Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Biomasse

Det er et begrenset antall tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, og den som vil drive med akvakultur i Norge trenger en tillatelse tildelt med hjemmel i akvakulturloven. Den gitte MTB (maksimalt tillatt biomasse) bestemmer hvor mye levende fisk innehaveren av tillatelsen kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Biomasse er i forskrift om drift av akvakulturanlegg definert som «Den til enhver tid stående biomasse av levende fisk (målt i kilo eller tonn).»

MTB reguleres på to nivå; lokalitetsnivå og selskapsnivå.

En standard tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret er 780 tonn. I Troms og Finnmark er derimot en tillatelse inntil 945 tonn.

Fiskeridirektoratet utvikler månedlig oversikt over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann. 

Biomassedata fra oppdrettsnæringen innhentes primært for Fiskeridirektoratets kontrollformål.

Dataene brukes også av andre myndigheter (Nærings- og fiskeridepartementet, Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet med mer.). Andre store brukere er næringsorganisasjoner, forskningsmiljøer (universitet og høyskoler), presse og næringsrelatert virksomhet.

Historie

Innrapportering av produksjonsdata fra oppdrettsnæringen begynte i 1996, da fôrkvoter ble innført som produksjonsregulerende tiltak i næringen. For å kunne kontrollere fôrforbruk i næringen ble det innført en rapporteringsordning. I 2005 gikk man over fra fôr til MTB (maksimalt tillat biomasse) som måleenhet i produksjonsreguleringen. Rapporteringsordningen ble videreført, men justert for å gi best mulig informasjon om biomassesituasjonen i anleggene.