NYTEK23

Forskrift om krav til teknisk standard for akvakulturanlegg for fisk i sjø, innsjø og vassdrag stiller minimumskrav til teknisk standard.

Formålet er å bidra til å forebygge rømming av fisk fra akvakulturanlegg i sjø, innsjø og vassdrag i Norge.

NYTEK23 er en funksjonsbasert forskrift og tilpasset den store teknologiutviklingen i akvakulturnæringen. Forskriften er også harmonisert med sentrale standarder, som NS 9415:2021.

Veileder 

Et funksjonsbasert regelverk krever stor faglig kunnskap, både hos dem som skal etterleve regelverket og blant dem som skal håndheve det. Det gir også større behov for veiledning.

Fiskeridirektoratet har derfor utarbeidet en veileder til NYTEK23. Veilederen gir deg større forståelse av forskriftens krav og hvordan kravene kan oppfylles.

Veileder til NYTEK23

Overgangsperiode i 2023

NYTEK23 trådte i kraft 1. januar 2023. Forskriften inneholder en overgangsordning hvor aktørene i perioden fram til 1. januar 2024 kan velge om de skal følge kravene i NYTEK-forskriften, eller om man skal følge kravene i NYTEK23.

Oppdatert: 28.03.2023