Om dataene – kvotefaktorer og strukturgevinst, andre fartøygrupper

Innhold

Rapporten inneholder oversikt over kvotefaktorer for hovedtillatelser og strukturkvoter for alle fartøygrupper unntatt konvensjonelle kystfiskefartøy, nord.

Rapporten viser "nå-situasjonen" for det enkelte fartøy. I tillegg er det også tatt inn en visning under fanen «Fartøyets strukturgevinst» som viser beregnet fremtidig strukturgevinst. Beregningen er foretatt med bakgrunn i hvilke fartøygrupper strukturkvotene tilhører per dags dato.

Denne rapporten er laget som et bidrag til faktagrunnlag i debatten rundt vedtak/utredninger i forbindelse med Stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) “Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring” som ble behandlet av Stortinget 07.05.2020 i tillegg til «Hurdalsplattformen» hvor det er beskrevet at Regjeringen vil utarbeide en ny kvotemelding, samt at betingelser for tilbakefall av strukturkvoter skal avklares.

Nærmere om visningen "Fartøyets strukturgevinst"

Stortinget har vedtatt at strukturgevinsten skal tilfalle den gruppen fartøyet tilhører på det tidspunkt tidsbegrensningen inntrer, men har også forutsatt at problemstillingen skal utredes nærmere. Det er derfor foreløpig ikke grunnlag for å fastsette et regelverk (forskriftsbestemmelser) om fordeling av strukturgevinst ved tidsbegrensningens inntreden. Regjeringen har varslet en melding om kvotesystemet som vil drøfte fordeling av strukturgevinst.

I denne visningen har vi beregnet strukturgevinsten ut ifra hvilke fartøygrupper strukturkvotene tilhører per dags dato. I rapporten er det lagt til grunn at det fordeles strukturgevinster også til de som har rekrutteringskvoter. Ingen aktører kan imidlertid på grunnlag av denne rapporten bygge noen rettslige forventninger om hvordan den framtidige fordelingen av strukturgevinst vil skje, eller om hvordan det relevante regelverket vil bli utformet.

I visningen er det mulig å filtrere på:

 • fartøygruppe
 • hvilken status tillatelsene har: Ikke alle statuser vil være tilknyttet et fartøy per dags dato og det er derfor mulig å eventuelt kun velge tillatelser som er tilknyttet et fartøy
 • type tilgang: Rekrutteringskvoter er blant annet med i visningen, det er mulig å kun vise disse eller fjerne visningen av disse dersom ønskelig.
 • fylke
 • fartøy
 • art

I figuren som viser fartøyets strukturgevinst, vises en beregnet utvikling i gjenværende strukturkvote og strukturgevinst for aktuell art. Det er mulig å velge hvilken art en vil se på over figuren. Figuren består av tre grafer:

 • Gjenværende strukturkvote viser utviklingen i antall strukturkvoter for det aktuelle fartøyet eller fartøygruppen
 • Fordeling: Hovedtillatelse viser utviklingen i strukturgevinst dersom dette fordeles etter hvor stor andel fartøyets hovedtillatelse utgjør sett opp mot summen av hovedtillatelser for den aktuelle fartøygruppen.
 • Fordeling: Hoved- og strukturtillatelse viser utviklingen i strukturgevinst dersom dette fordeles etter hvor stor andel fartøyets hoved- og strukturtillatelse til enhver tid utgjør sett opp mot summen av hoved- og strukturtillatelser til enhver tid for den aktuelle fartøygruppen.
 • Fordeling: Hoved- og vektet strukturtillatelse viser utviklingen i strukturgevinst dersom dette fordeles etter hvor stor andel fartøyets hoved- og halve strukturtillatelse til enhver tid utgjør sett opp mot summen av hoved- og halve strukturtillatelser til enhver tid for den aktuelle fartøygruppen.

I figuren «Kvotefaktorer i alt» vises utviklingen i totale kvotefaktorer for fartøyet eller fartøygruppen. Denne grafen viser derfor summen av hovedtillatelse, strukturkvote og strukturgevinst ved utgangen av hvert år frem til den siste strukturtillatelsen utløper. Også her vises det hvordan utviklingen vil bli dersom strukturgevinsten beregnes etter hovedtillatelsen og hvordan utviklingen blir dersom strukturgevinst beregnes etter hoved- og strukturtillatelse.

Forklaring av ulike begrep

Utløpsdato/-år
Dette er endelig utløpsdato/-år for strukturkvoter. Alle strukturkvoter har endelig utløpsdato 31.12. i oppgitt utløpsår.

Det er ingen strukturkvoter for tillatelsen konvensjonelle kystfiskefartøy nord for 62 grader nord med endelig utløpsår i 2026.

Strukturkvoteordning for kystfiskeflåten ble innført i 2004. Høsten 2005 ble det innført pause i strukturkvoteordningene. Pausen var gjeldende i hele 2006, og ble opphevet 08.06.2007.Strukturkvoter tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 20 år.

Strukturkvoter som er tildelt første gang før 2007, kan tildeles i inntil 25 år regnet fra og med 2008.

Uoppgitt

I visningen for kvotefaktorer fordelt på lengdegrupper, er det en lengdegruppe som er benevnt som “Uoppgitt”. Årsaken til dette er at vi maskinelt ikke alltid klarer å plassere kvotefaktorer for en strukturkvote på riktig lengdegruppe. Strukturkvotene vil da havne i gruppen «Uoppgitt». Eksempel på dette er strukturkvoter som ikke skal tre i kraft på gjeldende fartøy før 01.01. neste år og det kan også forekomme for strukturtillatelser som er under saksbehandling. Vi vil imidlertid alltid ha mulighet for manuelt å tilordne strukturkvoter til riktig lengdegruppe.

Oppdateringstidspunkt

Tallene oppdateres hver natt i ukedagene (mandag-fredag) - se oppdateringstidspunkt i rapporten.

Kilde

Fiskeridirektoratets fartøy- og deltakerregister

 • Merkeregisteret
 • Konsesjons- og deltakerregisteret
Oppdatert: 22.04.2022