Skjul søk

J-87-2015: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om kvoter i fisket etter kolmule i 2015

Erstatter: J-83-2015

Erstattet av: J-90-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 16.04.2015

Gyldig til: 31.12.2015

Publisert: 16.04.2015

Forskrift om endring av forskrift om kvoter i fisket etter kolmule i 2015

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. april 2015 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 6. juni 2008 nr. 37 § 12, jf. forskrift 22. desember 2014 nr. 1904 om regulering av fisket etter kolmule i 2015 § 6.

I

I forskrift 16. januar 2015 nr. 46 om kvoter i fisket etter kolmule i 2015 gjøres følgende endringer:

§ 1 første ledd skal lyde:

Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 8 064 tonn. Av den totale kvoten kan en fartøykvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1 679 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på 1 720 tonn fiskes i færøysk sone.

II

Denne forskriften trer i kraft straks

*******************

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om kvoter i fisket etter kolmule i 2015 

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 16. januar 2015 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) 6. juni 2008 nr. 37 § 12, jf. forskrift 22. desember 2014 nr. 1904 om regulering av fisket etter kolmule i 2015 §§ 6, 7 og 13 og forskrift 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12.

§ 1 Kvoter for fartøy med kolmuletråltillatelse

Fartøykvotene i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 8 064 tonn. Av den totale kvoten kan en fartøykvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 1 679 tonn fiskes i EU-sonen og en delkvoteenhet på 1 720 tonn fiskes i færøysk sone.

Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 6 872 tonn. Kvantumet kan fiskes utover kvotene fastsatt i første ledd.

Fartøyets individuelle kvoter og kvotefleksibilitetsgrunnlag beregnes ved å multiplisere kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områder, med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.

§ 2 Kvoter for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

Maksimalkvoter i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes ved å bruke faktoren 3,84. Av den totale kvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 0,98 fiskes i EU-sonen og en delkvotefaktor på 0,7 fiskes i færøysk sone.

Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en faktor fastsatt til 3,21. Kvantumet kan fiskes utover kvotene fastsatt i første ledd.

Fartøyets individuelle kvoter og kvotefleksibilitetsgrunnlag beregnes ved å multiplisere fartøyets basiskvote med faktorene angitt i første og andre ledd.

§ 3 Fangst per tur

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, likevel ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og 2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015.

«»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»