Skjul søk

J-31-2018: (Utgått) Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018

Erstatter: J-27-2018

Erstattet av: J-219-2018

Endringer: Se utgåtte meldinger

Gyldig fra: 06.03.2018

Gyldig til: 31.12.2018

Publisert: 07.03.2018

Forskrift om endring av forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018

Innholdsfortegnelse:

Fastsatt av Nærings- og fiskeridepartementet den 6. mars 2018 med hjemmel i lov 6. juni 2008 nr. 37 om forvaltning av viltlevande marine ressursar (havressurslova) § 20.

 I

I forskrift 15. desember 2017 nr. 2442 om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018 gjøres følgende endring:

§ 16 tredje ledd (nytt) skal lyde:

Som en prøveordning i 2018 kan fartøy som er tildelt ringnottillatelse fiske lodde med trål innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene. Fartøyet må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste minst 48 timer før fisket i dette området starter. Meldeplikten gjelder ikke fartøy som er tildelt loddetråltillatelse.

  II

 Forskriften trer i kraft straks:

 Forskriften lyder etter dette:

 ----------

  Forskrift om regulering av fisket etter lodde i Barentshavet i 2018

Fastsatt av Fiskeridirektoratet den 15. desember 2017 med hjemmel i lov av 6. juni 2008 nr 37 om forvaltning av viltlevende marine ressursar (havressurslova) §§ 11, 12, 13, 14, 16, 36, 37, 42, 47 og 59, og lov av 26. mars 1999 nr. 15 om retten til å delta i fiske og fangst §§ 12, 20 og 21, jf. delegeringsvedtak av 11. februar 2000 nr. 99 og 16. oktober 2001 nr. 4686 fastsatt følgende:

 Kapittel 1. Fiskeforbud og kvoter

§ 1 Generelt forbud

Det er forbudt for norske fartøy å fiske og lande lodde i det nordøstlige Atlanterhav og i Barentshavet (ICES statistikkområder I og II) 2018.

§ 2 Totalkvote og åpningsdato

Uten hinder av forbudet i § 1 kan norske fartøy med adgang til å delta fra og med 22. januar fiske inntil 122 500 tonn lodde i området sør for 74°N og vest for 32°Ø, med unntak av fiskevernsonen rundt Svalbard, og med de begrensninger som til en hver tid følger av § 16. Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen kan delta fra og med 19. februar.

Av kvantumet nevnt i første ledd avsettes 452 tonn til forsknings- og undervisningskvoter.

Fartøy som ønsker å lete eller fiske etter lodde øst for 32°Ø må ha avtalt dette med Fiskeridirektoratets sjøtjeneste. Sjøtjenesten kan sette nærmere vilkår for leting eller fiske etter lodde øst for 32°Ø, samt bestemme at fartøy må ha kontrollør om bord.

§ 3 Gruppekvote for ringnotfartøy

Fartøy med ringnottillatelse, jf. forskrift av 13. oktober 2006 nr. 1157 om spesielle tillatelser til å drive enkelte former for fiske og fangst (konsesjonsforskriften) § 4-1, kan fiske og lande inntil 87 875 tonn lodde.

§ 4 Gruppekvote for trålfartøy

Fartøy i trålgruppen med loddetråltillatelse, jf konsesjonsforskriften § 2-22, kan fiske og lande inntil 14 646 tonn lodde.

§ 5 Gruppekvote for fartøy i kystfartøygruppen

Fartøy med adgang til å delta i åpen gruppe i kystfartøygruppens fiske, jf. forskrift om adgang til å delta i kystfartøygruppens fiske for 2018 (deltakerforskriften) kan fiske og lande inntil 19 528 tonn.

