Meld avvik - landbasert akvakultur

Du som er innehaver, leverandør eller produsent skal varsle om og iverksette egnede tiltak for å lukke avvik som kan føre til, eller har ført til, rømming av fisk.

Skjema for innmelding av avvik (docx, 91.4 kB)

Send skjemaet med eventuelle vedlegg til .

Formål og vilkår

Innsending av avvik hjemlet i § 13 og § 29 i forskrift om krav til teknisk standard for landbaserte akvakulturanlegg for fisk (lovdata.no).

Direktoratet vil bruke disse avvikene til å danne seg et bilde over hvilket utstyr som kan være aktuelt å følge opp for å redusere faren for rømming.

Avvikene skal ikke brukes til å finne feil eller mangler hos enkeltaktører eller bedrifter, men peke ut hvilke produkter som kan være aktuelle å stille krav til eller som det er naturlig å melde fra om til andre brukere av samme produkt med mulige tilsvarende avvik.

Oppdatert: 15.03.2023