2.2.4.1. Ansvarsforhold og oppgaver

Overføringen av ansvar innen akvakulturforvaltning medfører at Fiskeridirektoratet sentralt må arbeide annerledes. Rollen til direktoratet er beskrevet i kapitel 8.3.1 i Ot.prp. nr. 10. Direktoratet sentralt skal håndtere «faglig instruksjon, kompetansebygging og oppfølging» overfor to ulike myndigheter (fylkeskommunene og direktoratets regioner) etter overføringen. Det blir også pekt på at når to ulike etater skal samordne aktiviteter etter samme lov, er det et behov for et tett og godt samarbeid og sikker informasjons- og dokumentflyt.