Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Tilskudd til fiskeriforskning

Fiskeridirektoratet har ansvar for forvaltning av tilskudd til fiskeriforsking finansiert av fiskeriforskingsavgiften.

I 2024 gjenstår det i overkant av 6 millioner kroner i tilskuddsordningen. Det blir derfor en ekstra utlysning med søknadsfrist onsdag 13. mars 2024.

Tilskudd til fiskeriforskning er finansiert av fiskeriforskningsavgiften (Lovdata)

Søknadsskjema

Søknad om tilskudd til fiskeriforskning

Frist onsdag 13. mars 2024.

Hvem kan søke?

Norske forskningsinstitusjoner utenom fiskeriforvaltningen (unntatt Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet) og norske private aktører registrert i samarbeid med forskningsinstitusjoner kan søke.

Hva kan man søke om?

Tilskuddsordningen skal først og fremst bidra til å dekke kostnader for å innhente kunnskapsgrunnlag for en bærekraftig høsting av de viltlevende marine ressursene, men kan også etter en konkret vurdering brukes til annen kunnskapssamling for å oppfylle formålet i havressursloven.

Tilskuddet skal kun dekke kostnader knyttet til bruk av fartøy og andre ekstrautgifter i forbindelse med toktvirksomhet.

  • Tilskuddet kan maksimalt dekke 50 prosent av kostnadene for forskningsprosjektet, og det gis kun støtte til reelle kostnader som ikke er finansiert gjennom ekstern finansiering.
  • Søker må legge frem et fullstendig budsjett og informasjon om status for annen finansiering. Prosjekter som dekker kunnskapsbehovet til fiskeriforvaltningen har høyest prioritet, men andre prosjekter som faller inn under ordningens formål kan også søke.
  • Resultatene fra prosjektene skal gjøres offentlig tilgjengelige. Dette inkluderer både innsamlede data og resultater.
  • Dersom man har delvis finansiering fra Forskningsrådet, FHF, Innovasjon Norge eller EU, vil dette bli vurdert positivt.
  • Det kan kun gis bindende tilsagn om tilskudd for budsjettåret 2024. Hvis man søker støtte til prosjekter som går over flere år, kan det gis med forbehold om fremtidige budsjettvedtak fra Stortinget.

Oppfølging

Mottaker av tilskuddet skal sende inn prosjektregnskap som angitt i tilsagnsbrevet.

Mottaker skal også rapportere hvordan prosjektet har bidratt til å oppnå målene.

Oppfølgings- og kontrolltiltak vil bli basert på rapportering fra tilskuddsmottaker. Fiskeridirektoratet kan vurdere om det er nødvendig med ytterligere oppfølgings- og kontrolltiltak.

Dersom tilskuddsmottaker gir uriktige opplysninger eller tilskuddet ikke blir brukt i samsvar med betingelsene i tildelingen, kan tilskuddet kreves tilbake, helt eller delvis.

Kontakt Fiskeridirektoratet.

Oppdatert: 03.10.2023