Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Havbruksfondet

Stortinget besluttet i 2015 å opprette et havbruksfond. Fiskeridirektoratet har ansvar for utbetalingene. Havbruksfondet fordeler kommunal sektors andel av inntektene fra vekst i oppdrettsnæringen og inntekter fra avgiften på produksjon av laks, ørret og regnbueørret.

Se listen over utbetalingene, eller velg et komplett datagrunnlag for årets utbetaling:

Utbetalingsliste Havbruksfondet 2023 (pdf)

Utbetalinger Havbruksfondet 2023 (excel)

Alle kommuner og fylkeskommuner, som det framgår av Akvakulturregisteret at har klarerte lokaliteter for oppdrett av laks, ørret og regnbueørret i sjøvann, får en respektiv andel av inntektene som skal fordeles årlig. Jo høyere andel av lokalitetskapasiteten den enkelte kommune/fylkeskommune står registrert med i Akvakulturregisteret, dess større andel av midlene som skal fordeles vil tilfalle dem.

Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel.

Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

Fordelingsnøkkelen i Havbruksfondet

Fordelingen mellom kommuner og fylkeskommuner settes til henholdsvis 7/8 og 1/8 av Havbruksfondet. Lokalitets-MTB (maksimal tillatt biomasse) for alminnelige matfisktillatelser og tillatelser til særlige formål benyttes som fordelingsnøkkel. Kun lokaliteter for laks, ørret og regnbueørret i sjøvann vil inngå i fordelingsnøkkelen.

En del av kommunenes andel, tilsvarende 1/8 av midlene som utbetales fra Havbruksfondet, kommer til fordeling blant kommuner som har klarert ny lokalitets-MTB innenfor siste toårsperiode, med en øvre grense på 5 mill. kroner til en enkeltkommune. Det eventuelt overskytende beløpet fordeles på alle kommuner basert på andel av lokalitets-MTB.

Slik skjer utbetalingene

  • Fiskeridirektoratet skal utbetale midler fra Havbruksfondet én gang i året.
  • Direktoratet utbetaler midler fra salgs- og auksjonsinntekter bokført i perioden fra og med 1. september foregående år til og med 31. august året for utbetalingen.
  • Fiskeridirektoratet vil gis en særskilt årlig orientering om hvilket beløp som skal utbetales som knytter seg til produksjonsavgiften.
  • Utbetalingene fra Havbruksfondet skal skje i oktober hvert år.
  • Ved fordeling av midlene skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert lokalitetsbiomasse, slik det går frem av akvakulturregisteret 1. september kl. 12.00.
  • Dersom det kartfestede arealbeslaget til en lokalitet (i overflaten), slik det er registrert i Akvakulturregisteret, krysser en kommunegrense (og eventuelt fylkesgrense), så skal utbetalingen denne lokaliteten gir opphav til, fordeles mellom angjeldende kommuner (og eventuelt fylkeskommuner) i samsvar med lokalitetens kartfestede arealbeslag innenfor hver av kommunene.
  • Ved fordeling av midlene som skal fordeles med utgangspunkt i ny lokalitetsbiomasse, skal Fiskeridirektoratet legge til grunn klarert ny lokalitetsbiomasse i en periode fra 1. september kl. 12.00 i utbetalingsåret og to kalenderår tilbake i tid. Det gjøres ikke fratrekk for lokalitetsbiomasse som har bortfalt i perioden.