Rekrutteringskvote i open gruppe

Skjemaet skal brukast for å søkje om rekrutteringskvote i open gruppe.

Søknadsskjema for rekrutteringskvote (pålogging via ID-porten)

Formål og vilkår

Ordninga har som formål å styrke moglegheita for unge fiskarar til å kome seg inn i lukka fiskeri.

Tildelinga skjer kvart år i 5 år.

  • Søkjar må vere under 30 år det året søknaden vert sett fram. For kvinnelege søkjarar er grensa under 40 år.
  • Søkjar må vere registrert på blad B i fiskarmanntalet.
  • Søkjar må ha drive aktivt fiske med eit fartøy som vedkomande direkte eller indirekte eig meir enn 50 % av i minst to år i løpet av åra 2019, 2020 eller 2021. Fangstverdi i minst eitt av åra må overstige 250 000 kroner.
  • Søkjar må vere majoritetseigar av merkeregistrert fartøy (har meir enn 50 % av eigardelane i fartøyet) med tilgang til å delta i open gruppe i eitt eller fleire av fiskeria det vert tildelt rekrutteringskvote i.
  • Søkjar kan ikkje tidlegere ha vore majoritetseigar i eit fartøy med tilgang til å delta i lukka gruppe i nokon av dei nemnde fiskeria.
  • Søkjar må legge fram dokumentasjon på å ha gjennomført gyldig sikkerheitskurs (SOFF eller grunnleggjande sikkerheitskurs/IMO 60 samt eventuelle repetisjonskurs).
  • Søknad må vere sendt seinast 24. januar 2022.

Dokumentasjon på gjennomført sikkerheitskurs lastast opp som vedlegg til elektronisk søknadsskjema.

Kven behandler søknaden?

Fiskeridirektoratet føretek loddtrekning for å velje ut fiskarane som får tildelt rekrutteringskvote.