Dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk for fartøy mellom 11 og 15 meter, og fritidsfartøy

Dispensasjon kan gis dersom det ikke er godkjente førstehåndskjøpere eller mottak der fisken landes og hvis fartøyet har uforholdsmessig lang gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg.

Søk om dispensasjon fra veieplikten

Formål og vilkår

Forskrift om landings- og sluttseddel § 5 sjette ledd (lovdata.no) åpner for at det kan gis midlertidig dispensasjon fra veieplikten for fartøy mellom 11 og 15 meter største lengde.

Det kan gis dispensasjon dersom det ikke er godkjente førstehåndskjøpere eller mottak der hvor fisken landes, og hvor fartøyet har uforholdsmessig lang gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg, sammenlignet med transport med bil.

Dispensasjonen innebærer at veieplikten utsettes fram til fisker og fangst ankommer mottaksanlegget.

I vurderingen av om det skal gis dispensasjon skal det blant annet legges vekt på de lokale værforholdene, om fartøyet må passere utsatte områder og gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottak.

Fiskeridirektoratet kan sette vilkår for slike dispensasjoner. Det er et krav om at fisker varsler sitt regionkontor før landing finner sted.

Fisker plikter å være til stede under veiing av fangsten, og skal påse at opplysningene på seddel er korrekte. Seddel skal signeres av mottaker og fisker før fisker kan forlate mottaksstedet.

Fiskeridirektoratet gjør oppmerksom på Mattilsynets regelverk om matproduksjon og mattrygghet, matloven (lovdata.no).

Merk

Fartøy under 11 meter største lengde kan gis midlertidig dispensasjon fra veieplikten ved at fartøyet meldes på registreringsordning for utsatt veiepikt jf. landingsforskriften § 5a (lovdata.no).