Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ferskfiskordningen for torsk for 2024

Mandag 1. juli 2024 starter ferskfiskordningen for fiske av torsk nord for 62° N. Ordningen innebærer at fartøy som lander all fangst fersk får et kvotetillegg på torsk.

 

Kvotetillegget gis uavhengig av om fartøyet har torskekvote igjen eller ikke.

Kystfiskefartøy i åpen og lukket gruppe med lasteromskapasitet under 500m³ som fisker med konvensjonelle redskap kan delta i ordningen.

Totalt er 8 832 tonn torsk avsatt til ferskfiskordningen i 2024, hvorav 7 872 tonn er fordelt til fartøy i lukket gruppe og 960 tonn er fordelt til fartøy i åpen gruppe.

Hvem kan delta?

Forutsetninger for å kunne delta i ferskfiskordningen for torsk nord for 62° N:

1. Fartøy må levere all fangst fersk. 

2. Fangsten må leveres som rund eller sløyd.

3. Fangsten må registreres med tilhørende produkttilstand og konserveringsmåte på landings- og sluttseddel.

I tillegg må fartøyet ha deltakeradgang i lukket eller åpen gruppe i henhold til gjeldende forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske (deltakerforskriften) kapittel 2 nr. II.

Fiske på ferskfiskordningen for torsk nord for 62° N kan stoppes når kvoten er beregnet oppfisket.

Reguleringen

  • Fra og med 1. juli er kvotetillegget på 20 prosent på ukebasis. 
  • Kvotetillegget regnes ut fra all samlet fersk fangst (unntatt blåsteinbit) i tidsrommet fra og med mandag kl. 00.00 til og med søndag kl. 23.59.
  • Dersom fartøyet ikke har torskekvote igjen, vil fangst av torsk som overskrider den til enhver tid tillatte torskeandel i henhold til ferskfiskordningen på ukebasis inndras.
  • Fartøy som har torskekvote igjen blir kun kvotebelastet for den delen av torskefangsten som overstiger den gjeldende prosenten på ferskfiskordningen i den tid ordningen pågår.
  • Ferskfiskordningen omfatter ikke torsk som utløser kvotebonus som følge av levendelagring.
  • Fisk som er nedklasset og registrert med kvalitet skadd/vrak på landings- og sluttseddel inngår ikke i beregningsgrunnlaget. 

Regneeksempel

Et fartøy har eksempelvis 1 000 kg torsk igjen av kvoten. I løpet av en gitt uke (fra og med mandag til og med søndag) lander fartøyet fersk fisk, totalt 1 000 kg, hvorav 400 kg er torsk.

Kvotetillegg etter ferskfiskordningen skal regnes ut fra samlet fangst på ukebasis. På ukebasis har fartøyet i dette tilfellet landet 40 prosent torsk.

Dersom prosentsatsen på ferskfiskordningen er 20 prosent på ukebasis, vil 200 kg av de 400 kg med torsk som fartøyet har landet bli belastet ferskfiskordningen, og 200 kg belastes fartøyets egen kvote.

Dersom prosentsatsen er 30 prosent på ukebasis, vil 300 kg belastes ferskfiskordningen og 100 kg belastes fartøyets egen kvote.