Skjul søk

J-81-2013: (Utgått) Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2013

Erstatter: J-70-2013

Erstattet av: J-19-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 23.03.2013

Gyldig til: 01.01.2014

Publisert: 22.03.2013

Forskrift om endring av forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2013

Innholdsfortegnelse:

Fiskeridirektoratet har 22. mars 2013 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11 og 12, jf forskrift 19. desember 2012 nr 1370 om regulering av fisket etter kolmule i 2013 §§ 6, 7 og 12 andre ledd og forskrift 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12, fastsatt følgende forskrift:

I

I forskrift 30. januar 2013 nr. 123 om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2013 gjøres følgende endring:

§ 1 andre ledd (endret) skal lyde:

Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2557 tonn. Kvantumet kan fiskes utover kvotene fastsatt i første ledd.

§ 2 andre ledd (endret) skal lyde:

Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en faktor fastsatt til 1,19. Kvantumet kan fiskes utover kvotene fastsatt i første ledd.

II

Denne forskrift trer i kraft straks.

Forskriften lyder etter dette:

Forskrift om fartøykvoter og maksimalkvoter ved fiske etter kolmule i 2013

Fiskeridirektoratet har 30. januar 2013 med hjemmel i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37 §§ 11 og 12, jf forskrift 19. desember 2012 nr 1370 om regulering av fisket etter kolmule i 2013 §§ 6, 7 og 12 andre ledd og forskrift 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) §§ 2-8 og 2-12, fastsatt følgende forskrift:

§ 1 Fartøykvoter, områdedelkvoter og kvotefleksibilitetsgrunnlag for fartøy med kolmuletråltillatelse

Fartøykvoter i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 3084 tonn. Av den totale kvoteenhet kan en fartøykvote beregnet på grunnlag av en delkvoteenhet på 3084 tonn fiskes i EU-sonen.

Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med kolmuletråltillatelse beregnes på grunnlag av en kvoteenhet fastsatt til 2557 tonn. Kvantumet kan fiskes utover kvotene fastsatt i første ledd.

Fartøyets individuelle kvoter og kvotefleksibilitetsgrunnlag beregnes ved å multiplisere kvoteenheten, eller delkvoteenhetene for de ulike områder, med fartøyets fastsatte faktor i fisket etter kolmule.

§ 2 Maksimalkvoter, områdedelkvoter og kvotefleksibilitetsgrunnlag for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse

Maksimalkvoter i fisket etter kolmule i Norges territorialfarvann og økonomiske sone, fiskerisonen ved Jan Mayen, fiskevernsonen ved Svalbard og i internasjonalt farvann for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes ved å bruke faktoren 1,40. Av den totale maksimalkvoten kan en maksimalkvote beregnet på grunnlag av en delkvotefaktor på 1,40 fiskes i EU-sonen.

Kvotefleksibilitetsgrunnlag for beregning av overføring av kvoter mellom år på fartøynivå i fisket etter kolmule for fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse beregnes på grunnlag av en faktor fastsatt til 1,19. Kvantumet kan fiskes utover kvotene fastsatt i første ledd.

Fartøyets kvoter og kvotefleksibilitetsgrunnlag beregnes ved å multiplisere fartøyets basiskvote med faktorene angitt i første og andre ledd.

§ 3 Faktisk lastekapasitet

Fartøy med pelagisk tråltillatelse eller nordsjøtråltillatelse kan i fisket etter kolmule ta om bord og levere fangst per tur lik fartøyets faktiske lastekapasitet, dog ikke utover størrelsesbegrensning angitt i §§ 2-7 og

2-11 i forskrift av 13. oktober 2006 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften).

§ 4 Ikrafttredelse

Denne forskrift trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2013.

TM/EW