J-34-2012: (Utgått) Forskrift om endring i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Erstatter: J-19-2012

Erstattet av: J-148-2012

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 26.01.2012

Forskrift om endring i forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

Innholdsfortegnelse:

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 25. januar 2012 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 45:

  I

  I Fiskeri- og kystdepartementets av forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy gjøres følgende endring:

  § 12 tredje ledd dataelementene CA (endret) og SE, LE, CI, BM, GN og LF (ny) skal lyde:

  Blokk B
  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. I tillegg skal bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under denne koden fordelt etter antall og art. Liste over sjøpattedyr og sjøfugl finnes på www.fiskeridir.no .
  Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon.

  Kjønn

  SE

  PD

  Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde

  LE

  PD

  Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Omkrets

  CI

  PD

  Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Spekkmål

  BM

  PD

  3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Granatnummer

  GN

  PD

  Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde på foster

  LF

  PD

  Foster lengde føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster.

  II

  Forskriften trer i kraft fra og med 1. januar 2013.

  Forskriften lyder etter dette:

  Forskrift om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy

  Fastsatt av Fiskeri- og kystdepartementet 21. desember 2009 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressurser (havressurslova) §§ 34, 35, 36, 37, 39 og 43:

  KAPITTEL I. GENERELLE BESTEMMELSER

  § 1 Formål

  Formålet med forskriften er å legge til rette for en effektiv regulering av fiskeriene, bedre kontroll med ressursuttaket og et bedre grunnlag for statistikk og forskning ved å benytte elektroniske systemer og digital kommunikasjon for å rapportere aktivitet og fangst.

  § 2 Saklig og stedlig virkeområde

  Forskriften gjelder for norske fiske- og fangstfartøy uavhengig av hvor de befinner seg.

  Med fiske- og fangstfartøy forstås ethvert fartøy som er utstyrt for eller driver fiske og fangst i ervervsøyemed, eller fartøy som bistår fiskeflåten, herunder transportfartøy som mottar fangst og lete- og forsøksfartøy.

  § 3 Krav til posisjonsrapporteringsutstyr

  Norske fiske og fangstfartøy som omfattes av § 7 skal ha posisjonsrapporteringsutstyr ombord som tilfredsstiller kravene i forskrift 24. mars 2010 om krav til utstyr og installasjon av posisjonsrapporteringsutstyr.

  Det er forbudt å slå av, skade, ødelegge eller på annen måte manipulere posisjonsrapporteringsutstyret.

  Ansvarshavende om bord på fartøyet skal påse at dataene ikke blir endret, at antenner som er tilkoblet posisjonsrapporteringsutstyret ikke blokkeres, at strømforsyningen til posisjonsrapporteringsutstyret ikke brytes og at posisjonsrapporteringsutstyret ikke fjernes fra fartøyet.

  § 4 Krav til elektroniske rapporteringssystemer og sending av meldinger

  Norske fiske- og fangstfartøy skal sende meldinger angitt i denne forskrift elektronisk til Fiskeridirektoratet. Det skal kun benyttes rapporteringssystem som til enhver tid oppfyller Fiskeridirektoratets gjeldende krav til generering, autentisering og sikring av elektroniske meldinger og som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet.

  Ansvarshavende om bord på fartøy skal forvisse seg om at rapporteringssystem installert om bord fungerer tilfredsstillende. Etter installering og etter at vesentlige endringer av systemet er gjennomført skal ansvarshavende på fartøyet sende minst to elektroniske testmeldinger.

  Testmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  AUD, testmelding

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fritekst

  MS

  V

  0-255 karakterer lang tekst. Denne teksten vurderes kun etter avtale med Fiskeridirektoratet.

  § 5 Returmelding ved elektronisk rapportering

  Fiskeridirektoratet bekrefter mottak av melding angitt i denne forskrift automatisk med en returmelding med meldingsidentifikasjon RET (Return). Dersom meldingen er mottatt uten vesentlig feil vil returmeldingen angi meldingsstatus ACK (Acknowledged). Dersom meldingen mottas med vesentlig feil, vil returmeldingen angi meldingsstatus NAK (Not acknowledged).

