Brønnbåtkampanje

Brønnbåtkampanjen i 2018 tok for seg hvordan man skal forebygge, håndtere og begrense rømming i operasjoner der brønnbåter er involvert.

Brønnbåtnæringen er involvert i svært komplekse og risikofylte operasjoner, som utføres i et samarbeid mellom interne og eksterne aktører.

For å redusere risiko for uønskede hendelser i operasjoner med brønnbåt er det viktig at ansvarsforhold og internkontroll er tilfredsstillende avklart og definert mellom de ulike aktørene.

Målet med tilsynet er:

• Å kommunisere ut krav og forventninger til næringen om forsvarlig drift gjennom dialog og tilsyn.

• Å redusere antall uønskede hendelser der brønnbåt er involvert.

Tilsynene i kampanjen skal gjennomføres som systemrevisjoner i alle Fiskeridirektoratets regioner. Revisjonen skal være systemrettet med en kombinasjon av tilsyn med utførelse av arbeidsoperasjoner ute på brønnbåten, samt intervju med ledelse og ansvarlige i selskapet.

Våre forventninger til næringen er at den skal være kjent med det akvakulturregelverket som gjelder for brønnbåter. Virksomhetene skal ha et IK-system som kartlegger og vurderer risiko for rømming i de ulike arbeidsoperasjonene, med tilhørende risikoreduserende tiltak.

Før operasjoner gjennomføres bør ansvar og roller gjennomgås og tydeliggjøres mellom aktørene som deltar. Vi forventer at alle som deltar i brønnbåtoperasjoner har fått nødvendig opplæring.

Kampanjen konsentrerer seg rundt spørsmålet om næringen har innført internkontroll etter krav i IK-akvakultur forskriften, og vi vil spesielt se på:

• Risikovurdering med særlig vekt på risikofylte operasjoner.

• Opplæring av personell med tanke på rømmingssikring.

• Ansvarsforhold internt og opp mot oppdretter.

Rapport: Tilsynskampanje med brønnbåter 2018