Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om biomassestatistikk

1. Administrative opplysninger

1.1. Navn

Månedlig biomassestatistikk

 

1.2. Emnegruppe

Akvakultur. Statistikk basert på innrapporterte biomassetall

 

1.3. Hyppighet og aktualitet

Månedlig innrapportering fra oppdretter. Publisering av innrapporterte tall fra forrige måned.

 

1.4. Regionalt nivå

Hele landet,

Fylkesvis:

 • Finnmark,
 • Troms,
 • Nordland,
 • Trøndelag,
 • Møre og Romsdal,
 • Sogn og Fjordane,
 • Hordaland,
 • Rogaland og øvrige fylker

 Produksjonsområde:

 1. Svenskegrensen til Jæren
 2. Ryfylke
 3. Karmøy til Sotra
 4. Nordhordland til Stadt
 5. Stadt til Hustadvika
 6. Nordmøre og Sør-Trøndelag
 7. Nord-Trøndelag med Bindal
 8. Helgeland til Bodø
 9. Vestfjorden og Vesterålen
 10. Andøya til Senja
 11. Kvaløy til Loppa
 12. Vest-Finnmark
 13. Øst-Finnmark

1.5. Ansvarlig seksjon

Fiskeridirektoratet, Kyst og havbruksavdelingen, Tilsynsseksjonen

 

1.6. Lovhjemmel

Lov nr 79 av 17. juni 2005: Lov om akvakultur ,§24
FOR 2004-12-22 NR 1785: Forskrift om drift av akvakulturanlegg , §44

 

1.7. EU-rettsakt

Ikke aktuelt

 

1.8. Internasjonal rapportering

Ikke aktuelt

 

2. Bakgrunn og formål

2.1. Formål og historie

Biomassedata fra oppdrettsnæringen innhentes primært for kontrollformål.
Innrapportering av produksjonsdata fra oppdrettsnæringen strekker seg tilbake til 1996. Da ble fôrkvoter innført som produksjonsregulerende tiltak i næringen, og for å kunne kontrollere fôrforbruk i næringen ble det innført en rapporteringsordning.

I 2005 gikk man over fra fôr til MTB (maksimalt tillat biomasse) som produksjonsregulering. Rapporteringsordningen ble videreført, men justert for å gi best mulig informasjon om biomassesituasjonen i anleggene. MTB reguleres på to nivå, lokalitetsnivå og selskapsnivå.

Oppdrettselskapene rapporterer til Fiskeridirektoratet, månedlig på merdnivå; en rapport per lokalitet, per selskap.

Rapporteringsordningen fra 2006 er blitt modifisert og modernisert gjennom årene, og fremstår i dag som helektronisk rapportering via Altinn.

 

2.2. Brukere og anvendelsesområder

Statistikken brukes av myndighetene (internt i Fiskeridirektoratet,Nærings- og fiskeridepartementet, Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet m.m.). Andre store brukere er næringsorganisasjon, forskningsmiljøer (universitet og høyskoler), presse og næringsrelatert virksomhet.

 

3. Om produksjon av statistikken

3.1. Omfang

De innrapporterte opplysninger omfatter akvakulturanlegg i sjøvann med laks, ørret og regnbueørret. Opplysningene samles inn på lokalitets- og merdnivå.

 

3.2. Datakilder

Akvakulturregisteret,
Biomasseregisteret

 

3.3. Utvalg

Det skal rapporteres inn for alle produksjonsenheter i drift. Dette gjelder imidlertid kun for produksjonsenheter i sjøvann med laks, ørret og regnbueørret.

 

3.4. Datainnsamling

All rapportering foregår elektronisk via Altinn, enten via et rapporteringsskjema i Altinn eller direkte fra fagsystemene til den enkelte produsent. Frist for innrapportering er satt til den 7. i påfølgende måned.

Etter Lov nr 79 av 17. juni 2005, Lov om akvakultur,§24, og Forskrift 2004-12-22 nr 1785 Forskrift om drift av akvakulturanlegg,§44 plikter alle produksjonsenheter i drift å rapportere inn opplysningene.

