Skjul søk

J-8-2015: (Utgått) Forskrift om kvotefaktorer i fisket etter norsk vårgytende sild i 2015

Erstatter: J-3-2014

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 08.01.2015

Gyldig til: 01.01.2016

Publisert: 08.01.2015

Forskrift om kvotefaktorer i fisket etter norsk vårgytende sild i 2015

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Fiskeridirektoratet 7. januar 2015 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 12 og forskrift 18. desember 2013 om regulering av fisket etter norsk vårgytende sild i 2015 §§ 7 og 10.

§ 1 Kvotefaktor for fartøy med ringnottillatelse

Ved beregning av kvoter på norsk vårgytende sild for fartøy med ringnottillatelse, jf forskrift 13. oktober 2001 nr 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, skal det benyttes faktor 1,65.

§ 2 Kvotefaktor for fartøy med tråltillatelse

Ved beregning av kvoter for fartøy med tillatelse til å fiske norsk vårgytende sild med trål, jf konsesjonsforskriften § 2-20, skal det benyttes faktor 0,91.

§ 3 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft straks og gjelder til og med 31. desember 2015.

KK/EW