Om dataene - fiskermanntallet (offisiell statistikk)

Oppdateringstidspunkt

Foreløpige tall for foregående år publiseres i januar, og endelige tall for foregående år publiseres på høsten.

Tall for 1971-2021 er endelige.

Neste oppdatering blir 05.01.2023 med foreløpige tall for 2022.

Kilde

Fiskeridirektoratets fiskermanntall. Registeret inneholder informasjon om personer som er bosatt i Norge og har saltvannsfiske eller dyrefangst i havet som levevei alene eller sammen med annen næring eller annet arbeid.

Se lov av 28.06.1957 nr 12 om pensjonstrygd for fiskere § 4 og forskrift av 18.12.2008 nr 1436 om manntal for fiskarar og fangstmenn.

Fiskermanntallet blir brukt som grunnlag for tildeling av følgende rettigheter og støtteordninger:

  • Rettigheter i fiske administrert av Fiskeridirektoratet.
  • Sosiale rettigheter i fiske og diverse tilskuddsordninger i fiske over statsbudsjettet, administrert av Garantikassen for fiskere.
  • Basis for pliktig medlemskap i pensjonstrygd for fiskere, der innbetaling av premie og eventuell tvangsinndrivelse skjer ved Garantikassen.
  • Sykepenger og trygderettigheter i fiske, administrert av NAV-trygd. Fiskermanntallet er også tillagt betydning på en rekke andre områder både offentlig- og privatrettslig.

Innhold

Tallene i rapporten er hentet fra datagrunnlag for norsk offisiell statistikk, og viser status pr. 31.12. det enkelte året.

Rapporten viser antall fisker fordelt på kjønn for ulike inndelinger som manntallsstatus, aldersgrupper og geografi.

Manntallsstatus

En fisker kan være registrert i fiskermanntallet som hovedyrkesfisker eller biyrkesfisker. Det gjelder ulike krav for å være registrert som hovedyrkesfisker eller biyrkesfisker.

Alder

Et fødselsnummer består av elleve siffer fordelt på to hoveddeler: fødselsdato (første seks siffer) og personnummer (siste fem siffer). De tre første siffer i personnummeret blir kallet individsiffer. Inndeling av individsiffer i ulike tidsperioder:

  • 000-499 omfatter personer født i perioden 1900-1999
  • 500-749 omfatter personer født i perioden 1854-1899
  • 500-999 omfatter personer født i perioden 2000-2039
  • 900-999 omfatter personer født i perioden 1940-1999

Alder er beregnet ut fra ovenstående informasjon og fødselsår i fødselsdatoen.

Korrigering av tidligere publiserte tall for fiskermanntallet

Det er oppdaget noen få feil i beregning av alder for fiskere i tidligere publiserte tall (Excel-filer). Dette gjelder aldersgruppen 40-49 år for årene 2000-2002. Det er i gjeldende rapport tatt inn en ny alderskategori, "Uoppgitt", der fiskerne vi ikke har korrekte data på for å beregne alder er tatt med.