  Melding sendt i henhold til denne forskrift anses som ikke mottatt av Fiskeridirektoratet dersom avsender ikke mottar returmelding eller returmeldingen viser meldingsstatus NAK.

  Dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK innebærer dette en bekreftelse på at meldingen er mottatt av Fiskeridirektoratet, og at format og obligatoriske felt i meldingen er kontrollert og godkjent. Meldingsstatus ACK betyr ikke at meldingen for øvrig er kontrollert i forhold til om den er i samsvar med regelverket og de faktiske forhold.

  Returmeldingen skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement:

  Kode:

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring:

  Meldingstype

  TM

  P

  RET, Returmelding fra Fiskeridirektoratet

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Nummeret på den kvitterte meldingen

  Avsender

  FR

  P

  NOR for norsk kvotekontroll

  Mottaker

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Meldingsstatus

  RS

  P

  ACK for godkjent / NAK for ikke godkjent

  Returnert feilmelding

  RE

  P

  Feilmeldingsnummer:
  Se vedlegg 2

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato RET meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når RET meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Meldingens versjonsnummer

  MV

  V

  Heltall som viser versjonsnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et versjonsnummer.

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Sekvensnummer hentet fra kvittert melding dersom denne inneholder et sekvensnummer

  § 6 Omkostninger

  Omkostninger i forbindelse med anskaffelse, installasjon og bruk av utstyr som nevnt i denne forskrift skal dekkes av fartøyets eier. Fiskeridirektoratet kan i særlige tilfeller dekke utgifter til bruk av slikt utstyr.

  KAPITTEL II. POSISJONSRAPPORTERING

  § 7 Saklig virkeområde for posisjonsrapportering

  Bestemmelsene i dette kapittelet gjelder for norske fiske- og fangstfartøy på eller over 21 meter største lengde og for slike fartøy på eller over 15 meter største lengde som oppholder seg i EU-sonen. Bestemmelsene gjelder også for norske fiske- og fangstfartøy under 15 meter største lengde som oppholder seg i farvann utenfor noen stats jurisdiksjon.

  Norske fiske- og fangstfartøy på eller over 15 meter største lengde er omfattet av reglene i dette kapittelet fra og med 1. juli 2010.

  § 8 Posisjonsrapportering

  Fartøy som nevnt i § 7 skal en gang per time automatisk sende melding om fartøyets posisjon til Fiskeridirektoratet. Fiskeridirektoratet kan innhente melding om posisjonen for det enkelte fartøy oftere enn en gang per time.

  Melding om posisjon skal inneholde følgende opplysninger:

  a)

  Entydig identifikasjon av fartøyet,

  b)

  fartøyets geografiske posisjon i rapporteringsøyeblikket med en posisjonsfeil på under 500 meter med et konfidensintervall på 99 %,

  c)

  dato og tidspunkt for fartøyets posisjon,

  d)

  fart og kurs i rapporteringsøyeblikket og

  e)

  identifikasjon av hvilken rapporttype som sendes.

  Når et fartøy har sendt automatiske posisjonsmeldinger i henhold til første og annet ledd fra samme posisjon i mer enn fire timer, kan slike meldinger sendes en gang hver tolvte time.

  § 9 Posisjonsrapportering for bestemte fartøygrupper

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter nevnt i § 8, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i § 8 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  KAPITTEL III. ELEKTRONISK RAPPORTERING

  § 10 Saklig og stedlig virkeområde for elektronisk rapportering

  Følgende norske fiske- og fangstfartøy er omfattet av reglene i dette kapittel:

  a)

  Fartøy på eller over 21 meter største lengde fra og med 1. oktober 2010.

  b)

  Fartøy på eller over 15 meter største lengde fra og med 1. januar 2011.

  c)

  Fartøy under 15 meter største lengde som driver fiske og fangst i farvann utenfor noen stats fiskerijurisdiksjon fra og med 1. januar 2011.

