Om statistikken - Konsesjons- og deltakerregister

1. Administrative opplysninger

1.1. Navn

Konsesjons- og deltakerregisteret.

1.2. Emnegruppe

Registeret er et register over de konsesjoner (gitt med hjemmel i deltakerlovens § 12), årlige deltakeradganger (gitt med hjemmel i deltakerlovens § 21) og spesielle kvoteordninger(gitt med hjemmel i havressurslova § 14) den enkelte fartøyeier er tildelt for det enkelte fiskefartøy. Registeret er basert på opplysninger fra merkeregisteret, som er et register med tekniske opplysninger om fiskefartøy som eieren har tillatelse til å drive ervervsmessig fiske med, samt detaljerte opplysninger om den enkelte fartøyeier.

1.3. Hyppighet og aktualitet

Registeret oppdateres av Fiskeridirektoratet daglig mandag til fredag. Oppdaterte opplysninger fra registeret gjøres tilgjengelig neste dag i fartøyregisteret på Fiskeridirektoratets nettside. Det er kun gårsdagens opplysninger som er tilgjengelig på internett.

Opplysningene fra konsesjons- og deltakerregisteret benyttes i den daglige saksbehandling i Fiskeridirektoratet. Opplysningene i registeret benyttes også av salgslag, kystvakt m.v.

1.4. Regionalt nivå

Konsesjons- og deltakerregisteret er et elektronisk register som føres både regionalt ved Fiskeridirektoratets regionkontor og i Fiskeridirektoratet i Bergen.

Ved oppslag via Fiskeridirektoratets nettside kan en hente ut opplysninger på fylkes- og kommunenivå samt på fartøynivå, basert på de endringer som er gjort i Fiskeridirektoratet den foregående dag.

1.5. Ansvarlig seksjon

Fiskeridirektoratet, Fartøy- og deltakerseksjonen.

1.6. Lovhjemmel

Lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst (deltakerloven) mv. § 22.

Ved lovendring 17. desember 2004 nr. 88 ble deltakerlovens § 22 endret slik at den fra da av skal være en felleshjemmel for ulike registre som fiskerimyndighetene fører, jfr. Ot.prp. nr. 70 2003-2004.

Se også forskrift 7. desember 2012 nr. 1144 om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) §§ 12-24.

1.7. EU-rettsakt

Ikke relevant.

1.8. Internasjonal rapportering

FAO, OECD, EUROSTAT mv.

2. Bakgrunn og formål

2.1. Formål og historie

Oversikter over konsesjoner som fartøyeiere hadde på de enkelte fartøy ble laget fra konsesjonsordninger ble innført. Opplysningene ble lagret elektronisk fra 1978 for ringnotkonsesjoner og fra 1979 for øvrige konsesjoner.

I 1990 ble det etablert årlige deltakeradganger for fartøy som skulle delta i fiske etter torsk med konvensjonelle redskap nord for 62°N.

Det ble da i 1991 etablert et elektronisk register over fartøy som kunne delta i dette fisket, kalt kvoteregisteret. I 2001 ble det etablert et nytt elektronisk register, konsesjons- og deltakerregisteret, der de to ovenfor nevnte registre ble samlet.

Fra slutten av 1990-tallet er det etablert ytterligere begrensninger i deltakelsen i fisket, gjeldende for ulike fiskeslag og ulike områder.

I tillegg er det etablert ulike strukturkvoteordninger, der et fartøy tildeles en kvotefordel i et begrenset antall år ved at et fartøy tas ut av norsk fiske for alltid.

De ulike strukturkvoteordningene og andre spesielle kvoteordninger er også ført i konsesjons- og deltakerregisteret. Det samme var midlertidige kvoteordninger som rederikvoter, driftsordningskvoter og distriktskvoter som nå er avsluttet.

Fram til år 2000 relaterte konsesjons- og deltakerregisteret seg til det elektroniske merkeregisteret pr. 31. desember det enkelte år. Det historiske elektroniske registeret avdekker derfor ikke endringer som ikke lar seg spore pr. 31. desember det enkelte år.

Fra og med 2001 avsluttes ikke registrene pr. 31. desember det enkelte år, og alle endringer kan derfor spores.

Historiske data fra konsesjons- og deltakerregisteret på fartøynivå ikke tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

2.2. Brukere og anvendelsesområder

Brukere er fiskerimyndighetene samt kystvakt og salgslag. Opplysningene brukes både i enkeltsaker, ved saksbehandling og kontroll, samt til reguleringsformål og til statistikk.

3. Om produksjon av statistikken

3.1. Omfang

Konsesjonsregisteret oppdateres hver dag mandag til fredag i samsvar med vedtak som er fattet og mottatte meldinger om gjennomføring av vedtak.

