 15 plikter budvinnerne å betale budsummen innen 15 dager, inkludert helligdager, fra mottatt notifikasjon om vinnende bud, til:

Fiskeridirektoratet,
Økonomiseksjonen,
Postboks 185 Sentrum,
5804 Bergen,

Beløpet betales til kontonummer 7694 05 09048 og innbetalingen merkes «Lukket budrunde 2018 [+ hvilket tillatelsesnummer i auksjonen betalingen gjelder]».

Når innbetaling for vederlag er mottatt, vil Fiskeridirektoratet fatte vedtak om tilsagn om tildeling av tillatelse. Tilsagn om tildeling av kapasitet gir rett til å søke om klarering av lokalitet innenfor det produksjonsområdet tilsagnet gjelder. Tilsagn gir imidlertid ingen rett til å få klarert nye lokaliteter eller få økt kapasitet på eksisterende lokaliteter. Dette må i tilfelle omsøkes på ordinært vis.