Føring av seddel ved fangst av leppefisk i 2019

Ved landing av leppefisk skal det registreres opplysninger om fangsten på en landings-/sluttseddel. Presiseringer og tilleggsopplysninger om føring av seddel ved fangst av leppefisk i forhold til skrivet «Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2019».

Denne redegjørelsen gjelder for fisket i 2019, og det kan påregnes at det kommer endringer for 2020-sesongen.

1. Fisker vil overføre fangst direkte fra et fartøy til et annet

Kvantumet som fiskes av det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy, jf reguleringsforskriften § 11. Det er også forbudt å motta og lande fangst som er fisket av annet fartøy.

Dette innebærer at det som utgangspunkt ikke er tillatt å overføre fangst direkte fra et fartøy til et annet og at denne fangsten deretter landes som føringsfartøyets fangst. Det mottagende fartøyet må i så tilfelle overta fangsten, slik det står beskrevet i skrivet «Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2019» ( pkt 1 c) hvor det heter at:

«Når fisken overføres direkte fra fiskefartøy til kjøpers føringsfartøy/kjøretøy. Det føres sluttseddel ved overføring av fangst fra fiskefartøy til føringsfartøy/kjøretøy.»

Det vil si at når fangsten landes og omsettes til føringsfartøyet utløses det krav til telling av den enkelte fisk, jf landingsforskriften § 5 tredje ledd:

«Ved landing av levende fisk fra fiskefartøyet til restitusjonsmerd eller for bekjempelse av lakselus i akvakulturanlegg, kan vekten fastsettes som antall fisk i landingen multiplisert med gjennomssnittsvekten til et representativt utvalg.[…]».

Veieplikten for leppefisk som skal leveres til oppdrettsnæringen ivaretas derved ved telling.

Dette kravet gjelder ved overføring av fangst til føringsfartøyet.

2. Fisker vil blande fangster fra flere fartøy i samme oppbevaringsmerd før sluttseddel er skrevet

Fangster fra flere fartøy kan ikke blandes i samme oppbevaringsmerd, jf landingsforskriften § 17 første ledd og reguleringsforskriften § 11. Det er kun tillatt å blande fangster etter at sluttseddel er skrevet.

3. Fisker vil samle opp og føre fangster fra flere egne fartøy samtidig og med ett fartøy

Det er ikke hjemlet dispensasjons fra kravet i reguleringsforskriften § 11. Fisker kan derfor velge å føre fangsten tilknyttet den enkelte båt selv, med aktuell båt. Fangst som er fisket med båt som ikke kan føre selv må hentes av kjøpers føringsfartøy eller et føringsfartøy som fører på vegne av kjøper.

Sluttseddel må skrives i forbindelse med landingen fra båt/mellomlagringsmerd.

4. Fisker vil føre fangst med en annen båt enn den det fiskes med

Jf. vurderingen over. Fisker må velge å enten føre fangsten med den båten den er fisket med, eller hentes av kjøpers føringsfartøy eller et føringsfartøy som fører på vegne av kjøper.

Sluttseddel må skrives i forbindelse med landingen fra båt/mellomlagringsmerd.

Oppdatert: 30.07.2019