Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Krav til virksomheten

Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

IK Akvakultur innebærer at virksomheten skal:

  • Sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige.
  • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll.
  • Fastsette mål for internkontrollarbeidet. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon. Herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Skriftlig dokumentasjon kreves.

Generelle krav:

  • Internkontrollen skal tilpasses og dokumenteres i forhold til virksomhetens art, aktiviteter, størrelse og risikoforhold i det omfang som er nødvendig for å etterleve akvakulturlovgivningen.
  • Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte forhold som nevnt i §5 annet ledd c-g.