6.2. Offentlige utredninger

 • Innst. S. Nr. 166 (2006-2007)
 • NOU 2001:7 Betre kommunal og regional planlegging
 • NOU 2003:14 Betre kommunal og regional planlegging II
 • ”Kystsoneplanlegging - premisser, planlegging, prosess", Juul forlag 2003
 • NOU 1994:10 Lov om Havbeite
 • NOU 2005:10 Ny havressurslov
 • Ot.prp. nr. 63 (1999-2000) om lov om havbeite.
 • Ot.prp nr. 61 (2004-2005) Om lov om akvakulturloven
 • Ot.prp. nr. 10 om lov om endringer i forvaltningslovgivningen mv. jf KRD 
 • St.meld. nr. 65 (1986-87) Om havbruk
 • St.meld. Nr. 48 (1994-1995) Havbruk – en drivkraft i norsk kystnæring
 • St.meld. nr. 29 (1996-97) Regional planlegging og arealpolitikk
 • St.meld. nr. 43 (1998-1999) Vern og bruk i kystsona
 • St.meld. nr. 19 (2004-2005) Marin næringsutvikling – Den blå åker
 • St.meld. nr. 12 (2006-2007) Regional fortrinn – regional framtid, jf KRD
 • Strategi for en miljømessig bærekraftig havbruksnæring. FKD
 • Strategi for torskeoppdrett
 • St.prp. nr. 32 (2006 - 2007) Om vern av villaksen og ferdigstilling av nasjonale laksevassdrag og laksefjorder.