Fiske etter makrellstørje med småskala kystfiskefartøy

Nærings- og fiskeridepartementet har besluttet å opprette en ny gruppe for fartøy som fisker etter makrellstørje. Denne gruppen erstatter gruppen for fartøy som fisket med line, og inntil 25 fartøy kan delta i gruppen.

For første gang vil det i år bli mulig for småskala kystfiskefartøy å delta i fisket etter makrellstørje. Totalt vil 25 fartøy kunne delta med stang, juksa, dorg eller snøre. Dersom det er flere enn 25 påmeldte til fisket vil det bli gjennomført en loddtrekning. Påmeldte fartøy som kan dokumentere erfaring med fiske etter makrellstørje vil likevel bli prioritert.

Vilkår for å delta i gruppen fremkommer i forskrift om fiske etter makrellstørje i 2022:

  • Fartøyene skal ha største lengde til og med 14,99 meter
  • Fartøyeier skal stå på blad B
  • hver tur skal ha en varighet på under 24 timer
  • det skal være et mannskap på maksimalt fire personer om bord
  • fisket skal foregå innenfor Norges territorialfarvann

Det kan kun fiskes med line, stang, dorg eller juksa.

Uavhengig av lengdebegrensningen kan inntil tre fartøy med største lengde mellom 14,99 og 24 meter, og som fisker med line, delta i fisket forutsatt at vilkårene for øvrig er oppfylt.

Fordi deltakelse i fisket etter makrellstørje inntil videre er begrenset til et relativt lavt antall fiskere vil yrkesfiskere som har fått adgang til å delta i fisket etter makrellstørje ikke også kunne delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket som lagledere. Fiskeridirektoratet vil imidlertid ta en vurdering av dette punktet når vi har oversikt over antall søknader som har kommet inn, så dersom det er personer som ønsker å delta både i merk- slipp og rekreasjonsfisket og i yrkesfisket etter makrellstørje, anbefaler vi at disse melder seg på til begge typer fiskeri. Det må imidlertid fremgå hvilket fiskeri de ønsker å prioritere dersom det blir nødvendig å foreta et valg.

Det er et vilkår for å delta i fisket at det i søknaden skrives noe om plan for sikring av kvalitiet av størjen. Det er dessuten et vilkår for å delta at utstyret som brukes er dimensjonert for å fiske makrellstørje, og søknaden skal inneholde en detaljert beskrivelse av både utstyr (merke, modell og spesifikasjoner) og planlagt fiskemetode.

Når det gjelder stang er dette utstyret spesifisert som følgende:

1. Fiskeutstyr

1.1 Minimumskrav til sneller

1.1.1 Snellene skal ha en minimumsstørrelse på 50, og leverandørens oppgitte snørekapasitet skal være minimum 600 m snøre med en minimums oppgitt bruddstyrke på 130 lbs eller mer.

1.1.2 Leverandørens oppgitte bremsekraft eller dokumenterte bremsekraft etter justering på snellen skal være på minst 44 lbs.

1.2 Minimumskrav til stenger

1.2.1 Stengene må være dokumentert egnet til «Big Game» – fiske.

1.2.2 Leverandørens nedre vektklassifisering skal være 80 lbs eller høyere, og den øvre vektklassifiseringen skal være 130 lbs eller høyere.

1.3 Minimumskrav til hovedsnøre

1.3.1 Snellene skal være fylt med minimum 600 m snøre med en minimums oppgitt bruddstyrke på 130 lbs eller mer.

1.4 Minimumskrav til seletøy

1.4.1 Hvis teamet skal fiske stand-up, så må teamet ha seletøy av god kvalitet. Det skal være plate på lårene og belte til feste i stangen. Seletøyet skal være beregnet for «Big Game»- fiske.

Når det gjelder juksa, dorg og snøre som må det fremlegges dokumentasjon på at disse er egnet til fisket etter makrellstørje.

Påmelding

Frist for påmelding er 22. april og påmelding skjer gjennom skjema for påmelding til fisket etter makrellstørje for småskala kystfiskefartøy 2022.