Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Om dataene - gruppering av kvotefaktorer for kystfiskeflåten

Innhold

Rapporten inneholder oversikt over kvotefaktorer for hovedtillatelser og strukturkvoter for kystfiskeflåten med inndeling i ulike lengdegrupperinger. Pr. i dag er det kun kvotefaktorer for tillatelsen konvensjonelle kystfiskefartøy nord for 62 grader nord som vises i rapporten. Datagrunnlaget i rapporten vil utvides på sikt med flere kystfisketillatelser.

Rapporten viser "nå-situasjonen" både på gruppenivå og for det enkelte fartøy. I tillegg er det også tatt inn en visning under fanen «Fartøyets strukturgevinst» som viser beregnet fremtidig strukturgevinst. Beregningen er foretatt med bakgrunn i hvilke fartøygrupper strukturkvotene tilhører per dags dato.

Denne rapporten er laget som et bidrag til faktagrunnlag i debatten rundt vedtak/utredninger i forbindelse med Stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) “Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring” som ble behandlet av Stortinget 07.05.2020 i tillegg til «Hurdalsplattformen» hvor det er beskrevet at Regjeringen vil utarbeide en ny kvotemelding, samt at betingelser for tilbakefall av strukturkvoter skal avklares.

Rapporten viser inndeling av kvotefaktorer fra hovedtillatelser og strukturkvoter etter følgende grupperinger:

 • Hovedtillatelsens hjemmelslengde (se nærmere informasjon om hjemmelslengde nedenfor)
 • Fartøyets største lengde (se nærmere informasjon om største lengde nedenfor)

I disse inndelingene er det tre ulike visninger:

 • Kvotefaktorer for hovedtillatelser og strukturkvoter hver for seg fordelt på lengdegrupper for de enkelte fiskeslag som inngår i aktuell kystfisketillatelse.
 • Kvotefaktorer for strukturkvoter fordelt på utløpsår
 • Kvotefaktorer fordelt etter hovedtillatelsens hjemmelslengde og fartøyets største lengde

I tillegg er det, for et bestemt fartøy, mulig å se detaljer for hovedtillatelse og strukturkvoter som er tilknyttet fartøyet.

Nærmere om visningen "Fartøyets strukturgevinst"

I denne visningen har vi beregnet strukturgevinsten ut ifra hvilke fartøygrupper strukturkvotene tilhører per dags dato. I rapporten er det lagt til grunn at det fordeles strukturgevinster også til de som har rekrutteringskvoter. Ingen aktører kan imidlertid på grunnlag av denne rapporten bygge noen rettslige forventninger om hvordan den framtidige fordelingen av strukturgevinst vil skje, eller om hvordan det relevante regelverket vil bli utformet.

I visningen er det mulig å filtrere på:

 • hvilken status tillatelsene har: Ikke alle statuser vil være tilknyttet et fartøy per dags dato og det er derfor mulig å eventuelt kun velge tillatelser som er tilknyttet et fartøy
 • type tilgang: Rekrutteringskvoter er blant annet med i visningen, det er mulig å kun vise disse eller fjerne visningen av disse dersom ønskelig.
 • fylke
 • fartøy

I figuren som viser fartøyets strukturgevinst, vises en beregnet utvikling i gjenværende strukturkvote og strukturgevinst for aktuell art. Det er mulig å velge hvilken art en vil se på over figuren. Figuren består av tre grafer:

 • Gjenværende strukturkvote viser utviklingen i antall strukturkvoter for det aktuelle fartøyet eller fartøygruppen
 • Strukturgevinst største lengdegruppe viser utviklingen i strukturgevinst dersom dette fordeles etter hvilken største lengde det aktuelle fartøyet eller fartøygruppen har per dags dato
 • Strukturgevinst hjemmelslengdegruppe viser utviklingen i strukturgevinst dersom dette fordeles etter hvilken hjemmelslengde hovedtillatelsen til det aktuelle fartøyet eller fartøygruppen har per dags dato.

For å vise fordelingen av strukturgevinstene, ser vi på tre forskjellige fordelingskriterier; hvor stor andel fartøyets hovedtillatelse utgjør sett opp mot summen av hovedtillatelser, hvor stor andel av fartøyets hoved- og strukturtillatelse sett opp mot summen av hoved- og strukturtillatelser, hvor stor andel av fartøyets hoved- og vektet strukturtillatelse sett opp mot summen av hoved- og vektet strukturtillatelse for den aktuelle fartøygruppen for hver av de to grupperingene. For fordelingskriteriet for hoved- og vektet strukturtillatelse, så gir hovedtillatelsen full uttelling, mens strukturtillatelsen gir halv uttelling.