  § 11 Melding om havneavgang

  Fartøy som nevnt i § 10 skal sende melding om havneavgang senest 2 timer etter havneavgang, men før fisket starter. Meldingen skal sendes uavhengig om fartøyet har landet fangst eller ikke.

  Melding om havneavgang skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DEP, melding om havneavgang

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (Coordinated universal time) (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Avgangshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som forlates ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Dato avgang havn

  ZD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt dato for første omlasting.

  Tid avgang havn

  ZT

  P

  Tidspunkt for avgang havn i UTC (TTMM). Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt tidspunkt for første omlasting.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst ombord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.

  Dato

  PD

  P

  Dato for fiskestart i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Antatt tidspunkt for fiskestart i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for fiskestart.
  Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon bredde for første omlasting.
  N/SGGDD (WGS-84).

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for fiskestart. Fartøy som kun skal drive omlasting skal angi antatt posisjon lengde for første omlasting.
  E/WGGGDD (WGS-84).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Se vedlegg 5

  Målart

  DS

  P

  Planlagt målart (FAO fiskeslagskode), angi kun en

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2.

  § 12 Melding om fangst

  Fartøy som nevnt i § 10 skal, etter at melding om havneavgang er sendt, minst én gang daglig og senest klokken 23.59 UTC (Coordinated Universal Time) sende melding om fangst tatt i tidsrommet 00.00 - 23.59. Dersom ytterligere fiskeoperasjoner blir avsluttet etter at melding om fangst er sendt, men før klokken 23.59, skal det sendes ny melding om disse fiskeoperasjonene. Melding om fangst skal inneholde opplysninger angitt i blokk A og B.

  Meldingen skal sendes uavhengig av om fartøyet har fisket siden forrige melding. Meldingen skal også sendes når Fiskeridirektoratet eller Kystvakten krever det, ved inspeksjon på sjø, før melding om havneanløp er sendt eller før fartøyet går inn i internasjonalt farvann eller annet lands sone. Etter at fisket er avsluttet og melding om havneanløp er sendt opphører plikten til å sende melding om fangst.

  Opplysninger angitt i blokk B skal angis for hver enkelt fiskeoperasjon og skal registreres fortløpende etter at hver fiskeoperasjon er fullført. Flere fiskeoperasjoner kan registreres parallelt. Med fiskeoperasjon menes perioden fra det tidspunkt et sammenhengende fiskeredskap settes i sjøen til det er tatt opp fra sjøen. Fiskeoperasjonen er fullført når fiskeredskapet er tatt opp av sjøen. Garn- og linefartøy kan angi opplysninger angitt i blokk B per døgn.

  Blokk A Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  DCA, melding om fangst

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Fiskeritillatelse

  QI

  P

  Se vedlegg 5.
  Dersom det fiskes på flere fiskeritillatelser innenfor et døgn skal det sendes separate meldinger om fangst (DCA).

  Fiskeriaktivitet

  AC

  P

  Fartøyets hovedaktivitet. Se vedlegg 6.

  Korrigeringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en korrigering, se vedlegg 2

  Meldingsversjon

  MV

  V

  Ny meldingsversjon vil fullstendig erstatte forrige versjon og må derfor inneholde alle meldingsdata i korrekt form, alle versjoner av en melding skal ha samme RN

  Havn

  PO

  PD

  Navnet på havnen der det skal landes. ISO alfa 2 landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United Nations code for Trade and Transport Locations.)
  PD: påkrevd dersom fisket er avsluttet.

  Blokk B Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Dato

  BD

  P

  Dato for start av fiskeoperasjon (ÅÅÅÅMMDD) i UTC

  Tid

  BT

  P

  Tidspunkt for start av fiskeoperasjon (TTMM) i UTC

  Start sone

  ZO

  P

  Sone der fiskeoperasjonen starter (LT, LG) (ISO alfa-3, se vedlegg 4)

  Posisjon bredde

  LT

  P

  Posisjon bredde ved start av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LG

  P

  Posisjon lengde ved start av fiskeoperasjon
  +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Redskap

  GE

  P

  FAO redskapskode

  Redskapsspesifikasjon

  GS

  PD

  1 = enkeltrål,
  2 = dobbeltrål,
  3 = trippeltrål.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med trål.

