Om statistikken - Kvoteregisteret

1. Administrative opplysninger

1.1. Navn

Kvoteregisteret.

1.2. Emnegruppe

Oversikt over norske fiskefartøys individuelle kvoter i adgangsregulerte fiskerier.

1.3. Hyppighet og aktualitet

Registeret oppdateres ved kvoteårets begynnelse og kontinuerlig gjennom kvoteåret. Kvoteopplysningene publiseres og oppdateres kontinuerlig på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

1.4. Regionalt nivå 

-

1.5. Ansvarlig seksjon 

Fiskeridirektoratet, Seksjon fiskeriregulering.

1.6. Lovhjemmel 

Havressursloven

Deltakerloven.

1.7. EU-rettsakt 

Ikke relevant.

1.8. Internasjonal rapportering

Kvoteregisteret brukes ved internasjonal rapportering og ved utveksling av opplysninger om kvoter på fartøynivå i forbindelse med internasjonalt samarbeid.

2. Bakgrunn og formål

2.1. Formål og historie

Formålet med registeret er å ha oversikt over kvoter på fartøynivå slik at man til en hver tid kan gjennomføre fiskerireguleringen på en mest mulig effektiv måte. I tillegg brukes registeret i kontrollsammenheng av Fiskeridirektoratet, Kystvakten og fiskesalgslagene.

Fiskeridirektoratet har hatt en form for kvoteregister siden 1990 da torskefiskeriene ble adgangsregulerte og fartøykvoteregulerte. Kvoteregistret på elektronisk form slik vi kjenner det i dag, har eksistert siden 2004.

2.2. Brukere og anvendelsesområder

Brukere av kvoteregisteret er ulike aktører i fiskerinæringen og forvaltningen, bl.a. kystvakten, fiskesalgslagene, fiskeriorganisasjoner, departementet, finansnæringen, Innovasjon Norge og fiskekjøpere.

3. Om produksjon av statistikken

3.1. Omfang

Alle norske fiskerier med en uttaksregulering og deltakerbegrensning.

3.2. Datakilder

Reguleringsforskrifter.
Konsesjon- og deltakerregisteret i Fiskeridirektoratet.

3.3. Utvalg

Ikke relevant.

3.4. Datainnsamling

Ikke relevant.

3.5. Kontroll og revisjon

Kontinuerlig oppfølging ved avviklingen av fiskeriene og justering i reguleringsopplegget ved behov.

3.6. Beregninger 

Kvotefaktor x kvoteenhet = fartøyets kvote i tonn.

3.7. Konfidensialitet

Alle opplysninger er offentlige og finnes på Fiskeridirektoratets nettsider.

4. Begreper, variabler og grupperinger

4.1. Definisjon av de viktigste begreper og variabler 

Kvotefaktor = det enkelte fartøys andel av gruppekvoten i den gruppen fartøyet tilhører.
Kvoteenhet = verdien (i tonn) per hele kvotefaktor.
Kvote i tonn = faktisk kvote per fartøy i tonn.

4.2. Standard klassifikasjoner

Ikke relevant.

5. Feilkilder og usikkerhet

5.1. Måle- og bearbeidingsfeil

Ikke relevant.

5.2. Frafallsfeil

Ikke relevant.

5.3. Utvalgsfeil

Ikke relevant.

5.4. Andre feil

Ikke relevant.

6. Sammenliknbarhet og sammenheng

6.1. Sammenliknbarhet over tid og sted

Tidserier på fartøynivå over kvoteutvikling i de ulike fiskeriene fra og med 2004 er tilgjengelig.

6.2. Sammenheng med annen statistikk

Ikke relevant.

7. Tilgjengelighet

7.1. Publikasjoner og andre lenker

Kvoteregisteret publiseres på Fiskeridirektoratets hjemmesider.

7.2. Lagring og anvendelser for grunnmaterialet

Grunnlagsmaterialet (konsesjons-, deltaker- og reguleringsforskrifter) lagres som fastsatt i forvaltningsloven og arkivloven.

Oppdatert: 28.05.2021