Kapittel 2. Fisket i ringnotgruppen

§ 6 Fartøykvote

Fartøy med ringnottillatelse tildeles fartøykvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

  1500 hl

  +40 % av konsesjonskapasiteten fra

  0 - 4000 hl

 

  +30 % av konsesjonskapasiteten fra

  4000 - 6000 hl

 

  +20 % av konsesjonskapasiteten fra

  6000 - 10 000 hl

 

  +10 % av konsesjonskapasiteten over

  10 000 hl

Kvotefaktoren blir omregnet til tonn ved at 1 hektoliter = 0,1 tonn (100 kilo).

Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Kvoteenheten fastsettes til 2,09.

Kapittel 3. Fisket i trålgruppen

§ 7 Maksimalkvote

Fartøy med loddetråltillatelse tildeles maksimalkvoter på grunnlag av følgende kvotefaktorer:

50 tonn

+50 % av bruttotonnasje fra

0 - 99 tonn

+40 % av bruttotonnasje fra

100 - 199 tonn

+30 % av bruttotonnasje fra

200 - 299 tonn

+20 % av bruttotonnasje fra

300 - 399 tonn

+10 % av bruttotonnasje fra

400 - 600 tonn

Kvoten til det enkelte fartøyet beregnes ved å multiplisere fartøyets kvotefaktorer med en kvoteenhet fastsatt av Fiskeridirektoratet.

Ved beregning av fartøyets kvotefaktor gjelder tonnasje i henhold til Skipskontrollens målebrev/identitetsbevis utstedt senest 31. desember 1998. Øket bruttotonnasje som følge av ombygging eller utskifting etter denne dato skal ikke legges til grunn som beregningsgrunnlag.

Kvoteenheten i trålgruppens fiske etter lodde i Barentshavet er fastsatt til 1,39.

Kapittel 4. Fisket i kystfartøygruppen

§ 8 Maksimalkvoter

Fartøy med adgang til å delta i kystfartøygruppen tildeles like maksimalkvoter uavhengig av fartøystørrelse. Fiskeridirektoratet fastsetter maksimalkvoten og kan endre denne.  

Maksimalkvoten er fastsatt til 300 tonn.

Kapittel 5. Fellesbestemmelser

§ 9 Kvoteutnyttelse

Hvert fartøy kan bare fiske og lande én kvote av de enkelte fiskeslag innenfor kvoteåret. Dersom fartøyet har startet fiske på en kvote, kan det ikke starte fiske på en annen kvote av samme fiskeslag i løpet av kvoteåret. Uten hinder av dette kan hvert fartøy fiske og lande kvote utvekslet eller tildelt i medhold av bestemmelser om spesielle kvoteordninger.

Dersom fartøyeier skifter ut sitt fartøy, skal det gjøres fradrag i kvoten som tildeles det ervervede fartøyet for det kvantum fartøyeier har fisket og landet innenfor kvoteåret med fartøyet som skiftes ut. Uten hinder av første ledd kan fartøyeier fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal da gjøres fradrag i kvoten for det kvantum selger av utskiftingsfartøyet har fisket og landet i kvoteåret med fartøyet. Første og annet ledd gjelder tilsvarende ved utskifting av fartøy i åpen gruppe. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantumet som er størst trekkes fra.

 Ved kjøp av fartøyet for fortsatt drift kan ny fartøyeier uten hinder av første ledd fiske med det ervervede fartøyet selv om tidligere eier har fisket og landet fangst med samme fartøy innenfor kvoteåret, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det selger av fartøyet har fisket og landet med dette fartøyet i løpet av kvoteåret. Tilsvarende gjelder ved kjøp av fartøy som skal delta i åpen gruppe.

 Ved tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy skal det gjøres fradrag i kvoten for det kvantum som innenfor kvoteåret er fisket i henhold til tillatelsen som oppgis fra det andre fartøyet. Fartøyet som tildeles fisketillatelse kan uten hinder av første ledd fiske på den tildelte fisketillatelsen, men det skal gjøres fradrag i kvoten for det kvantum fartøyet har fisket i løpet av kvoteåret. Når det kan gjøres fradrag både etter første og annet punktum, skal bare det kvantum som er størst trekkes fra.