  Redskapsproblemer

  GP

  P

  1 = bomkast, 2 = notsprenging, 3 = splitt,
  4 = hull i sekk, 5 = mistet redskap,
  6 = annet, 0 = ingen redskapsproblem

  Posisjon bredde

  XT

  P

  Posisjon bredde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DD.ddd (WGS-84)

  Posisjon lengde

  XG

  P

  Posisjon lengde ved avslutning av fiskeoperasjon +/- DDD.ddd (WGS-84)

  Varighet

  DU

  P

  Varighet for fiskeoperasjonen i minutter

  Pumpet fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det pumpes fangst fra.
  PD: påkrevd dersom dataelementet AC i Blokk A er angitt som REL

  Innsats

  FO

  PD

  Antall krok eller totallengde garn (meter) samlet per døgn.
  PD: påkrevd dersom fartøyet fisker med line eller garn.

  Fangstspesifikasjon

  SS

  PD

  NOR01 = Norsk vårgytende sild.
  NOR02 = Nordsjøsild.
  PD: påkrevd dersom feltet CA inneholder HER (norsk vårgytende sild eller nordsjøsild).

  Fangst

  CA

  P

  Total fangst fra denne fiskeoperasjonen fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  I tillegg skal bifangst av sjøpattedyr og sjøfugl føres under denne koden fordelt etter antall og art. Liste over sjøpattedyr og sjøfugl finnes på www.fiskeridir.no . Dersom dataelementet GE i blokk B er gitt som HAR (harpun) skal det angis en Blokk B for hvert dyr/hver fangstoperasjon

  Kjønn

  SE

  PD

  Ved fangst av dyr av hannkjønn føres 1, dyr av hunnkjønn føres 2.
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde

  LE

  PD

  Dyrets lengde skal føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Omkrets

  CI

  PD

  Dyrets omkrets skal føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Spekkmål

  BM

  PD

  3 (A, B og C) spekkmål av dyret skal føres i millimeter (mm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Granatnummer

  GN

  PD

  Nummer på granat brukt under fangstoperasjon.
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun)

  Lengde på foster

  LF

  PD

  Foster lengde føres i centimeter (cm).
  PD: påkrevd dersom dataelementet GE i Blokk B er gitt som HAR (harpun) og sjøpattedyret bærer foster.

  § 13 Melding om havneanløp

  Fartøy som nevnt i § 10 skal, uavhengig av om det skal landes fangst, sende melding om havneanløp senest 2 timer før anløp til havn. Fartøy som foretar siste fiskeoperasjon nærmere havn enn 2 timer, skal snarest mulig før anløp havn sende melding om havneanløp.

  Fartøy som driver fiske og fryser inn hele eller deler av fangsten om bord for deretter å lande eller omlaste den i utenlandsk havn skal sende melding om havneanløp ved anløp i utenlandsk havn. Meldingen skal sendes minst 3 virkedager før ankomst havn.

  Fartøy, herunder transportfartøy, som skal lande fryst fisk fanget av utenlandske fartøy i NEAFCs konvensjonsområde og NAFOs reguleringsområde til norske havner skal forholde seg som beskrevet i § 13 i forskrift av 13. mai 1977 om utlendingers fiske og fangst i Norges økonomiske sone og landinger til norsk havn.

  Melding om havneanløp skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  POR, melding om havneanløp

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og en endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer i Merkeregisteret

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Anløpshavn

  PO

  P

  Internasjonal kode for havnen som anløpes, ISO alfa 2
  landkode + 3 bokstaver havnekode UN/LOCODE (The United
  Nations code for Trade and Transport Locations.)

