Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Føring av landings- og sluttseddel ved landing av leppefisk

Ved landing av viltlevende marine ressurser skal det registreres opplysninger om fangsten som landes på en landings- og sluttseddel til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål.

I skrivet under, «Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2023», blir det gitt nærmere informasjon om reglene for ressursregistrering ved landing av leppefisk. 

Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2023
 

Avklaringer rundt ofte stilte spørsmål

1. Fisker vil overføre fangst fra fiskefartøyet til et annet fartøy

Kvantumet som fiskes av det enkelte fiskefartøy kan ikke overføres til annet fartøy for å leveres med dette til oppdretter (kjøper), jamfør fiske etter leppefisk §15 (lovdata.no) forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Med landing menes alle tilfeller der fisk losses fra fiskefartøy, herunder omlasting og lossing av fisk fra fartøy som transporterer omlastet fisk, samt opptak av fisk fra merd.

Bestemmelsen i §15 er hjemlet i havressurslova §37 (lovdata.no), hvor det står at departementet kan av kontrollhensyn forby eller fastsette nærmere regler om omlasting. Med omlastning menes i havressurslova §37 overføring av fangst fra et fartøy til et annet, og tilsvarende overføring mellom andre flytende installasjoner enn fartøy, blant annet mellomlagringsmerd.

Formålet bak §15 er hensynet til best mulig ressurskontroll, herunder sikre bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene.

2. Fisker vil blande fangster fra flere fartøy i samme mellomlagringsmerd før sluttseddel er skrevet

Fangster fra flere fartøy kan ikke blandes i samme mellomlagringsmerd før sluttseddel er skrevet. Dette følger av landingsforskriften §17 (lovdata.no) første ledd hvor det står at all fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet og seddelen er skrevet.

3. Fisker vil samle opp og føre fangster fra flere egne fartøy samtidig og med ett fartøy

Dette er ikke tillatt. Det er i henhold til forskrift om fiske etter leppefisk §15 (lovdata.no) forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy. Videre står det i landingsforskriften §17 (lovdata.no), første ledd at all fisk fra et fartøy skal holdes adskilt fra fisk som landes fra andre fartøy frem til veiingen er avsluttet og sluttseddelen er skrevet.

Fisker må enten føre fangsten selv til oppdretter med fartøyet det er fisket med, eller fisken kan tas opp fra merd til et føringsfartøy, eventuelt overføres fra fiskefartøyet til et føringsfartøy, som fører fangsten til oppdrettsanlegget av/på vegne av oppdretter (kjøper). Det skal føres sluttseddel ved opptak fra merd til kjøpers føringsfartøy, og tilsvarende ved overføring av fisken fra fiskefartøyet til kjøpers føringsfartøy, jamfør landingsforskriften § 8 annet ledd.