Biomasse

Det er et begrenset antall tillatelser til oppdrett av laks, ørret og regnbueørret, og den som vil drive med akvakultur i Norge trenger en tillatelse tildelt med hjemmel i akvakulturloven. Den gitte MTB (maksimalt tillatt biomasse) bestemmer hvor mye levende fisk innehaveren av tillatelsen kan ha stående i sjøen til enhver tid.

Biomasse er i forskrift om drift av akvakulturanlegg definert som «Den til enhver tid stående biomasse av levende fisk (målt i kilo eller tonn).»

MTB reguleres på to nivå; lokalitetsnivå og selskapsnivå.

En standard tillatelse til matfiskproduksjon av laks, ørret og regnbueørret er 780 tonn. I Troms og Finnmark er derimot en tillatelse inntil 945 tonn.

Fiskeridirektoratet utvikler månedlig oversikt over innrapporterte biomassetall fra norske akvakulturanlegg med matfiskproduksjon av laks og regnbueørret i sjøvann.

Biomassedata fra oppdrettsnæringen innhentes primært for Fiskeridirektoratets kontrollformål.

Dataene brukes også av andre myndigheter (Nærings- og fiskeridepartementet, Statistisk sentralbyrå, Finansdepartementet med mer.). Andre store brukere er næringsorganisasjoner, forskningsmiljøer (universitet og høyskoler), presse og næringsrelatert virksomhet.

Historie

Innrapportering av produksjonsdata fra oppdrettsnæringen begynte i 1996, da fôrkvoter ble innført som produksjonsregulerende tiltak i næringen. For å kunne kontrollere fôrforbruk i næringen ble det innført en rapporteringsordning. I 2005 gikk man over fra fôr til MTB (maksimalt tillat biomasse) som måleenhet i produksjonsreguleringen. Rapporteringsordningen ble videreført, men justert for å gi best mulig informasjon om biomassesituasjonen i anleggene.