Registrering for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter

Fartøy under 11 meter kan gis dispensajon fra kravet om at all fisk skal veies fortløpende ved landing.

Registrer utsatt veieplikt

Veileder for utfylling av skjemaet (pdf, 1.5 MB)

Formål og vilkår

Landingsforskriften § 5 første ledd krever at all fisk skal veies fortløpende ved landing. Fartøy under 11 meter største lengde kan gis dispensasjon fra dette kravet ved at fartøyet meldes på registreringsordningen for utsatt veieplikt ifølge landingsforskriften § 5a (lovdata.no).

Det vil si at de minste fartøyene gis adgang til å melde seg på ordningen i stedet for å måtte sende inn en ordinær søknad til Fiskeridirektoratet som krever saksbehandlingstid.

Påmeldingen vil bety at fisker gis utsatt veieplikt. Utsettelsen gjelder frem til fangsten er transportert til mottaksanlegget.

For å kunne benytte registreringsordningen må:

  • fartøyet være under 11 meter og registrert i Fiskeridirektoratets merke- og deltakerregister
  • fartøyet passere utsatte områder for å komme til nærmeste mottaksanlegg fra fangstfeltet, og/eller ha mer enn 3 timer gangtid fra fiskefeltet til nærmeste mottaksanlegg

Dersom fartøyet ikke oppfyller vilkårene

Fartøy som ikke oppfyller vilkårene for påmelding til registreringsordningen, må søke om dispensasjon fra veieplikten på ordinær måte ifølge landingsforskriften § 5 sjette ledd (lovdata.no).

Søknadsskjema for dispensasjon fra veieplikten for transport av fisk

Påmeldte til registreringsordningen

Oversikt over påmeldte til registreringsordning for utsatt veieplikt for fartøy under 11 meter