5.7. Akvakultursøknader - saksbehandlingsgebyr

For behandling av søknader om akvakulturvirksomhet skal søker betale et saksbehandlingsgebyr. Gebyret må betales inn før søknaden behandles, og kvittering for betalt gebyr skal vedlegges søknaden.

Dokumentasjon til fylkeskommunen/Fiskeridirektoratet kan bestå av stemplet kvittering fra bank eller post, nettbankkvittering påklistret originaloblat eller kontoutskrift (fra nettbank) som viser belastning av gebyr og Fiskeridirektoratet som mottaker.

Søknader som det ikke er betalt gebyr for, anses som ikke-fullstendige og vil bli returnert til søker.

Gebyrsatser

   
  • Alle søknader i henhold til akvakulturloven og forskrifter hjemlet i denne.

    kr. 24 000

(pr. søker/tillatelse/lokalitet)

    kr. 6 000

Dersom det først gis tilsagn kan fylkeskommunene gi en lokalitet per tilsagn uten at det kreves nytt gebyr. Hvis det ønskes flere lokaliteter knyttet til tillatelsen, må det betales gebyr for dette på vanlig måte.

Det er likevel slik at samme innehaver, ved søknad om økning av biomasse på en allerede klarert lokalitet, kun betaler ett gebyr for hver standard størrelse (eksempel 780 tonn MTB) som det søkes utvidelse om.

Det er ikke gebyrplikt for søknad om dispensasjon. Unntaket gjelder imidlertid kun selve dispensasjonssøknaden. Dersom dispensasjonssøknaden innvilges og det for eksempel medfører klarering av lokalitet, må det betales gebyr for lokalitetsklareringen.

Det er heller ikke gebyrplikt for søknader om felles biomassetak for konsern (akvakulturdriftsforskriftens § 48 )

Betaling

Betaling skal foretas til:

Fiskeridirektoratet
Økonomiseksjonen
Postboks 185 Sentrum
5804 BERGEN

Bankkontonummer: 7694.05.09048

NB! Betalers navn og adresse må oppgis ved betaling.

I tillegg bes følgende betalingsopplysninger oppgis på giro eller i meldingsfeltet ved bruk av nettbank:

  • Hva betalingen gjelder: Gebyr akvakultursøknad
  • Hvilke lokalitet det gjelder: Lokalitetsnavn eventuelt lokalitetsnummer

Det er tilstrekkelig å oppgi det som er angitt i kursiv, for eksempel slik:
Gebyr akvakultursøknad, Oppdrettsvika