Leiefartøyordningene

Du finner her oversikt over vilkår og bestemmelser for leiefartøyordningene. 

Utgangspunktet i deltakerlovgivningen er at fiskeritillatelser gis til fartøyets eier for ett bestemt fartøy. Ingen andre enn eier kan benytte tillatelsen og tillatelsen gir heller ikke rett til å benytte annet fartøy.  

Leiefartøyordningene er tidsbegrensede unntaksordninger fra disse hovedreglene:

 • Tillatelse til å bruke leiefartøy i adgangsregulerte fiskerier kan bare gis dersom det uttrykkelig følger av relevant forskriftsbestemmelse. Slike bestemmelser finner vi i deltakerforskriften §53 og i konsesjonsforskriften §1-7. 
 • Fiskeridirektoratet kan i medhold av disse bestemmelsene gi tillatelse til å benytte leiefartøy ved forlis eller havari som medfører vesentlig driftsavbrudd og ved kontrahering av nybygg.
 • Leiefartøybestemmelsene er såkalte kan-bestemmelser, dvs. at leiefartøytillatelse kan gis dersom forskriftens vilkår er oppfylt, men at søker ikke har et rettskrav på tillatelse selv om forskriftens vilkår er oppfylt.

Nærings- og Fiskeridepartementet har gitt utfyllende retningslinjer for når det skal kunne tildeles leiefartøytillatelse i instruks av 8. januar 2018 om tildeling av leiefartøytillatelse, og om unntak fra kvoteutnyttelse ved havari og forlis:

Leiefartøyinstruksen

Vilkår knyttet til leiefartøytillatelser

En tillatelse til å benytte leiefartøy blir alltid gitt på konkrete vilkår, som fremgår avslutningsvis i vedtak om tillatelse:

 • Det er viktig at både leietaker og eier av leiefartøyet, setter seg godt inni vilkårene. Vedtaket skal alltid være tilgjengelig i leiefartøyet.
 • Tillatelsen blir alltid gitt for en konkret tidsperiode, og leietaker er ansvarlig for å kontrollere at denne er korrekt og melde fra til Fiskeridirektoratet dersom leieperioden ønskes endret underveis.
 • Det er viktig å merke seg at leiefartøyet ikke kan fiske og levere fangst på egne tillatelser, samtidig som det fisker som leiefartøy
 • Leiefartøyet kan heller ikke fiske som leiefartøy for andre fartøy i leieperioden.

Et viktig prinsipp for leiefartøyordningen er at leiefartøyet alltid skal drives for leietakers regning og risiko:

 • Ordningen gir adgang til å leie et fartøy for å fiske på egne tillatelser, det gir ikke adgang til leie/utleie av tillatelser (deltakeradgang/konsesjon), såkalt kvoteleie.
 • På bakgrunn av prinsippet stilles det som hovedregel vilkår om at rederiet som leier fartøy benytter mannskap fra fartøyet som leiefartøyet kommer til erstatning for.
 • Dersom leietaker mener det vil være urimelig å stille et slikt krav i hele eller deler av leieperioden, må forholdet avklares med Fiskeridirektoratet før vilkåret eventuelt kan fravikes.

Brudd på vilkår som er satt i leiefartøytillatelsen kan medføre sanksjoner i form av administrativ inndragning, overtredelsesgebyr og anmeldelse:

 • De involverte fartøyeierne må derfor alltid sørge for å få skriftlig bekreftelse fra Fiskeridirektoratet på eventuelle endringer i vilkårene som er fastsatt.
 • Du kan lese mer om fastsettelse av vilkår i pkt. 9 i leiefartøyinstruksen.

Etterfølgende kontroll av leieforholdet

Leietaker skal senest innen en måned etter utløpet av leietiden oversende følgende til  Fiskeridirektoratet:

 • Leieavtale
 • Alle regnskapsbilag knyttet til leieforholdet
 • Bokføring av kostnader og fangstinntekter fra fisket i perioden
 • Mannskapsliste og revisorattest som bekrefter at leieforholdet har vært for leietakers regning og risiko 

Innsendte opplysninger blir kontrollert fortløpende av Fiskeridirektoratet, og leietaker blir kontaktet ved eventuelle avvik.

Oppdatert: 01.09.2023