Føring av landings- og sluttseddel ved landing av leppefisk

Ved landing av viltlevende marine ressurser skal det registreres opplysninger om fangsten som landes på en landings- og sluttseddel til bruk ved ressurskontroll, kvotekontroll og for statistikkformål. I skrivet «Informasjon om krav til ressursregistrering ved landing av leppefisk i 2020» blir det gitt nærmere informasjon om reglene for ressursregistrering ved landing av leppefisk.

Avklaringer rundt ofte stilte spørsmål

1. Fisker vil overføre fangst fra fiskefartøyet til et annet fartøy

Kvantumet som fiskes av det enkelte fiskefartøy kan ikke overføres til annet fartøy for så å lande fisken til oppdretter med dette, jamfør forskrift om fisket etter leppefisk § 12 hvor det står at det er forbudt å motta og lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Bestemmelsen er hjemlet i havressurslova § 37, departementet kan av kontrollhensyn forby eller fastsette nærmere regler om omlasting. Med omlastning menes i havressurslova § 37 overføring av fangst fra et fartøy til et annet, og tilsvarende overføring mellom andre flytende installasjoner enn fartøy, herunder blant annet mellomlagringsmerd.

Formålet bak § 12 er hensynet til best mulig ressurskontroll, herunder å sikre en bærekraftig forvaltning av de viltlevende marine ressursene.

2. Fisker vil blande fangster fra flere fartøy i samme oppbevaringsmerd før sluttseddel er skrevet

Fangster fra flere fartøy kan ikke blandes i samme oppbevaringsmerd, jamfør landingsforskriften § 17  første ledd og forskrift om fisket etter leppefisk § 12 . Det er først tillatt å blande fangster etter at sluttseddel er skrevet.

3. Fisker vil samle opp og føre fangster fra flere egne fartøy samtidig og med ett fartøy

Det vises til forskrift om fisket etter leppefisk § 12 og landingsforskriften § 17 første ledd. Fisk fra ulike fartøy kan ikke blandes før sluttseddelen er skrevet. Fisker må enten føre fangsten selv til oppdretter med fartøyet det er fisket med, eller fisken kan tas opp fra merd til et føringsfartøy, eventuelt overføres fra fiskefartøyet til et føringsfartøy, som fører fangsten til oppdrettsanlegget av/på vegne av oppdretter (kjøper).

Det skal føres sluttseddel ved opptak fra merd til kjøpers føringsfartøy, og tilsvarende ved overføring av fisken fra fiskefartøyet til kjøpers føringsfartøy. Det vises til landingsforskriften § 8 annet ledd og § 3 annet ledd.

Oppdatert: 08.06.2020