  Landingsanlegg

  LS

  PD

  Navnet på landingsanlegget (Tekst maks 60 karakterer).
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Dato

  PD

  P

  Dato for havneanløp i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Tid

  PT

  P

  Tidspunkt for havneanløp i UTC (TTMM)

  Kvantum som skal landes

  KG

  PD

  Kvantum som skal landes fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt.
  PD: påkrevd dersom fangst skal landes.

  Kvantum om bord

  OB

  P

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Kansellering

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

  § 14 Elektronisk rapportering for bestemte fartøygrupper

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy pålegge rapporteringsplikter nevnt i §§ 11, 12 og 13, dersom internasjonale forpliktelser eller særlige grunner tilsier dette.

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra rapporteringsplikter nevnt i §§ 11, 12 og 13 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  KAPITTEL IV. OMLASTING

  § 15 Saklig og stedlig virkeområde for omlastingsmelding

  Norske fiske- og fangstfartøy som foretar omlasting i farvann under norsk fiskerijurisdiksjon, i internasjonalt farvann og i andre lands soner er omfattet av reglene i dette kapittel. Med omlasting forstås enhver overføring av fangst på havet fra et fartøy til et annet fartøy, herunder også føring til og fra lås, steng mv.

  Det er ikke tillatt å foreta omlasting til andre fartøy enn fartøy som har fisketillatelse i henhold til forskrift 13. mai 1977 nr. 2 om utlendingers fiske og fangst i Norges Økonomiske sone og landinger til norsk havn § 4 og som er fra medlemsstater i EU, Russland, Færøyene, Grønland, Island, Norge, samt fartøy fra NEAFC-samarbeidsland.

  § 16 Omlastingsmelding

  Fartøy som nevnt i § 15 som skal avgi fangst skal senest 24 timer før omlastingen påbegynnes sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet.

  Uten hinder av første ledd kan fartøy som nevnt i § 15 som skal avgi fangst ved at fangsten lås- eller stengsettes sende melding om omlasting til Fiskeridirektoratet senest 2 timer før omlastingen påbegynnes. Dette gjelder også dersom det skal gjennomføres en omlasting mellom norske fartøy for tilvirkning på det mottakende fartøy.

  Fartøy som nevnt i § 15 som har mottatt fangst skal senest en time etter at den enkelte omlasting er avsluttet sende elektronisk melding om omlasting til Fiskeridirektoratet.

  Melding om omlasting skal inneholde følgende opplysninger:

  Dataelement

  Kode

  Påkrevd/
  Valgfritt

  Forklaring

  Meldingstype

  TM

  P

  TRA, melding om omlasting

  Meldingsnummer

  RN

  P

  Serienummer for meldingen i inneværende år

  Sekvensnummer

  SQ

  V

  Serienummer for meldingen inneværende år mellom et fartøy og endelig mottaker.

  Radiokallesignal

  RC

  P

  Fartøyets radiokallesignal

  Fartøynavn

  NA

  V

  Fartøyets navn

  Registreringsmerke

  XR

  V

  Fartøyets registreringsnummer

  Skipper

  MA

  P

  Skippers navn

  Meldingsdato

  DA

  P

  Dato meldingen er sendt i UTC (ÅÅÅÅMMDD)

  Meldingstid

  TI

  P

  Tidspunkt når meldingen er sendt i UTC (TTMM)

  Posisjon bredde

  LA

  P

  Antatt posisjon bredde for omlasting
  N/SGGDD (WGS-84)

  Posisjon lengde

  LO

  P

  Antatt posisjon lengde for omlasting
  E/WGGGDD (WGS-84)

  Kvantum om bord

  OB

  PD

  Fangst om bord fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt. PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kvantum som skal overføres

  KG

  P

  Kvantum som skal overføres fordelt på fiskesort (FAO fiskesortkode) i kilo rund vekt. Parvis angitt

  Overført fra

  TF

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres fra.
  PD: påkrevd dersom fartøyet mottar fangst.

