Reguleringsmøtet

Reguleringsmøtet er en viktig arena for å drøfte reguleringsforslag og orientere om utviklingen i fiskeriene. Sakspapirer og protokoll fra møtet blir lagt ut fortløpende. 

Hvor mye torsk skal en sjark kunne fiske? Skal en tråler kunne fiske mer makrell enn årskvoten tilsier mot å bli belastet tilsvarende på neste års kvote? Hvordan skal seikvoten fordeles mellom fartøy som fisker med not og fartøy som fisker med garn? Slike og mange andre spørsmål diskuteres på reguleringsmøtet.

Hvert år fastsettes en rekke forskrifter som regulerer ulike fiskerier. Som andre forskrifter skal disse utredes og være gjenstand for høring. Det spesielle i dette tilfellet er at de fleste reguleringene blir drøftet i et eget møte – «reguleringsmøtet» – mellom forvaltning, næring og øvrige interesseorganisasjoner. Ordningen bidrar til at reguleringene kan forberedes på en effektiv måte over et relativt kort tidsrom.

Inntil to reguleringsmøter hvert år

Fiskeridirektoratet kan invitere deltakerne til reguleringsmøte to ganger i året; det første på forsommeren og det andre i månedsskiftet oktober-november. Høstmøtet holdes hvert år og behandler forslag til neste års reguleringer, mens møter på forsommeren i større grad omhandler behov for å justere inneværende års reguleringer og andre særskilte problemstillinger. 

Det er fiskeridirektøren som leder møtene, og hvert år legger Fiskeridirektoratet ned et stort arbeid i å forberede sakene.

Godt forberedte reguleringer

Før møtet legger direktoratet fram skriftlige forslag til de forskjellige reguleringene, samtidig som det gis en beskrivelse av hvordan fisket har vært. Flere av de representerte organisasjonene gir også skriftlige innspill i forkant av møtet. Sakene drøftes så muntlig under selve møtet.

Etter at møtet er gjennomført, sender Fiskeridirektoratet endelige forslag til Nærings- og fiskeridepartementet, som så fastsetter forskriften, med mindre dette er delegert til Fiskeridirektoratet. De fleste reguleringene fastsettes for ett år om gangen.