Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Leiefartøyordningene

Du finner her oversikt over vilkår og bestemmelser for leiefartøyordningene. 

Utgangspunktet i deltakerlovgivningen er at fiskeritillatelser gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. Ingen andre enn eier kan benytte tillatelsen og tillatelsen gir heller ikke rett til å benytte annet fartøy.  

Leiefartøyordningene er tidsbegrensede unntaksordninger fra disse hovedreglene:

 • Tillatelse til å bruke leiefartøy i adgangsregulerte fiskerier kan bare gis dersom det uttrykkelig følger av relevant forskriftsbestemmelse. Slike bestemmelser finner vi i deltakerforskriften §53 og i konsesjonsforskriften §1-7. 
 • Fiskeridirektoratet kan i medhold av disse bestemmelsene gi tillatelse til å benytte leiefartøy ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd og ved kontrahering av nybygg.
 • Leiefartøybestemmelsene er såkalte kan-bestemmelser, dvs. at leiefartøytillatelse kan gis dersom forskriftens vilkår er oppfylt, men at søker ikke har et rettskrav på tillatelse selv om forskriftens vilkår er oppfylt.

Nærings- og Fiskeridepartementet har gitt utfyllende retningslinjer for når det skal kunne tildeles leiefartøytillatelse i instruks av 8. januar 2018 om tildeling av leiefartøytillatelse, og om unntak fra kvoteutnyttelse ved havari og forlis:

Leiefartøyinstruksen

Vilkår knyttet til leiefartøytillatelser

En tillatelse til å benytte leiefartøy blir alltid gitt på konkrete vilkår, som fremgår avslutningsvis i vedtak om tillatelse:

 • Det er viktig at både leietaker og eier av leiefartøyet, setter seg godt inni vilkårene. Vedtaket skal alltid være tilgjengelig i leiefartøyet.
 • Tillatelsen blir alltid gitt for en konkret tidsperiode, og leietaker er ansvarlig for å kontrollere at denne er korrekt og melde fra til Fiskeridirektoratet dersom leieperioden ønskes endret underveis.
 • Det er viktig å merke seg at leiefartøyet ikke kan fiske og levere fangst på egne tillatelser, samtidig som det fisker som leiefartøy
 • Leiefartøyet kan heller ikke fiske som leiefartøy for andre fartøy i leieperioden.

Et viktig prinsipp for leiefartøyordningen er at leiefartøyet alltid skal drives for leietakers regning og risiko:

 • Ordningen gir adgang til å leie et fartøy for å fiske på egne tillatelser, det gir ikke adgang til leie/utleie av tillatelser (deltakeradgang/konsesjon), såkalt kvoteleie.
 • På bakgrunn av prinsippet stilles det som hovedregel vilkår om at rederiet som leier fartøy benytter mannskap fra fartøyet som leiefartøyet kommer til erstatning for.
 • Dersom leietaker mener det vil være urimelig å stille et slikt krav i hele eller deler av leieperioden, må forholdet avklares med Fiskeridirektoratet før vilkåret eventuelt kan fravikes.

Brudd på vilkår som er satt i leiefartøytillatelsen kan medføre sanksjoner i form av administrativ inndragning, overtredelsesgebyr og anmeldelse:

 • De involverte fartøyeierne må derfor alltid sørge for å få skriftlig bekreftelse fra Fiskeridirektoratet på eventuelle endringer i vilkårene som er fastsatt.
 • Du kan lese mer om fastsettelse av vilkår i pkt. 9 i leiefartøyinstruksen.

Etterfølgende kontroll av leieforholdet

Leietaker skal senest innen en måned etter utløpet av leietiden oversende følgende til  Fiskeridirektoratet:

 • Leieavtale
 • Alle regnskapsbilag knyttet til leieforholdet
 • Bokføring av kostnader og fangstinntekter fra fisket i perioden
 • Mannskapsliste og revisorattest som bekrefter at leieforholdet har vært for leietakers regning og risiko 

Innsendte opplysninger blir kontrollert fortløpende av Fiskeridirektoratet, og leietaker blir kontaktet ved eventuelle avvik.

Oppdatert: 01.09.2023