  Overført til

  TT

  PD

  Radiokallesignal på fartøyet det overføres til.
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Dato

  PD

  PD

  Antatt dato for omlasting i UTC (ÅÅÅÅMMDD).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Tid

  PT

  PD

  Antatt tidspunkt for omlasting i UTC (TTMM).
  PD: påkrevd dersom fartøyet avgir fangst.

  Kanselleringskode

  RE

  V

  Feilkode som viser at det er en kansellering, se vedlegg 2

  § 17 Omlasting for bestemte fartøygrupper

  Fiskeridirektoratet kan for bestemte grupper av norske fiske- og fangstfartøy gjøre unntak fra rapporteringsplikt nevnt i § 16 for nærmere avgrensede tidsperioder.

  KAPITTEL V. TILGANG PÅ OPPLYSNINGER,

  KORREKSJON, KANSELLERING OG TEKNISKE FEIL

  § 18 Tilgang til egne meldinger

  Meldinger innsendt i henhold til denne forskrift skal ved forespørsel gjøres tilgjengelig for fartøyeier.

  § 19 Adgang til å korrigere og kansellere meldinger

  Melding om fangst etter § 12 kan korrigeres frem til klokken 12.00 UTC dagen etter at slik melding er sendt eller inntil melding om havneanløp er sendt, dersom returmeldingen angir meldingsstatus ACK.

  Melding om havneavgang etter § 11, havneanløp etter § 13 og omlasting etter § 16 kan kanselleres ved å sende ny melding med kanselleringskode. Dette innebærer at den tidligere innsendte meldingen nulles ut. Meldingen som inneholder kanselleringskoden må være lik meldingen som skal kanselleres og derav også ha samme RN som den meldingen som skal kanselleres. Ny melding må sendes i henhold til gjeldende regelverk med nytt RN.

  § 20 Tekniske feil og feil med kommunikasjonslinjene

  Dersom det oppstår teknisk feil i de elektroniske rapporteringssystemene skal fartøyene:

  a)

  Føre posisjonsrapportene manuelt og sende dem via e-post eller telefaks til Fiskeridirektoratet minst en gang hver fjerde time.

  b)

  Føre meldinger angitt i kapittel III og IV manuelt og sende dem via e-post eller telefaks til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

  Dersom det oppstår feil med kommunikasjonslinjene, som umuliggjør innsending av posisjonsrapporter og meldinger, skal de skrives ut eller føres manuelt og sendes via e-post eller telefaks til Fiskeridirektoratet innen ordinær tidsfrist.

  Posisjonsrapportene og meldingene skal også lagres i rapporteringssystemet for sending når kommunikasjonslinjene eller de elektroniske rapporteringssystemene fungerer.

  § 21 Krav til utbedring av feil

  Dersom det har oppstått feil ved fartøyets posisjonsrapporteringsutstyr eller elektroniske rapporteringsutstyr slik at kravene i denne forskrift ikke kan oppfylles kan ikke fartøyet starte fisket på nytt uten rapporteringsutstyr som tilfredsstiller kravene i denne forskrift eller dersom fartøyet har fått dispensasjon fra Fiskeridirektoratet til å starte fisket.

  Dersom det oppstår feil ved fartøyets elektroniske rapporteringsutstyr mens fartøyet er på fiskefeltet må utstyret repareres eller erstattes så snart fartøyet kommer til havn.

  KAPITTEL VI. REGULERINGSFULLMAKT, STRAFF OG IKRAFTTREDELSE

  § 22 Bemyndigelse

  Fiskeridirektoratet kan endre denne forskrift og fastsette nærmere rapporteringsbestemmelser. Fiskeridirektoratet kan videre gi nærmere regler om gjennomføring av rapporteringspliktene, herunder regler om kontroll med bestemmelsene i denne forskriften og regler om krav til utstyr.

  § 23 Straff

  Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser i denne forskriften straffes etter §§ 62 og 64 i lov om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) av 6. juni 2008 nr. 37. På samme måte straffes medvirkning og forsøk.