 Dersom det er foretatt utskifting eller salg for fortsatt drift flere ganger i løpet av kvoteåret, eller både utskifting og salg for fortsatt drift, skal det så langt det passer tas høyde for dette ved fradrag i kvoten etter annet til fjerde ledd. Tilsvarende gjelder dersom en fisketillatelse tildeles til erstatning for tilsvarende fisketillatelse som oppgis fra annet fartøy, og den oppgitte tillatelsen tidligere i kvoteåret er tildelt til erstatning for fisketillatelse som oppgis fra et annet fartøy. Tilsvarende gjelder også så langt det passer dersom det i løpet av kvoteåret er gjennomført både utskifting eller salg for fortsatt drift, og tildeling av fisketillatelse til erstatning for tilsvarende tillatelse.

 Det kan gjøres unntak fra bestemmelsene i første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd dersom fartøyet har deltatt i lukket gruppe i de enkelte fiskeri og ikke har skiftet eier de siste to årene. Det kan gjøres unntak fra bestemmelsen i fjerde ledd dersom fisketillatelsen som oppgis har vært tildelt samme fartøy sammenhengende i de siste to årene.

 Fiskeridirektoratets regionkontor kan gjøre unntak fra første ledd, annet ledd annet punktum og tredje ledd for fartøy som erverves til erstatning for fartøy som på grunn av havari eller forlis har vesentlig driftsavbrudd. Det er en forutsetning at vilkårene for bruk av leiefartøy ellers er oppfylt.

 § 10 Overføring av fangst

Det kvantum som kan fiskes med det enkelte fartøy kan ikke overføres til annet fartøy. Det er også forbudt å motta og å lande fangst som er fisket av et annet fartøy.

Det er likevel tillatt å overføre fangst på feltet mellom fartøy som fisker med not og trål dersom fartøyene er egnet, bemannet og utstyrt for fiske.

Det er ikke tillatt å overføre fangst som er tatt om bord.

§ 11 Påmelding

Fartøy i trål- og kystgruppen som ønsker å delta i loddefisket må være skriftlig påmeldt til Norges Sildesalgslag senest i løpet av 15. januar.

Ingen fartøy kan være påmeldt eller delta i mer enn én gruppe.

§ 12 Bruk av føringsfartøy

Fiskeridirektoratets regionkontor kan gi tillatelse til at fartøy nyttes som føringsfartøy i fisket etter lodde. Redskap og eventuelt produksjonsutstyr skal være plombert av Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fiskeridirektoratet er klageinstans for vedtak fattet av Fiskeridirektoratets regionkontor.

§ 13 Utseilingsfrist

Fiskeridirektoratet kan fastsette siste frist for utseiling.Fartøy som ikke overholder fristen mister adgangen til å delta.

Melding om utseiling skal sendes Norges Sildesalgslag. Fartøy som siste utseilingsdato ikke allerede har fisket og levert lodde, må ha avsluttet annet fiske, eventuelt levert annen fangst og være på feltet eller ha kurs mot feltet siste utseilingsdato. Det er dessuten en forutsetning at fartøyet har nødvendig redskap for loddefiske om bord.

Fiskeridirektoratets regionkontor kan ved forlis og havari som medfører vesentlig driftsavbrudd, dispensere fra kravet om siste utseilingsdato. Fiskeridirektoratet er klageinstans.

 Siste utseilingsfrist i kystgruppens fiske etter lodde i Barentshavet er tirsdag 6. mars kl 2400.

§ 14 Omregningsfaktorer

Ved loddeproduksjon er omregningsfaktoren 2,0 slik at 1 tonn rognlodde blir avregnet med 2 tonn fersk lodde på kvoten.

Ved lodderognproduksjon er omregningsfaktoren 7,58 slik at 1 tonn lodderogn avregnes med 7,58 tonn fersk lodde på kvoten.

Summen av alle leverte produkter, inklusive kapp og faks, skal ikke overstige den fastsatte kvote for det enkelte fartøy.

