Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av Akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00. Først i oktober får kommunene og fylkeskommunene utbetalt pengene.

Se listen over utbetalingene, eller velg et komplett datagrunnlag for årets utbetaling:

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet

Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner settes til henholdsvis 7/8 og 1/8 av Havbruksfondet. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

En del av kommunenes andel, tilsvarende 1/8 av midlene som utbetales fra Havbruksfondet, kommer til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Slik skjer utbetalingene

  • Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året.
  • Direktoratet utbetaler midler fra salgs- og auksjonsinntekter bokført i perioden fra og med 1. september foregående år til og med 31. august året for utbetalingen.
  • Fiskeridirektoratet vil gis en særskilt årlig orientering om hvilket beløp som skal utbetales som knytter seg til produksjonsavgiften.
  • Utbetalingene fra Havbruksfondet skal skje i oktober hvert år.
  • Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00.
  • Dersom det kartfestede arealbeslaget til en lokalitet (i overflaten), slik det er registrert i Akvakulturregisteret, krysser en kommunegrense (og eventuelt fylkesgrense), så skal utbetalingen denne lokaliteten gir opphav til, fordeles mellom angjeldende kommuner (og eventuelt fylkeskommuner) i samsvar med lokalitetens kartfestede arealbeslag innenfor hver av kommunene.
  • Ved fordeling av midlene som skal fordeles med utgangspunkt i ny lokalitetsbiomasse, skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert ny lokalitetsbiomasse i en periode fra 1. september kl. 12.00 i utbetalingsåret og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrekk for lokalitetsbiomasse som har bortfalt i perioden. 

Nærmere om utbetalinger i 2021

Stortinget har vedtatt at kommunesektoren for kapasitetsjusteringen i 2021 tildeles 1 mrd. kroner.

Av midlene fra kapasitetsjusteringen i 2020 som skal utbetales i 2021, skal 125 000 000 kr til fylkeskommunene. De øvrige 875 000 000 kr tilfaller kommunene.

Av kommunenes midler, skal 406 250 000 kr fordeles basert på ny lokalitetsbiomasse to kalenderår tilbake i tid per 1. september 2021, med en øvre grense på kr. 5 mill. til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB. Beløpet kommer således i tillegg til de resterende 468 750 000 kr fordeles basert på all klarert lokalitetsbiomasse per 1. september 2021.

Fra 2022 viser søylene anslåtte inntekter fra produksjonsavgiften. I tillegg kommer 40 prosent av salgs- og auksjonsinntekter.
Fra 2022 viser søylene anslåtte inntekter fra produksjonsavgiften. I tillegg kommer 40 prosent av salgs- og auksjonsinntekter.