J-54-2014: (Utgått) Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Erstatter: J-49-2014

Erstattet av: J-117-2015

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 14.03.2014

Forskrift om endring av forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeridirektoratet 14. mars 2014 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 36, 37, 39 og 43 og forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 22.

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy gjøres følgende endringer:

   

  § 12 femte ledd blokk B, dataelement IN, SE, LE, CI og BM skal lyde:

   Individnummer

   IN

   PD

   Verdi 1-999 per år.
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registerers og ettersendes elektronisk.

   Kjønn

   SE

   PD

   Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

   Lengde

   LE

   PD

   Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

   Omkrets

   CI

   PD

   Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

   Spekkmål

   BM

   PD

   3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7) eller tapt hval (GP=8)

  § 13 andre ledd første setning skal lyde:

  Fartøy som skal avgi fangst av tare til et mottaksfartøy som ligger i havn (omlasting), er unntatt fra kravet om å sende melding om havneanløp (POR). Det samme gjelder for fartøy som skal ligge i havn mens det mottar fangst av tare.

  Vedlegg 3 - Sending av manuelle meldinger ved feilsituasjoner

  2. MELDING OM FANGST (DCA)

  Eksempler på registrering i blokk B skal lyde:

  Blokk B gjentas for hver fangstoperasjon av hval

  BD = 20090930
  BD = 20090930
  BT = 0130
  ZO = NOR
  LT = 64,790
  LG = 9,041
  GE = HAR
  GP = 0
  XT = 65,010
  XG = 8,901
  DU = 48
  CA = Vågehval 2100
  IN = 12
  SE = 2
  LE = 670
  CI = 300
  BM = A35 B142 C38
  GN =12-0050
  LF = 60

  II

  Forskriften trer i kraft straks.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39, 43 og 59:

  Kapittel I. Generelle bestemmelser

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

  § 2 Saklig og stedlig virkeområde

  Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av hvor de befinner seg.

  Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

  § 3 Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

  Norske fiske og fangstfartøy som omfattes av § 7 skal ha posisjonsrapporteringsutstyr ombord som tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 nr 454 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  § 4 Krav til elektroniske rapporteringssystemer og sending av meldinger

  Norske fiske- og fangstfartøy skal sende meldinger angitt i denne forskrift elektronisk til Fiskeridirektoratet. Det skal kun benyttes rapporteringssystem som til enhver tid oppfyller Fiskeridirektoratets gjeldende krav til generering, autentisering og sikring av elektroniske meldinger og som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet. Til enhver tid skal det benyttes kommunikasjonsutstyr som har dekning i de områdene fisket utøves i.

  Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at rapporteringssystem installert om bord fungerer tilfredsstillende. Etter installering og etter at vesentlige endringer av systemet er gjennomført skal ansvarshavende på fartøyet sende minst to elektroniske testmeldinger.

  Testmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   AUD, testmelding

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Fritekst

   MS

   V

   0-255 karakterer lang tekst. Denne teksten vurderes kun etter avtale med Fiskeridirektoratet.

  § 5 Returmelding ved elektronisk rapportering

  Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding angitt i denne forskrift automatisk med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET (Return). Dersom meldingen er mottatt uten vesentlig feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (Acknowledged). Dersom meldingen mottas med vesentlig feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (Not acknowledged).

  Melding sendt i henhold til denne forskrift anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

  Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement:

   Kode:

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring:

   Meldingstype

   TM

   P

   RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Nummeret på den kvitterte meldingen

   Avsender

   FR

   P

   NOR for norsk kvotekontroll

   Mottaker

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Meldingsstatus

   RS

   P

   ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

   Returnert feilmelding

   RE

   P

   Feilmeldingsnummer:
  Se vedlegg 2

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Meldingens versjonsnummer

   MV

   V

   Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer

  § 6 Omkostninger

  Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i denne forskrift skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

  Kapittel II. Posisjonsrapportering

  § 7 Saklig virkeområde for posisjonsrapportering

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

   a)

   på eller over 15 meter største lengde uavhengig av hvor de befinner seg,

   b)

   under 15 meter største lengde som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon, og

   c)

   på eller over 12 meter største lengde som oppholder seg utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

   d)

   som høster tare

  § 8 Posisjonsrapportering

  Fartøy som nevnt i § 7 første ledd:

   a)

   bokstav a) og b) skal en gang per time automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.

   b)

   bokstav c) skal en gang hver halvtime automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet.

   c)

   Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy med høyere frekvens enn angitt i denne bestemmelsen.

  Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

   a)

   Entydig identifikasjon av fartøyet,

   b)

   fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,

   c)

   dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,

   d)

   fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og

   e)

   identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes en gang hver tolvte time.

  § 9 Posisjonsrapportering for bestemte fartøygrupper og i særlige tilfeller

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter nevnt i § 8, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

  Fridirektoratet kan i særlige tilfeller gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i § 8 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  Kapittel III. Elektronisk rapportering

  § 10 Saklig og stedlig virkeområde for elektronisk rapportering

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy:

   a)

   på eller over 15 meter største lengde som driver fiske og fangst,

   b)

   under 15 meter største lengde som driver fiske og fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon, og

   c)

   på eller over 12 meter største lengde som driver fiske og fangst utenfor 4 nautiske mil fra grunnlinjene i Skagerrak, avgrenset mot vest av en rett linje gjennom Lindesnes fyr og Hanstholmen fyr og mot sør av en rett linje gjennom Skagen fyr og Tistlarna fyr.

   d)

   som høster tare

  § 11 Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter. Meldingen skal sendes uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke. Med havneavgang menes det tidspunkt fartøyet ikke lenger ligger til kai eller er fortøyd til kai.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

   Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   DEP, melding om havneavgang

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Avgangshavn

   PO

   P

   Internasjonal kode for havnen som forlates
  ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

   Dato avgang havn

   ZD

   P

   Dato for avgang havn i UTC (ÅÅÅÅMMDD).

