Merk, slipp og rekreasjonsfiske etter makrellstørje

Vilkår for å delta i merk, slipp og rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2023. 

Påmeldte til mannskapspool på merk, slipp og rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2023 

Oversikt over lagledere på merk, slipp og rekreasjonsfiske etter makrellstørje i 2023

Skjema for påmelding til merk-, slipp og rekreasjonsfiske etter makrellstørje 2023 (fristen gikk ut 22.april).

Fiskeridirektoratet har besluttet å foreta noen endringer når det gjelder deltakelse i merk, slipp og rekreasjonsfisket etter makrellstørje sammenlignet med tidligere år. Formålet med endringen er å gjøre deltakelsen mer fleksibel og mindre ressurskrevende både for deltakerne og for Fiskeridirektoratet.

I år vil følgende gjelde:

 • Alle som ønsker å delta i fisket må melde seg på til Fiskeridirektoratet innen søknadsfristen. Søknaden skal sendes inn via skjema på Fiskeridirektoratets nettside. Etter registrering skal du motta en bekreftelse på at søknad er mottatt.
   
 • Det stilles kun kompetansekrav til lagledere, og det er dermed kun de som er lagledere som trenger å legge inn informasjon om sin erfaring. Tidligere godkjente lagledere vil automatisk bli godkjent som lagledere. Årets oppsett gir laglederen mer ansvar og forpliktelser enn tidligere, og det stilles derfor strengere krav til personer som ikke har vært lagledere før, enn det har vært stilt tidligere. Det innebærer blant annet at det å ha vært en aktiv fisker på kun en tur der makrellstørje ble suksessfull landet, ikke automatisk innebærer at vedkommende er kvalifisert til å være en lagleder etter årets utvelgelseskriterier.
   
 • Personer som ikke har vært lagledere tidligere kan søke om å få bli lagledere. Det gjør de ved å legge inn relevant informasjon i skjemaet for påmelding til fiske. Vær oppmerksom på at det ikke vil være tilstrekkelig å svare «I Middelhavet» eller lignende på spørsmål som omhandler tidligere erfaring med fiske. Vær så konkret som mulig når det gjelder din rolle i både forberedelse, gjennomføring og landing av fisken inkludert størrelse og art av fisken. Svaret må være av en slik karakter at det er mulig å vurdere om erfaringen er god nok til at personen som har meldt seg på er kvalifisert til å være lagleder. Vi kommer ikke, i motsetning til tidligere år, til å kontakte personer der søknaden er mangelfull. Det vil imidlertid være mulig å klage på et eventuelt avslag.
   
 • Fiskelag med flere kvalifiserte lagledere vil ha et fortrinn og vil bli prioritert dersom ikke alle får delta i merk- slipp og/eller rekreasjonsfisket. Ved tilnærmet like kvalifikasjoner blant flere vil det gjennomføres en loddtrekning. Dokumentert erfaring med stangfiske og fangst av makrellstørje i norske farvann vil bli vektlagt.
   
 • Det kan differensieres slik at noen lagledere får delta i både merk- slipp og rekreasjonsfisket (mye erfaring), mens andre lagledere kun kan delta i rekreasjonsfisket (mindre erfaring).
   
 • Det skal være tre personer om bord. Lagleder er ansvarlig for at de to andre om bord har tilstrekkelig erfaring til å gjennomføre fisket på en dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.
   
 • Lagleder er ansvarlig for at utstyret som brukes innfrir vilkårene. Det settes de samme utstyrskravene som tidligere, og søknaden skal inneholde en detaljert beskrivelse av utstyret (merke, modell, og spesifikasjoner). I tillegg bør alt utstyr, inkludert krokene og krimping, testes på forhånd.
   
 • Flere lag kan bruke samme båt(er) (ikke samtidig) så lenge de(n) er godkjent av Fiskeridirektoratet. 
   