3.2. Datakilder

Data hentes fra vedtak fattet ved fiskeridirektoratets regionkontor eller i Fiskeridirektoratet.

3.3. Utvalg

Ikke relevant.

3.4. Datainnsamling

Ikke relevant.

3.5. Kontroll og revisjon

Ved behandling av søknader om ervervstillatelse, konsesjoner og/eller deltakeradganger og spesielle kvoteordninger er det lagt inn som fast rutine i eget saksløp at registeropplysningene skal kontrolleres.

Ved bruk av registeret i Fiskeridirektoratet i forbindelse med årlige reguleringer i fiske, ved kontroll av gjennomføringen i fisket, ved utarbeidelse av statistikkopplysninger samt ved salgslagenes bruk av registeret vil feil i registrene bli avdekket, rapportert og rettet.

Fiskeridirektoratet arbeider kontinuerlig, gjennom kvalitetssikring av saksbehandlingsrutiner og ved gjennomføring av spørreundersøkelser, for å avdekke mulige feil og få rettet disse opp.

Ved at opplysninger fra konsesjons- og deltakerregistret er gjort tilgengelig på internett, vil både personer opplysningene direkte gjelder og andre lett kunne avdekke om det er feil i registrene og rapportere disse for å få dem rettet opp.

3.6. Beregninger

Ikke relevant.

3.7. Konfidensialitet

Konsesjons- og deltakerregisteret inneholder ikke personopplysninger. Registeret er imidlertid tilknyttet merkeregisteret som inneholder personopplysninger som er underlagt de begrensninger som følger av lov av 14. april 2000 nr. 31 om behandling av personopplysninger (personopplysningsloven).

4. Begreper, variabler og grupperinger

4.1. Definisjon av de viktigste begreper og variabler

Konsesjons- og deltakerregisteret inneholder opplysninger om eiere som har fått tildelt følgende konsesjoner, deltakeradganger eller ulike kvoteordninger på sine fiskefartøy:

 • Avgrenset nordsjøtrål
 • Kolmuletrålkonsesjon
 • Makrelltråltillatelse
 • Nordsjøtrålkonsesjon
 • NVG-trål konsesjon
 • Pelagisk tråltillatelse
 • Reketråltillatelse > 65 fot
 • Ringnot > 90 fot
 • Seisnurp > 90 fot
 • Snurrevad konsesjon
 • Torsketråltillatelse
 • Vassildtrål
 • Grønlandsreketrål
 • Konvensjonelle fartøy 28 m og over
 • Konv.fartøy < 28 m. Torsk sør for 62 gr.
 • Konv.fartøy >= 28 m. Bunnfisk sør
 • Konvensjonelle fartøy < 28 m
 • Kystmakrell-Garn/Snøre < 13 m
 • Kystmakrell-Garn/Snøre 13-21,35 m
 • Kystmakrell-not < 13 m
 • Kystmakrell-not 13-21,35 m
 • Kystreketrål sør 11 m og over
 • Brosme og lange – kystfartøy >28 m og < 500 m3
 • Fjernfisketillatelse
 • Kongekrabbe (lukket gruppe)
 • Kongekrabbe (åpen gruppe)
 • Loddetrålkonsesjon
 • NVG-Kystfartøygruppen
 • Nordsjøsild Notfartøy < 21,35 m
 • Ringnot 70–90 fot (SUK) Makrell
 • Ringnot 70-90 fot (SUK) Nordsjøsild
 • Rognkjeksfiske 13 m og over
 • Sei nord. Notfartøy 13-27,5 m
 • Sei sør. Notfartøy 13-27,5 m
 • Seigarn. Fartøy 28 m og over
 • Seitrål konsesjon
 • Vågehvalfangst

For nærmere informasjon om de enkelte konsesjoner og deltakeradganger vises det til forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften), og til forskrift av 19. desember 2014 nr. 1823 om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2015 (deltakerforskriften).

Benevningen av de ulike tillatelsene som er listet opp ovenfor er lik den som fremkommer i Fartøyregisteret på Fiskeridirektoratets nettside. Disse benevningene er ikke nødvendigvis helt oppdatert i forhold til dagenes regelverk. Vi viser til de ovennevnte forskriftene for mer presise definisjoner.

Konsesjonsforskriften (lovdata.no)

Deltakerforskriften (lovdata.no)

Videre føres også ulike enhets- og strukturkvoteordninger og andre spesielle kvoteordninger i konsesjons- og deltakerregisteret. En del av disse ordningene er nå avsluttet, så som rederikvote, driftsordningskvote og distriktskvote.

Det vises til forskrift av 4. mars 2005 nr 193 om strukturkvoteordning mv for havfiskeflåten, og til forskrift av 7. november 2003 nr. 1309 om spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten.