Statistikken inneholder informasjon om den enkelte lokalitets beholdning av fisk, utsett av fisk, uttak av fisk, tap av fisk og fôrforbruk.

 

3.5. Kontroll og revisjon

Fiskeridirektoratets regionkontorer benytter de innrapporterte opplysninger fra oppdretter til å kontrollere at kravene til maksimum tillatt biomasse overholdes.

Fiskeridirektoratet har ikke ansvar for nøyaktigheten i de innrapporterte opplysninger, og heller ikke ansvar for andres bruk av de innrapporterte opplysningene.

 

3.6. Beregninger

Tall presentert som antall, prosent og gjennomsnitt.

 

3.7. Konfidensialitet

Resultater for inndelinger med færre enn tre selskap undertrykkes.

 

4. Begreper, kjennemerker og grupperinger

4.1. Definisjon av de viktigste begrepene

Biomasse: Den til enhver tid stående biomasse av levende fisk, målt i kilo eller tonn. Biomasse er oppgitt i levende vekt.

Levende vekt: Dette vektbegrepet brukes på fisk som fortsatt står i merdene på rapporteringstidspunktet.

Rundvekt: Dette vektbegrepet brukes på uttak av fisk til slakt. Rundvekt er etter sulting og bløgging og før fisken blir sløyd. Dersom fisken er innrapportert i sløydvekt er den omregnet til rundvekt ved hjelp av omregningsfaktor. Alle slaktemengder i statistikken er oppgitt i rundvekt.

Mengde: Begrepet er selvforklarende i tabellverket. Mengder er stort sett oppgitt per 1 000 stykk fisk, kilo eller tonn.

Tap av fisk: Tap av fisk oppgis i antall fisk, og fordeles på 5 ulike årsaksgrupper. Disse årsaksgruppene er:

 • Dødfisk: Antall fisk som fysisk er tatt opp. Årsak til denne typen død kan være sykdom, sår, skader etc. uten at årsaken er nærmere spesifisert.
 • Utkast fra slakteri: Antall fisk som er vraket på slakteriet. Fisken kan være vraket som følge av kjønnsmodning, defekter, lyter etc.
 • Rømming: Antall fisk som er rømt i forbindelse med uhell.
 • Annet: Antall fisk som er tapt som følge av predatorer, tyveri og andre årsaker.
 • Tellefeil: Antall fisk justert i henhold til opprinnelig utsett.

 

4.2. Standard klassifikasjoner

Biomasserapporteringen er ikke basert på noen spesiell standard. Opplysningene er imidlertid inndelt i forhold til art.

 

5. Feilkilder og usikkerhet

5.1. Måle- og bearbeidingsfeil

Biomassestatistikken viser status for innrapporterte opplysninger fra oppdretter per angitt dato.

Innrapporterte opplysninger kan være mangelfull og/eller feilaktige. Fiskeridirektoratet tar forbehold for eventuelle feil i datamaterialet.

Fiskeridirektoratet har ikke ansvar for nøyaktigheten i de innrapporterte opplysninger, og heller ikke ansvar for andres bruk av de innrapporterte opplysningene.

Ved ny publisering vil tidligere publiserte tall blir oppdatert.

 

5.2. Frafallsfeil

Opplysninger fra enkelte lokaliteter eller selskap kan mangle på publiseringstidspunktet, og innrapporterte opplysninger kan være feilaktige.

 

5.3. Utvalgsfeil

Ikke relevant

 

5.4. Andre feil

Ikke relevant

 

6. Sammenliknbarhet og sammenheng

6.1. Sammenliknbarhet over tid og sted

Tidsserier finnes publisert på Fiskerdirektoratets internettside

 

6.2. Sammenheng med annen statistikk

Opplysningene inngår også i Fiskeridirektoratets "Statistikk for akvakultur" og "Lønnsomhetsundersøkelse for produksjon av laks og regnbueørret"

 

7. Tilgjengelighet

7.1. Publikasjoner

Ikke utarbeidet.

 

7.2. Lagring og anvendelser for grunnmaterialet

Grunnmaterialet er lagret i en database i Fiskeridirektoratet. Datamaterialet er innsamlet for kontrollformål.

Oppdatert: 17.03.2015