Om dataene - åpen gruppes fiske etter torsk nord for 62° N

Åpen gruppe

Siden dette er et åpent fiskeri, er disse fartøyene ikke klart definert i Fiskeridirektoratets registre. Dette er fartøy som har fisket torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord som ikke har deltatt i lukket gruppe for dette fiskeriet i gjeldende år. Det sjekkes også for at fartøyene heller ikke har konvensjonell havfisketillatelse, snurrevadkonsesjon, torsketrålkonsesjon, seitrålkonsesjon eller ringnotkonsesjon i gjeldende år.

Innhold

Alle fartøy som er definert inn i åpen gruppe torsk med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord for årene fra og med 2001. Statistikk over antall deltakende fartøy og fangst av torsk nord for 62°N i åpen gruppe inkluderer fangst innenfor ordinære fartøy-/maksimalkvoter og ferskfisk-/bifangstordninger. Kystfiskekvoten ble innført i åpen gruppe fra og med 2011. I rapporten er det lagt til rette for at en også kan vise deltakelse og fangst på kystfiskekvoten basert på tall fra Norges Råfisklag. For de fartøyene som har majoritetseier, er informasjon om majoritetseier tatt med i datasettet. Vi har informasjon om majoritetseiere i datasettet fra og med 2002.

Deltakelse/fartøy

Antall fartøy vil i disse rapportene være antall registreringsmerker.

Rundvekt og fangstinntekt

Rundvekt og fangstinntekt som er med i statistikken gjelder kun torsk fisket med konvensjonelle redskap nord for 62 grader nord.

Kjønn, alder og manntallsstatus

Det er kun fartøy som har majoritetseier som har informasjon om kjønn, alder og manntallsstatus. Denne informasjonen har vi med i statistikken fra og med 2002. I rapportene framgår antall fartøy i åpen gruppe som ikke har majoritetseier, og som vi dermed ikke viser kjønn, alder og manntallsstatus for, under "Ukjent".

Oppdateringstidspunkt

Oppdatering av data for inneværende år gjøres ved behov.

Kilder

  • Fiskeridirektoratets merkeregister
  • Fiskeridirektoratets konsesjons- og deltakerregister
  • Fiskeridirektoratets landings- og sluttseddelregister
  • Norges Råfisklags fangstrapport over fangst og antall fartøy som har deltatt i fisket innenfor kystfiskekvoten - aggregert informasjon for det enkelte år
Oppdatert: 03.06.2019