Du er her:

Havbruksfondet

Oppdatert: 15.12.2017

Stortinget besluttet i 2015 at det skal opprettes et Havbruksfond. Fra og med 2016 skal
80 % av inntektene fra framtidig vekst i oppdrettsnæringen fordeles gjennom Havbruksfondet til kommunal sektor (kommuner og fylkeskommuner). Fiskeridirektoratet er ansvarlig for utbetalingene.

Alle kommuner og fylkeskommuner som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, jo større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet er:

• kommunene 87,5 %
• fylkeskommunene 12,5 %.

Det skal videre holdes av 12,5 % av Havbruksfondet, som skal fordeles blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Diagram over kommune- og fylkeskommune-fordeling og kommune-andel. Grafikk: Vegard Oen Hatten

Slik skjer utbetalingene

  • Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året.
  • Utbetalingene fra Havbruksfondet skal skje i oktober hvert år. Direktoratet utbetaler midler bokført i perioden fra og med 1. september foregående år til og med 31. august året for utbetalingen.
  • Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00.
  • Andelen på 12,5 %, som skal fordeles til kommuner som har klarert ny lokalitetsbiomasse, skal utbetales annet hvert år, med første utbetaling i oktober 2017. Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert ny lokalitetsbiomasse i en periode fra 1. september kl. 12.00 i utbetalingsåret og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrekk for lokalitetsbiomasse som har bortfalt i perioden.

Utgangspunktet for utbetaling i 2017 er tredelt:

  • Vederlag fra selskaper som i 2016 har betalt for 5 % vekst
  • Vederlag fra selskap som har betalt for 3 år med VTB (Variabelt Tillatt Biomasse)
  • Andelen på 12,5 % av Havbruksfondet, øremerket kommuner som de to siste kalenderår har klarert ny lokalitetsbiomasse

Til sammen utgjør dette 60,4 mill. Nkr for utbetaling til 164 kommuner og 11 fylkeskommuner.

Slik er utbetalingene i 2017. © Grafikk: Vegard Oen Hatten

Vedlagt i høyre kolonne er en spesifisert oversikt over fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner.