1.3. Oppbyggingen av BAF

Brukerhåndboken er bygd opp av flere deler.

Den første, innledende delen beskriver hva brukerhåndboken inneholder, og hvordan den er bygd opp. En del sentrale begrep blir definert her.

Del 2 handler om den overordnede styringen av akvakulturforvaltningen. Her beskrives blant annet hvordan den overordnede styringen av prosessen er, det overordnede regelverket og de generelle forskriftene på området.

I del 3 går vi dypere inn i forvaltningen, og ser på de operative saksbehandlingsprosessene.

I del 4 beskrives ulike typer tillatelser med hovedinndeling oppdrett i sjøvann og i ferskvann.

I del 5 beskrives diverse tema. Dette kan både være utdyping av tidligere omtalte tema og selvstendige tema som ikke er berørt tidligere.

Del 6 fokuserer på støtteverktøyene i disse prosessene samt stoff mer av typen «kjekt å vite». Her finner du også tips til aktuell litteratur, historikk med mer.