 • Det er kun mannskap som står i mannskapspoolen som kan være med om bord som mannskap. Laglederne melder inn hvem som har deltatt på turen i et eget googleskjema der observasjoner mv. fra den enkelte tur rapporteres. Dersom det skal være personer med om bord som ikke er godkjent for å delta i fisket, men som skal observere, er det ikke nødvendig å sende søknad til Fiskeridirektoratet om dette. Lagleder har imidlertid et ansvar for at personer som ikke har adgang til å delta i fisket utelukkende observerer mens de er om bord.
   
 • Laglederne er ansvarlig for å fylle ut googleskjema om observasjoner mm. innen 24 timer etter fisketuren.
   
 • Det vil ikke være mulig å bli oppgradert til lagleder i løpet av sesongen, men mulig med oppgradering til merk-og-slipp for en allerede godkjent lagleder.

Fordi deltakelse i fisket etter makrellstørje inntil videre er begrenset til et relativt lavt antall fiskere vil yrkesfiskere som har fått adgang til å delta i fisket etter makrellstørje ikke også kunne delta i merk- slipp og rekreasjonsfisket som lagledere. Fiskeridirektoratet vil imidlertid ta en vurdering av dette punktet når vi har oversikt over antall søknader som har kommet inn, så dersom det er personer som ønsker å delta både i merk- slipp og rekreasjonsfisket og i yrkesfisket etter makrellstørje, anbefaler vi at disse melder seg på til begge typer fiskeri. Det må imidlertid fremgå hvilket fiskeri de ønsker å prioritere dersom det blir nødvendig å foreta et valg.

Fordi vi hvert år pleier å motta flere spørsmål om krav til fiskeutstyr og båt legger vi inn informasjon om krav til dette under. Listen under er de absolutte minimumskravene, men i de fleste tilfellene bør utstyret være godt over disse, og lagleder forplikter seg at utstyr og båt er tilpasset fiskemetode- og forholdene slik at fisket kan gjennomføres på en sikker og dyrevelferdsmessig forsvarlig måte.

1. Fiskeutstyr

1.1 Minimumskrav til sneller

1.1.1 Snellene skal ha en minimumsstørrelse på 50, og leverandørens oppgitte snørekapasitet skal være minimum 600 m snøre med en minimums oppgitt bruddstyrke på 130 lbs eller mer.

 1.1.2 Leverandørens oppgitte bremsekraft eller dokumenterte bremsekraft etter justering på snellen skal være på minst 44 lbs.

1.2 Minimumskrav til stenger

1.2.1 Stengene må være dokumentert egnet til «Big Game» – fiske.

1.2.2 Leverandørens nedre vektklassifisering skal være 80 lbs eller høyere, og den øvre vektklassifiseringen skal være 130 lbs eller høyere.

1.3 Minimumskrav til hovedsnøre

1.3.1 Snellene skal være fylt med minimum 600 m snøre med en minimums oppgitt bruddstyrke på 130 lbs eller mer.

1.4 Minimumskrav til seletøy

1.4.1 Hvis teamet skal fiske stand-up, så må teamet ha seletøy av god kvalitet. Det skal være plate på lårene og belte til feste i stangen. Seletøyet skal være beregnet for «Big Game»- fiske.

2. Båt

Beskrivelse av båttype, eventuell modell, motorstørrelse og eventuelt navn på båten skal være nevnt i søknaden. Det vil kun være mulig å endre båten som er nevnt i søknaden som følge av særlige omstendigheter. Fiskeridirektoratet avgjør om endring av båt skal godkjennes.

2.1 Minimumskrav til båten

2.1.1 Båten skal være CE kategori C eller tilsvarende.

2.1.2 Båten skal ha en minimumslengde på 17 fot.

2.1.3 Båten skal ha gode manøvreringsegenskaper med tanke på sluttfasen/landing av fisken.

2.1.4 Båtens ripe må være av en slik høyde at avkroking og merking av fisken er mulig uten å måtte løfte fisken. Den må likevel være høy nok til at man står stabilt mens man kjører en stor makrellstørje. Alternativt kan dette erstattes av en badeplattform som muliggjør avkroking og merking.

2.1.5 Båten skal ha forsterket stangholder/ripefeste som er tilpasset fiske etter makrellstørje.