Krav til virksomheten

Den ansvarlige for virksomheten skal sørge for at det innføres og utøves internkontroll, og at dette gjøres i samarbeid med arbeidstakerne.

IK Akvakultur innebærer at virksomheten skal:

  • Sørge for at de lover og forskrifter i akvakulturlovgivningen som gjelder for virksomheten er tilgjengelige.
  • Sørge for at arbeidstakerne har tilstrekkelige og oppdaterte kunnskaper og ferdigheter i virksomhetens internkontroll.
  • Fastsette mål for internkontrollarbeidet. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Ha oversikt over virksomhetens organisasjon. Herunder hvordan ansvar, oppgaver og myndighet knyttet til etterlevelse av akvakulturlovgivningen er fordelt i virksomheten. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Kartlegge farer og problemer, og på denne bakgrunn vurdere risiko, og utarbeide tilhørende planer og tiltak for å redusere risikoen. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Iverksette rutiner for å avdekke, rette opp og forebygge overtredelser av krav fastsatt i eller i medhold av akvakulturlovgivningen. Skriftlig dokumentasjon kreves.
  • Foreta systematisk overvåking og gjennomgang av internkontrollen for å sikre at den fungerer som forutsatt. Skriftlig dokumentasjon kreves.

Generelle krav:

  • Internkontrollen skal tilpasses og dokumenteres i forhold til virksomhetens art, aktiviteter, størrelse og risikoforhold i det omfang som er nødvendig for å etterleve akvakulturlovgivningen.
  • Skriftlig dokumentasjon etter denne forskrift skal minst omfatte forhold som nevnt i §5 annet ledd c-g.