   Tid avgang havn

   ZT

   P

   Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM).

   Kvantum om bord

   OB

   P

   Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

   Dato

   PD

   P

   Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting.

   Tid

   PT

   P

   Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting.

   Posisjon bredde

   LA

   P

   Antatt posisjon bredde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.
  N/SGGDD (WGS-84).

   Posisjon lengde

   LO

   P

   Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.
  E/WGGGDD (WGS-84).

   Fiskeriaktivitet

   AC

   P

   Se vedlegg 6

   Målart

   DS

   P

   Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

   Kanselleringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 12 Melding om fangst

  Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om fangst (DCA) etter at melding om havneavgang (DEP) er sendt. Meldingen skal sendes minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time). Meldingen skal angi fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59 UTC. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet før klokken 23.59 UTC, men etter at melding om fangst (DCA) er sendt, skal det sendes ny melding om fangst (DCA) hvor disse fiskeoperasjonene angis før klokken 23.59 UTC.

  Melding om fangst skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal også sendes når:

   a)

   Fiskeridirektoratet eller Kystvakten krever det,

   b)

   ved inspeksjon på sjø,

   c)

   etter og samme dag som melding om havneavgang er sendt,

   d)

   samme dag og før melding om havneanløp er sendt,

   e)

   samme dag og før fartøyet går inn i internasjonalt farvann eller annet lands sone

  Etter at fisket er avsluttet og melding om havneanløp er sendt opphører plikten til å sende melding om fangst.

  Opplysninger i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy, samt fartøy som høster tare kan angi opplysningene i blokk B per døgn. Fartøy som høster tare fra ulike høstingsfelt i løpet av samme døgn, skal angi opplysninger i blokk B per felt og før feltskifte.

  Melding om fangst (DCA) skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B:

   Blokk A Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Meldingstype

   TM

   P

   DCA, melding om fangst

   Meldingsnummer

   RN

   P

   Serienummer for meldingen inneværende år

   Sekvensnummer

   SQ

   V

   Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

   Radiokallesignal

   RC

   P

   Fartøyets radiokallesignal

   Fartøynavn

   NA

   V

   Fartøyets navn

   Registreringsmerke

   XR

   V

   Fartøyets registreringsnummer

   Skipper

   MA

   P

   Skippers navn

   Meldingsdato

   DA

   P

   Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

   Meldingstid

   TI

   P

   Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

   Fiskeritillatelse

   QI

   P

   Se vedlegg 5.
  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (DCA).

   Fiskeriaktivitet

   AC

   P

   Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

   Korrigeringskode

   RE

   V

   Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 2

   Meldingsversjon

   MV

   V

   Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

   Havn

   PO

   PD

   Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

   Blokk B Dataelement

   Kode

   Påkrevd/
  Valgfritt

   Forklaring

   Dato

   BD

   P

   Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

   Tid

   BT

   P

   Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

   Start sone

   ZO

   P

   Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 4)

   Posisjon bredde

   LT

   P

   Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

   Posisjon lengde

   LG

   P

   Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon
  +/- DDD.ddd (WGS-84)

   Redskap

   GE

   P

   FAO redskapskode

   Redskapsspesifikasjon

   GS

   PD

   1 = enkeltrål,
  2 = dobbeltrål,
  3 = trippeltrål.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

   Maskevidde

   ME

   PD

   Minste maskevidde på redskap som benyttes angitt i millimeter (mm). PD: påkrevd dersom det fiskes med trål, snurrevad eller garn.

   Redskapsproblemer

   GP

   P

   1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,
  6 = annet, 7 = bomskudd hval, 8 = tapt hval, 0 = ingen redskapsproblem

   Posisjon bredde

   XT

   P

   Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

   Posisjon lengde

   XG

   P

   Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

   Varighet

   DU

   P

   Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

   Pumpet fra

   TF

   PD

   Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.
  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL

   Innsats

   FO

   PD

   Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

   Fangstspesifikasjon

   SS

   PD

   NOR01 = Norsk vårgytende sild.
  NOR02 = Nordsjøsild.
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

   Fangst

   CA

   P

   Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på artskode (FAO kode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  Bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og antall. Bifangst av levende koraller og levende svamper føres under dette dataelementet parvis angitt fordelt etter art (FAO kode) og kilo rund vekt. I tillegg skal fangst av tare føres under denne koden.
  Oversikt over FAO koder for fisk, sjøpattedyr, sjøfugl, levende koraller, levende svamper og tare finnes på www.fiskeridir.no .
  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

   Individnummer

   IN

   PD

   Verdi 1-999 per år.
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og det ikke er bomskudd (GP=7). Samme IN som sendes manuelt ved feilsituasjoner, skal brukes når meldingen registerers og ettersendes elektronisk.

   Kjønn

   SE

   PD

   Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.