I figuren «Kvotefaktorer i alt» vises utviklingen i totale kvotefaktorer for fartøyet eller fartøygruppen. Denne grafen viser således summen av hovedtillatelse, strukturkvote og strukturgevinst ved utgangen av hvert år frem til 2042. Også her vises det hvordan utviklingen vil bli dersom strukturgevinsten beregnes etter største lengde og hvordan utviklingen blir dersom strukturgevinsten beregnes etter hjemmelslengden.

Forklaring av ulike begrep

Hjemmelslengde

Med hjemmelslengde menes den lengde fartøyet henter sin kvotefaktor fra. Hjemmelslengden blir beregnet etter den lengden fartøyet hadde på en fastsatt skjæringsdato, som for eksempel tidspunktet da det ble innført adgangsbegrensning i fiskeriet. Dette trenger ikke være lengden fartøyet har i dag, dersom fartøyet i ettertid har blitt forlenget eller skiftet ut.

Største lengde

Dette er fartøyets største lengde slik den framkommer i merkeregisteret på oppgitt dato. Inndelinger basert på største lengde er basert på det som er registrert i merkeregisteret på oppgitt dato.

I henhold til Stortingets vedtak i forbindelse med behandlingen av Stortingsmelding nr. 32 (2018-2019) “Et kvotesystem for økt verdiskapning – En fremtidsrettet fiskerinæring”, skal gruppeinndeling i kystflåten etter hjemmelslengde erstattes av gruppeinndeling etter faktisk lengde (største lengde). For å sikre at fremtidig fartøyutforming er i tråd med driftsgrunnlaget, gis det en periode med mulighet for tilpasning. I denne overgangsperioden kan fartøyeier velge å bli i ny fartøygruppe basert på største lenge, eller å bringe fartøyet fysisk i tråd med opprinnelig hjemmelslengde. Dersom en benytter muligheten til å bygge om til opprinnelig hjemmelslengde, blir en da værende i lengdegruppen som tilsvarer hjemmelslengde på skjæringsdato med et fartøy med faktisk lengde som samsvarer med lengdegruppens krav. Overgangsperioden settes til 3 år - innen 31.12.2023. Disse tilpasningene vil vises igjen som registreringer i merkeregisteret etter hvert som de gjennomføres, og derigjennom inngå i tallgrunnlaget i rapporten.

Utløpsdato/-år

Dette er endelig utløpsdato/-år for strukturkvoter. Alle strukturkvoter har endelig utløpsdato 31.12. i oppgitt utløpsår. 

Det er ingen strukturkvoter for tillatelsen konvensjonelle kystfiskefartøy nord for 62 grader nord med endelig utløpsår i 2026. 

Strukturkvoteordning for kystfiskeflåten ble innført i 2004. Høsten 2005 ble det innført pause i strukturkvoteordningene. Pausen var gjeldende i hele 2006, og ble opphevet 08.06.2007.Strukturkvoter tildeles for ett år av gangen, og kan tildeles i inntil 20 år. 

Strukturkvoter som er tildelt første gang før 2007, kan tildeles i inntil 25 år regnet fra og med 2008. 

Uoppgitt

I visningen for kvotefaktorer fordelt på lengdegrupper, er det en lengdegruppe som er benevnt som “Uoppgitt”. Årsaken til dette er at vi maskinelt ikke alltid klarer å plassere kvotefaktorer for en strukturkvote på riktig lengdegruppe. Strukturkvotene vil da havne i gruppen «Uoppgitt». Eksempel på dette er strukturkvoter som ikke skal tre i kraft på gjeldende fartøy før 01.01. neste år og det kan også forekomme for strukturtillatelser som er under saksbehandling. Vi vil imidlertid alltid ha mulighet for manuelt å tilordne strukturkvoter til riktig lengdegruppe.

Oppdateringstidspunkt

Tallene oppdateres hver natt til ukedager (mandag-fredag) - se oppdateringstidspunkt i rapporten.

Kilde

Fiskeridirektoratets fartøy- og deltakerregister

 • Merkeregisteret
 • Konsesjons- og deltakerregisteret
Oppdatert: 27.10.2020