Vi bruker informasjonskapsler

Vi bruker informasjonskapsler på fiskeridir.no for å forstå hvordan besøkende bruker nettsiden, slik at vi kan forbedre tjenestene våre. Du kan hele tiden endre samtykket ditt her.

Ervervstillatelse for kjøp eller utskifting av fiskefartøy (konsesjoner/deltakeradganger)

Før et fartøy meldes inn i merkeregisteret, må søknad om tillatelse til å bruke fartøyet til ervervsmessig fiske og fangst (ervervstillatelse) være innvilget.

Veiledning til regelverket for tildeling av tillatelse til å bruke fartøy til ervervsmessig fiske og fangst (ervervstillatelse) finner du på siden Hvordan bli fisker?

Søknad om ervervstillatelse, konsesjoner og deltakeradganger

Melding om endring av eiersammensetning samt endring for og sletting av fartøy som står i merkeregisteret

Melding om endring av opplysingar om fartøy i merkeregisteret, nynorsk

Skjemaet gjelder endring av eiersammensetning, endring av fartøy og sletting av fartøy i merkeregisteret.

Dokumentasjon på reelt eierskap

Krav til dokumentasjon vedrørende søknad om ervervstillatelse/endring i eiersammensetning

Formål med skjema

Skjema for ervervstillatelse for fiskefartøy brukes for å søke om ervervstillatelse, herunder spesielle tillatelser (konsesjoner) og deltakeradgang i lukkete grupper.

Melding om endring i eiersammensetning kan brukes ved mindre overdragelser av aksje eller part i selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy, jf. forskrift om ervervstillatelse, registrering og merking av fiskefartøy mv. (ervervstillatelsesforskriften) kapittel IIa .

Dokumentasjon på reelt eierskap er skjema som Fiskeridirektoratet benytter i saksbehandlingen ved behov.

Hvem skal bruke skjemaene?

Skjema for søknad om ervervstillatelse skal brukes av alle som søker om:

 • tillatelse til fortsatt drift ved kjøp av fartøy som på selgers hånd er tildelt spesielle tillatelser (konsesjoner) og deltakeradgang i lukkete grupper,
 • tillatelse til utskifting av fartøy som eier er tildelt spesielle tillatelser (konsesjoner) og deltakeradgang i lukkete grupper for,
 • tillatelse til å nytte fartøy uten spesielle tillatelser (konsesjoner) eller deltakeradgang i lukkete grupper til ervervsmessig fiske og fangst
 • endring i eiersammensetning for foretak som eier merkeregistrert fartøy.

Skjema for melding om endring i eiersammensetning kan brukes av selskap eller sammenslutning som eier merkeregistrert fartøy:

 • til melding om mindre overdragelser av aksje eller part.

Skjema for erklæringer om reelt eierskap benyttes av søker og/eller søkers fullmektig:

 • dersom Fiskeridirektoratet ved behandling av ervervssøknader ber om slike erklæringer.

Behandlingsgrunnlag 

Iht. ervervstillatelsesforskriften §4c må vi ha inn følgende før vi kan behandle meldingen:

 1. Navn på selskap eller sammenslutning som meldingen gjelder. 
 2. Detaljert og klar oversikt over eiersammensetningen i fartøyeiende selskap og bakenforliggende selskap før og etter endringen. 
 3. Navn på alle fartøy som selskapet eller sammenslutningen er direkte eller indirekte medeier. 
 4. Aksjeeierbøker/deltakerliste og oversikt over planlagte endringer i disse. Av aksjeeierbøker skal det fremgå klart hvilke aksjer som har stemmerett og hvilke som ikke har det, og oversikt over planlagte endringer
 5. Aksjonæravtaler eller andre underliggende avtaler og oversikt over planlagte endringer. 
 6. Selskapsavtale/vedtekter og oversikt over planlagte endringer. 
 7. Styresammensetning og oversikt over planlagte endringer i styresammensetningen. 

Krav om vedlegg

Krav om eventuelle vedlegg fremgår av det enkelte skjema.