Strukturkvote havfiskeflåten (lovdata.no)

Spesielle kvoteordninger for kystfiskeflåten (lovdata.no)

4.2. Standard klassifikasjoner

Konsesjons- og deltakerregisteret inneholder opplysninger fra merkeregisteret (tekniske opplysninger om det enkelte fartøy) samt opplysninger om den enkelte konsesjon (tillatelse) eller årlige deltakeradgang. Den enkelte konsesjon og deltakeradgang er knyttet til fartøy og eier, og ved endring i eierforhold og ved utskiftning av fartøy tildeles ny tillatelse.

Konsesjonsregisteret inneholder også følgende opplysninger som den enkelte konsesjon/deltakeradgang:

Type konsesjon/tillatelse/årlig deltakeradgang, ID-nummer på tillatelsen, løpenummer (som ledd i historikk), journalpostnummer (som henviser til arkivnummer), konsesjonsnummer (saksnummer for konsesjoner tildelt før 2004) og basisnummer (opplysninger om hvilket fartøy som hadde konsesjon/årlig deltakeradgang før det ble tildelt enhetskvote, strukturkvote, rederikvote eller driftskvote).

Videre inneholder konsesjons- og deltakerregisteret også opplysninger om konsesjons- og kvotestørrelser som for eksempel lasteromskapasitet (reketrålere), konsesjonskapasitet (ringnotkonsesjon), faktor (torsketrålkonsesjon), fylkeskvote (distriktskvoter torsk nord for 62°N), hjemmelslengde for det enkelte fiskeslag for årlige deltakeradganger, kvotefaktor for det enkelte fiskeslag, basiskvote (strukturkvote ringnot), mv.

Dersom det er fastsatt særskilte vilkår for den enkelte konsesjon/årlige deltakeradgang vil det være ført i et eget vilkårsfelt. Eksempler på vilkår er leveringsbetingelser, fylkesbindinger mv.

5. Feilkilder og usikkerhet

5.1. Måle- og bearbeidingsfeil

Ikke aktuelt.

5.2. Frafallsfeil

Ikke aktuelt.

5.3. Utvalgsfeil

Ikke aktuelt.

5.4. Andre feil

Fartøyeier kan ha unnlatt å melde endring som er meldepliktig/søknadspliktig. Dette gjelder både tekniske fartøyopplysninger, opplysninger om eierfold og endringer i status for eierens oppføring i fiskarmantallet.

Feil kan også skje i forbindelse med registerføringen.

6. Sammenliknbarhet og sammenheng

6.1. Sammenliknbarhet over tid og sted

Konsesjonsregisteret har vært ført elektronisk siden 1978 for ringnotkonsesjoner og siden 1979 for alle konsesjonstyper, med unntak av hvalfangstkonsesjoner og selfangstkonsesjoner.

Register over årlige deltakeradganger for fiske etter torsk med konvensjonelle redskap har vært ført elektroniske siden 1991. Fra 2001 ble registrene slått sammen i et nytt elektronisk register.

Sammenlignbarhet over tid kan enklest gjøres i registeret som ble etablert i 2001, men da begrenset i tid tilbake til 2001. Registeret dekker opplysninger fra hele landet.

6.2. Sammenheng med annen statistikk

Konsesjons- og deltakerregisteret er tilknyttet Fiskeridirektoratet register over merkepliktige norske fiskefartøy (merkeregisteret) og henter basisopplysninger vedrørende fartøy og eiere fra dette.

Konsesjons- og deltakerregisteret er videre et av basisregistrene for Fiskeridirektoratets fartøyregister, som inneholder opplysninger om aktive fiskefartøy og deres eiere, konsesjoner og deltakeradganger som eierne er tildelt de ulike fartøy, tildelte kvoter og fangst tatt inneværende år.

7. Tilgjengelighet

7.1. Publikasjoner og andre lenker

På Fiskeridirektoratets nettsider legges det hver dag ut oppdaterte opplysninger fra konsesjons- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratets fartøyregister. Opplysninger på fartøynivå fra dagens konsesjons- og deltakerregister er tilgjengelig i registeret.

Statistiske opplysninger fra konsesjons- og deltakerregisteret blir årlig utgitt i publikasjonen «Fiskefartøy og fiskarar, konsesjonar og årlege deltakaradgangar». Publiseringen skjer av Fiskeridirektoratet sentralt.

Historiske data på fartøynivå fra konsesjons- og deltakerregisteret er ikke tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside. Historisk statistikkmateriale fra konsesjons- og deltakerregisteret er tilgjengelig på Fiskeridirektoratets nettside.

7.2. Lagring og anvendelser for grunnmaterialet

Grunnlagmaterialet lagres og anvendes i Fiskeridirektoratet sentralt og regionalt som fastsatt i forvaltningsloven, arkivloven, deltakerloven og ervervstillatelsesforskriften.