  § 24 Ikrafttredelse

  Denne forskrift trer i kraft straks. Samtidig oppheves forskrift om rapportering av fangst for norske fartøy av 16. februar 2005 nr. 151 og forskrift om satellittbasert overvåkning av fiske- og fangstfartøys aktivitet av 7. april 1999 nr. 387. Rapporteringsplikt for fartøy over 21 meter i henhold til forskrift av 16. februar 2005 nr. 151 om rapportering av fangst for norske fartøy gjelder likevel fram til 1. juli 2010, jf. § 10 første ledd bokstav a.

  TM/EW

  ”””””””””””””””””

  Vedlegg 1
  Rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet

  Liste over rapporteringssystem som er bekreftet tillatt av Fiskeridirektoratet kan finnes på www.fiskeridir.no .

  Vedlegg 2
  Feilkoder

  Feilkoder er koder som brukes for å varsle, enten om at noe er feil, eller om at avsender ønsker å kansellere eller korrigere en sendt melding. Nye feilkoder opprettes kontinuerlig, blant annet i forbindelse med utarbeidelse av sjekkrutiner. Videre vil det under implementeringen av systemene utarbeides detaljerte instrukser for hva som skal gjøres når de ulike feilkodene forekommer.

  Oppdatert liste over feilkoder finnes på Fiskeridirektoratets hjemmesider:

  http://www.fiskeridir.no/fiske-og-fangst/elektronisk-rapportering/feilkodelister

  Vedlegg 3
  Sending av manuelle meldinger ved feilsituasjoner

  Dersom det oppstår feil i forbindelse med posisjonsrapportering eller elektronisk rapportering mens fisket pågår skal meldingene sendes manuelt til Fiskeridirektoratet via:

  E-post: , eller
  Telefaks: +47 55 23 82 76

  Meldingene skal i disse tilfellene utformes som vist nedenfor:

  1. MELDING OM HAVNEAVGANG (DEP)
  Manuell melding om havneavgang skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fartøyet har fangst om bord ved fiskestart):

  Fiskesorter kan angis i klar tekst eller oppgis med FAO fiskesortkoder.

  TM = DEP
  RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC = RADIO50
  NA = KONTIKI
  XR = M-101-AK
  MA = HANSEN
  DA = 20090929 (meldingens sendetidspunkt, dato og tid i UTC)
  TI = 2050
  PO = NOTRD eller Trondheim i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig
  ZD = 20090929 (avgang havn tidspunkt, dato og tid i UTC)
  ZT = 1930
  OB = TORSK 50000, HYSE 13000, SEI 25600, LANGE 11300
  PD = 20090930 (antatt fiskestart tidspunkt, dato og tid i UTC)
  PT = 0100
  LA = N6432
  LO = E00915
  AC = FIS
  DS = TORSK
  RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

  Eksempel 2 (Når fartøyet ikke har fangst om bord ved fiskestart):
  Som over, med unntak av OB = 0

  2. MELDING OM FANGST (DCA)
  Manuell melding om fangst skal utformes slik:

  Blokk A
  TM = DCA
  RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC = RADIO50
  NA = KONTIKI
  XR = M-101-AK
  MA = HANSEN
  DA = 20090930
  TI = 2300
  QI = 1
  AC = FIS
  RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved korrigering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 511 for korrigering
  MV = 1 dersom det er originalmeldingen, videre økes dette nr med en for hver ny korrigerings versjon.
  PO = Blank hvis fisket ikke er avsluttet ellers NOBGO eller Bergen i klar tekst hvis kode ikke er tilgjengelig.

