Dispensasjon fra veieplikten for reker på 200 kilo eller mer per leveranse

Forskrift 6. mai 2014 nr. 607 om landings- og sluttseddel (landingsforskriften).

Formålet med skjemaet

Skjemaet skal brukes ved søknad om dispensasjon fra plikten i landingsforskriften § 5 første ledd om at all fisk skal veies fortløpende ved landing. Skjemaet gjelder bare landinger med minimum 200 kilo reker når mottaksanlegget er stengt.

Det er en forutsetning at fartøyet og mottaker er gitt dispensasjon fra plikten om samtidig undertegning av seddel, jamfør landingsforskriften § 8 tredje ledd.

All fisk som landes sammen med rekene skal veies og sorteres.

Dispensasjonen innebærer at vekten for reker på 200 kilo eller mer per leveranse estimeres i kasser. Mottaker skal umiddelbart etter ankomst mottaksanlegget kontrollveie rekene og bifangsten.

Landingen av rekefangsten i standardkasser må gi så små avvik mellom estimert vekt og veid vekt at kravene til nøyaktighet kan anses oppfylt.

Søknadsskjema

Elektronisk søknadsskjema for midlertidig dispensasjon fra veieplikten for reker på 200 kg eller mer per leveranse

Oppdatert: 12.05.2016