§ 15 Inspektør om bord

Fiskeridirektoratet kan plassere inspektører om bord i det enkelte fartøy for inspeksjonsoppdrag og observatører kan plasseres om bord for observasjon og registrering av fisket.

§ 16 Fiske innenfor 12. nautiske mil

Det er forbudt å fiske lodde med trål innenfor 12. nautiske mil fra grunnlinjene for andre enn de som har adgang til slikt fiske etter utøvelsesforskriften § 58.

Forbudet gjelder ikke kystfartøy som har adgang til å delta i loddefisket med småmasket trål.

Som en prøveordning i 2018 kan fartøy som er tildelt ringnottillatelse fiske lodde med trål innenfor 12 nautiske mil av grunnlinjene. Fartøyet må melde fra til Fiskeridirektoratets sjøtjeneste minst 48 timer før fisket i dette området starter. Meldeplikten gjelder ikke fartøy som er tildelt loddetråltillatelse.

§ 17 Fiske innenfor 4. nautiske mil

Det er forbudt å fiske lodde innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjene vest for Nordkapp og innenfor grunnlinjene øst for Nordkapp, med mindre Fiskeridirektoratets regionkontor bestemmer noe annet.

Fartøy som ønsker å fiske innenfor 4 nautiske mil av grunnlinjen må kontakte Fiskeridirektoratets sjøtjeneste for kordinering og oppfølging av forsøksfiske. Dispensasjon kan gis på nærmere vilkår, og det kan plasseres inspektør/kontrollør om bord i fartøyene.

§ 18 Stengte områder

Fiskeridirektoratets regionkontor kan forby fiske av lodde ved fare for neddreping, eller dersom fangst ikke tilfredsstiller krav om mindre enn 35 kg torsk per 100 tonn lodde, eller dersom innblanding av fisk under minstemål overskrider det som fremgår av forskrift av 22. desember 2004 om utøvelse av fiske i sjøen (utøvelsesforskriften) § 46 nr  12 og 13.

§ 19 Avkortning av kvote ved dumping og neddreping

Er fangst forsettlig eller uaktsomt dumpet eller på annen måte drept ned, kan Fiskeridirektoratets regionkontor treffe vedtak om en forholdsmessig avkortning av kvoten.

Fiskeridirektoratet er klageinstans.

§ 20 Meldeplikt ved sprenging av not

Fartøy som fisker med not skal melde fra om notsprenging på eget skjema til Fiskeridirektoratets regionkontor.

Fartøy som er underlagt kravet til elektronisk rapportering av fangst- og aktivitetsdata, skal melde fra om notsprenging i tråd med forskrift 21. desember 2009 nr. 1743 om posisjonsrapportering og elektronisk rapportering for norske fiske- og fangstfartøy § 12.

§ 21 Bemyndigelse

Fiskeridirektoratet kan stoppe fisket når totalkvoten eller gruppekvotene er beregnet oppfisket, samt innføre konsumpåbud.

Fiskeridirektoratet kan endre forskriften og fastsette nærmere bestemmelser som er nødvendige for å oppnå en rasjonell og hensiktsmessig utøvelse eller gjennomføring av fisket.

Kapittel 6. Overtredelsesgebyr, straff og ikrafttredelse

§ 22 Overtredelsesgebyr

Foretak og den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften, kan ilegges overtredelsesgebyr i henhold til havressurslova § 59 og forskrift 20. desember 2011 nr. 1437 om bruk av tvangsmulkt og overtredelsesgebyr ved brudd på havressurslova.

§ 23 Straff

Den som forsettlig eller uaktsomt overtrer bestemmelser gitt i eller i medhold av forskriften straffes i henhold til havressurslova §§ 60, 61, 62, 64 og 65 og deltakerloven § 31. På samme måte straffes forsøk og medvirkning. 

§ 24 Ikrafttredelse

Forskriften trer i kraft 1. januar 2018 og gjelder til og med 31. desember 2018.

TH/EW