5.16. Miljøundersøkelser (MOM)

I pkt. 3.6.1.1. vises det til miljøtilstand og til søknadsskjemaets veileder pkt. 4.3.3. Videre informeres det nå om at ved innføring av MOM i regelverket, ble det også laget en felles instruks til statsforvalteren og Fiskeridirektoratets regionkontor om forvaltningen av reglene om miljøundersøkelser og overvåking av MOM i drifts og tildelingsforskriftene. Denne instruksen ble gjort midlertidig og en ønsket å vurdere instruksen igjen senest januar 2006. Det har pågått et arbeid med Klif om evaluering og det er laget forslag til ny instruks. Denne er imidlertid ikke godkjent i MD og FKD.

Selv om instruksen ikke er direkte gjeldende overfor fylkeskommunen, mener vi den kan være til hjelp. Vi gjør bl.a. oppmerksom på side 4, femte avsnitt som omtaler adgangen til å kreve C-undersøkelser.