  Blokk B gjentas en for hver fiskeoperasjon

  BD = 20090930
  BT = 0130
  ZO = NOR
  LT = 64,790
  LG = 9,041
  GE = OTB
  GS = 2
  GP = 0
  XT = 65,010
  XG = 8,901
  DU = 48
  FO = 0
  SS = Blank hvis det ikke er fisket etter sild
  CA = TORSK 500, HYSE 100

  3. MELDING OM HAVNEANLØP (POR)
  Manuell melding om havneanløp skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fangst skal landes):

  TM = POR
  RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC = RADIO50
  NA = KONTIKI
  XR = M-101-AK
  MA = HANSEN
  DA = 20091001
  TI = 0830
  PO = NOAES eller ÅLESUND i klar tekst dersom kode ikke er tilgjengelig
  LS = Brødrene Olsen sin kai
  PD = 20091001
  PT = 1100
  KG = TORSK 65000, HYSE 14000
  OB = TORSK 100000, HYSE 14000
  RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen.

  Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

  Eksempel 2 (Når fangst ikke skal leveres):
  Som over, med unntak av KG = 0.

  4. OMLASTINGSMELDING (TRA)
  Manuell melding om omlasting skal utformes slik:

  Eksempel 1 (Når fangst er omlastet fra et annet fartøy):

  TM = TRA
  RN = Oppgis som om meldingen hadde vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  SQ = Dersom SQ ikke er i bruk settes linjen blank. Dersom SQ er i bruk oppgis det som om meldingen ville vært sendt elektronisk ellers skrives ordet UKJENT
  RC = RADIO50
  NA = KONTIKI
  XR = M-101-AK
  MA = HANSEN
  DA = 20090930
  TI = 0600
  OB = TORSK 100000, HYSE 14000
  KG = TORSK 10000
  TF = RADIO60
  LA = N6130
  LO = E00400
  PD = 20090930
  PT = 1430
  RE = Feltet skal være blankt ved første gangs sending av meldingen. Ved kansellering av en tidligere sendt melding må det sendes inn en kopi av selve meldingen hvor RE feltet er angitt med koden 521 for kansellering

  Eksempel 2 (Når fangst er omlastet til et annet fartøy):
  Som over, men TF erstattes med TT og radiokallesignalet til fartøyet fangst er omlastet til.

  Vedlegg 4
  Forklaring til angivelse av soner

  Forskriften gjelder i følgende områder/soner med tilhørende avtalekoder:

  Sone

  Kode

  Norges økonomiske sone

  NOR

  Fiskevernsonen ved Svalbard

  XSV

  Fiskerisonen ved Jan Mayen

  XJM

  Skagerrak

  XSK

  EU-sonen

  XEU

  Russisk sonen

  RUS

  Grønlandsk sone

  GRL

  Færøysk sone

  FRO

  Islandsk sone

  ISL

  NEAFC-område

  XNE

  NAFO-området

  XNW

  CCAMLR-område

  XCA

  Vedlegg 5
  Fiskeritillatelse(QI)

  Fartøyets fiskeritillatelse

  Kode

  Definisjon

  1

  Ordinær kvote

  2

  Forskningskvote

  3

  Skolekvote

  4

  Agnkvote

  5

  Annet

  6

  Slumpfiskkvote

  7

  Leiefartøykvote

  Vedlegg 6
  Fiskeriaktivitet (AC)

  Fartøyets hovedfiskeriaktivitet

  Kode

  Definisjon

  Forklaring

  FIS

  Fiske

  FIS skal anvendes når det er gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  REL

  Fangst relokalisering

  REL skal anvendes av det fartøy som pumper om bord fangst fra sjøen fisket av et annet fartøy. Det skal sendes en egen DCA melding dersom det er pumpet fra et annet fartøys redskap.

  SCR

  Vitenskapelig forskning

  SCR skal anvendes av fartøy som driver vitenskapelig forskning innenfor døgnet det rapporteres for.

  STE

  Stimer

  STE skal anvendes dersom fartøyet ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor døgnet det rapporteres for.

  TRX

  Omlasting

  TRX skal anvendes av fartøy som tar del i omlasting innenfor døgnet det rapporteres for, og som for øvrig ikke har gjennomført fiskeoperasjoner innenfor dette døgnet.

  SET

  Setting av redskap

  SET skal anvendes av fartøy som fisker med garn eller line i Norges økonomiske sone og territorialfarvann, og som kun skal sette redskap innenfor døgnet det rapporteres for.