5.4. Endring av art

En tillatelse er gitt til bestemt(e) art(er). Endring av tillatelsen krever søknad. Kravet til søknadsbehandling framgår av søknadsskjemaet og dets veileder. Det er bare de tilfellene som er nevnt i veilederen at en kan fravike de generelle saksbehandlingsreglene.

Ved endring fra marine arter til laksefisk er det andre brukerkonflikter og miljømessige forhold inkl. økologiske forhold, som må vurderes ved etablering av laksefisk enn ved marine arter. Forvaltningsorganer og interesseorganisasjoner som er opptatt av villaksen har ikke alltid vært like engasjert i søknader til marine arter som om det hadde vært laksefisk. Det samme gjelder også for fiskarlag etc. der en søknad ønskes endret fra laks til torsk og det viser seg å være viktige fiskeplasser for marine arter.

Når en skal vurdere en slik søknad, må en også foreta en behovsvurdering hos søker.

Ved søknad om endring av art, for eksempel fra torsk til laks, har en ved søknaden i realiteten sagt fra seg tillatelsen til torsk under forutsetning av søknaden om endring til laks blir innvilget. Torsketillatelsen må derfor slettes i registeret, se pkt. 2.2.2. og 3.6.1.5.